Home » Learn More » Kinderen en jongeren » 21st century skills

21st century skills

Relax More - 21st century skills

Het onder­wijs in Neder­land zal ver­an­de­ren. Dat geeft niets, het is mis­schien wel span­nend of zelfs eng, maar alles ver­an­dert. De maat­schap­pij ver­an­dert, dus ons onder­wijs ook.

Het onder­wijs zal zich, naar het zich nu laat aan­zien, gaan rich­ten op de zoge­naam­de 21st cen­tu­ry skills. De 21st cen­tu­ry skills zijn 5 vaar­dig­he­den: samen­wer­ken, ken­nis­con­struc­tie, ICT-gebruik, plan­ma­tig wer­ken en pro­bleem­op­los­send den­ken & cre­a­ti­vi­teit. Van deze laat­ste vind ik het vreemd dat ze deze 2 bij elkaar heb­ben geclus­terd — gezien de onder­lin­ge ver­bon­den­heid van alle 5 vaardigheden.

In hun infor­ma­tie­fol­der (whi­te­pa­per) werd ik wat wij­zer. Cre­a­ti­vi­teit lijkt in dienst te staan van het oplos­sen van pro­ble­men en cre­a­ti­vi­teit lijkt te wor­den gefor­mu­leerd als “…het afron­den van een taak zon­der instruc­ties over de te vol­gen aan­pak …”. Deze beschrij­ving knaagt aan me, komt mij nog­al jach­tig, tech­nisch en kil over, ter­wijl mijn asso­ci­a­tie meer is van niet stre­ven, niet doel­ge­richt, speels. De speel­sig­heid vind ik ove­ri­gens wel in het ‘zon­der instruc­ties’ terug.

In de fol­der staat nog niets over hoe deze vaar­dig­heid aan te leren. John Clee­se (Mon­ty Python) zegt in een inter­view bij Col­le­ge Tour juist dáárover iets heel opmer­ke­lijks: “Je hebt ont­span­ning (a relaxed fra­me of mind) nodig als voor­waar­de om tot cre­a­ti­vi­teit en flexi­bi­li­teit te komen”. De weg daar­naar toe ver­ge­lijkt hij met medi­ta­tie: eerst 20 minu­ten niks doen zodat je het gemur­mel uit het onder­be­wus­te kan gaan horen. Juist te sterk den­ken aan het pro­bleem of idee werkt averechts.

Ik hoop, maar vrees voor het tegen­deel, dat docen­ten in een­der wel­ke vorm van onder­wijs, deze 20 minu­ten (mogen) gaan inrui­men voor kin­de­ren en jon­ge­ren. En mind­ful­ness kan daar wel­licht iets in betekenen.

En iets min­der Cito-toetsen…

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top