Home » Learn More » Inspiratie » Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen

Relax More - Aanpassingsvermogen

Ik had een recent blog, over de lezing met als onder­werp de oor­zaak van geluk, net af toen ik tegen Aimee Mul­lins aan­’­liep’. Deze vrouw raak­te op 1‑jarige leef­tijd haar bei­de onder­be­nen kwijt. Zij heeft dus moe­ten leren leven met een han­di­cap, en dat heeft ze gedaan…

Ze heeft inmid­dels een omvang­rijk CV opge­bouwd, als hard­loop­ster, foto­mo­del en actri­ce. Een prach­ti­ge uit­spraak die ze deed: “Tegen­spoed is niets anders dan ver­an­de­ring waar­aan we ons nog niet heb­ben aan­ge­past.” En zij kan het weten…

“Voor veel men­sen is tegen­spoed een ramp, een sig­naal om zich te ver­zet­ten, of dat er iets over­won­nen moet wor­den. Ik geef er de voor­keur aan het te zien als een moge­lijk­heid om te gebrui­ken, om talen­ten te ont­dek­ken, om vaar­dig­he­den te ont­wik­ke­len of nieu­we din­gen te creëren.”

Relax More - Aanpassingsvermogen 1Zie­daar hoe win­nen en ver­lie­zen — thema’s in het recen­te blog dat ik aan­haal­de — met elkaar samen­han­gen. Te besef­fen dat het woord tegen­spoed al een oor­deel over de situ­a­tie in zich heeft, name­lijk iets wat tegen zit, en wat je ‘dus’ niet wilt. En dat je door een ande­re defi­ni­tie van tegen­spoed al met heel ande­re ogen gaat kij­ken naar dit fenomeen.
Zon­der dat dit bete­kent dat je er niet van mag balen of dit maar wil­loos moet accep­te­ren. Nee nee, tegen­spoed is niet leuk en zal het nooit wor­den, maar het hoort wél bij het leven.

Je vast­bij­ten in de tegen­spoed, erin zwel­gen of het ont­ken­nen, zijn allen men­se­lij­ke reac­ties. Je bewust zijn van het feit dat je zo rea­geert, en daar­mee jezelf een kans geven om een ande­re keus te maken in je reac­tie, daar kan mind­ful­ness een gewel­di­ge bij­dra­ge leveren.
Zon­der ver­lies dus geen winst, pre­cies zoals Dzog­chen Rin­po­che al zei.

Aimee spraak ook op TED.com, over haar 12 paar benen. Een lezing (hier­on­der te bekij­ken) waar­in ze ver­telt hoe ze eens aan een aan­tal kin­de­ren iets uit­leg­de over haar han­di­cap. Hoe ze merk­te dat de kin­de­ren heel nieuws­gie­rig waren naar haar kunst­be­nen, en hoe natuur­lijk de kin­de­ren daar­mee omgin­gen. Dat kin­de­ren alleen maar ang­stig rea­ge­ren op haar kunst­be­nen, of op gehan­di­cap­ten in het alge­meen, als zij van vol­was­se­nen ‘geleerd’ heb­ben zich zo te gedragen.

Waar­in ze ook ver­telt dat je men­sen als gehan­di­capt kunt zien, maar ook als men­sen die moge­lijk­he­den met hun lichaam heb­ben die ande­ren niet hebben.
En wat is eigen­lijk gehan­di­capt? Pame­la Ander­son heeft meer kunst­on­der­de­len in haar lichaam dan Aimee Mul­lins, maar nie­mand noemt Pame­la gehandicapt.

Twaalf paar benen heeft Aimee nu. Van mas­sief essen­hou­ten benen in de vorm van mooie, knie­ho­ge laar­zen, waar­van je niet kunt zien dat er geen echt been in zit, tot futu­ris­ti­sche hard­loop­be­nen en door­zich­ti­ge kunst­ob­jec­ten. Aimee ver­telt hoe ze de ene dag lan­ger is dan de ande­re, en dat ze ten tij­de van de lezing die gefilmd is ‘6 foot 1 tall’ is. En dat een vrien­din daar­op rea­geer­de met “that’s not fair” (en het nog meen­de ook) …

Toen besef­te Aimee dat het niet hoeft te gaan over tekort­ko­min­gen, maar over aan­pas­sen, over poten­ti­eel. Dat het er niet om een gaat een ver­lies goed te maken, maar om iets bruik­baars of cre­a­tiefs te doen met de ruim­te die ‘ont­staan’ is.
En dat tegen­spoed ons kan hel­pen ons mens-zijn beter te begrij­pen. Wan­neer we het vol­le poten­ti­eel van mens-zijn wil­len ont­dek­ken moe­ten we de prach­ti­ge tekort­ko­min­gen, die wij allen heb­ben, vie­ren en dank­baar zijn dat we ze hebben.

Het is deze men­se­lijk­heid, en het poten­ti­eel dat zij bevat, dat ons men­se­lijk maakt…
Geniet van Aimee’s TED talk.

Gro­te foto: Timo­thée Mäg­li on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top