Aangesloten bij…

Relax More werkt pro­fes­si­o­neel en is aan­ge­slo­ten bij‑, en onder­schrijft de pro­fes­si­o­ne­le uit­gangs­pun­ten van:

De VMBN (Ver­e­ni­ging van Mind­ful­ness­trai­ners Neder­land)
Deze, in 2009 opge­rich­te, beroeps­ver­e­ni­ging heeft als uit­gangs­punt dat mind­ful­ness­trai­ning een spe­ci­fiek vak­ge­bied is dat van trai­ners gerich­te oplei­ding, ach­ter­grond en erva­ring vraagt.

Uiteraard lid van de VMBN en geregistreerd in Categorie 1.

De VMBN vindt het belang­rijk dat mind­ful­ness­trai­ners zijn opge­leid in het geven van de trai­ning, en daar­naast zelf rui­me erva­ring heb­ben in de mind­ful­nessprak­tijk die ze over­bren­gen aan ande­ren. Men ver­wacht van de trai­ners­le­den dat ze de mind­ful­ness beli­cha­men en op die manier, van­uit eigen erva­ring, de trai­ning overdragen.

De NFG (Neder­land­se Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg)
De Neder­land­se Fede­ra­tie Gezond­heids­zorg, opge­richt in 1986, is een onaf­han­ke­lij­ke fede­ra­tie die poogt een inspi­re­rend en tege­lij­ker­tijd rea­lis­tisch alter­na­tief te bie­den voor de heden­daag­se gezond­heids­zorg. De NFG han­teert kwa­li­teits­cri­te­ria en kent een klach­ten­re­gle­ment en tuchtrechtsysteem.

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, voor een optimale vergoeding door de zorgverzekeraar.

AGB-code zorg­ver­le­ner: 90042380, NFG erken­ning en kwa­li­fi­ca­tie psy­cho­so­ci­aal zorgverlener.

RBCZ (Regis­ter Beroeps­be­oe­fe­na­ren Com­ple­men­tai­re Zorg)
Prak­tijk­co­de: 90051170
De stich­ting RBCZ is een over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie en kwa­li­teits­re­gis­ter in Neder­land waar HBO-opge­lei­de the­ra­peu­ten zich kun­nen regi­stre­ren. Een RBCZ-gekwa­li­fi­ceer­de the­ra­peut moet jaar­lijks aan stren­ge kwa­li­teits­ei­sen vol­doen zodat jij als cli­ënt zeker bent van goe­de zorg. Goed om te weten is dat deze the­ra­pie­ën meest­al ver­goed wor­den van­uit je aan­vul­len­de zorgverzekering.

RBCZ-Aangesloten bij RBCZ. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

IVM (Insti­tuut voor mind­ful­ness)
Insti­tuut waar de oplei­ding tot mind­ful­ness­trai­ner ver­zorgd wordt. De oprich­ter van het insti­tuut, Johan Tin­ge, heeft een belang­rij­ke rol gespeeld in de intro­duc­tie van mind­ful­ness in Neder­land, én bij het tot stand komen van de hier­bo­ven genoem­de VMBN. In 2021 werd de naam gewij­zigd in Gentleminds.

Opgeleid bij Gentleminds, voorheen Instituut voor Mindfulness, de eerste opleiding in Nederland.

Compassietraining.nl
Site van Frits Kos­ter over de com­pas­sie­trai­ning (MBCL), waar ook de gecer­ti­fi­ceer­de trai­ners en super­vi­so­ren ver­meld staan.

STN (Stich­ting Taij­i­quan Neder­land)
De STN ziet graag goed opge­lei­de en bewus­te lera­ren en inte­ge­re leer­lin­gen. Eigen­lijk geheel vol­gens de men­ta­li­teit en de filo­so­fie van de Tai Chi. Hier­voor heeft de STN een Beroepscode.

SKGV (Stich­ting Kwa­li­teits­re­gis­ter Gees­te­lijk Ver­zor­gers)
De Stich­ting Kwa­li­teits­re­gis­ter Gees­te­lijk Ver­zor­gers (SKGV) beheert het beroeps­re­gis­ter van gees­te­lijk ver­zor­gers in zorg­in­stel­lin­gen. Dit regis­ter heeft tot doel het pro­fes­si­o­ne­le niveau van de beroeps­groep te waar­bor­gen en maat­schap­pe­lij­ke erken­ning te sti­mu­le­ren.
Aan­ge­slo­te­nen die een trai­ning bij Relax More vol­gen kun­nen hier­voor accre­di­ta­tie­pun­ten krijgen.

AGCZ kom­pas

Logo AGCZ kompas
Scroll to Top