Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Altijd les één

Altijd les één

Relax More - Altijd les één

Van vaste structuur…

Toen ik zelf begon met het vol­gen van Tai Chi les­sen, begin jaren ’90, volg­de ik een cur­sus van 15 les­sen, daar­na nog 1 of 2, en ik ken­de de vorm*. Ten­min­ste: van de bui­ten­kant, de cho­re­o­gra­fie zeg maar…
Het was pri­ma om zo les te krij­gen. Afge­ba­ken­de groep, ter­mijn dui­de­lijk, dus hup, vorm leren maar!

De nade­len van deze con­struc­tie wer­den me later pas dui­de­lijk. Het eer­ste was dat je het idee kreeg dat je ach­ter liep als je een les mis­te. Eigen­lijk ging hier een nog fou­ter idee ach­ter schuil, name­lijk dat Tai Chi iets is dat je in een bepaal­de tijds­span­ne kunt leren. Zo van “cur­sus vol­gen en dan klaar”.

Het twee­de was dat je nooit in kon stro­men in een groep; er waren gewoon twee start­da­ta per jaar.

…naar een open systeem

Toen ik later zelf les gaf, voer­de mijn toen­ma­li­ge leraar Rudy van Cuyk een open sys­teem in. Star­ten wan­neer je wilt; de bewe­ging oppik­ken op de plaats waar de les­sen zijn geble­ven en mee­doen. Het was aan mij, als leraar, de uit­da­ging om uit te leg­gen waar­om dit OK was en de men­sen gerust te stel­len in de frus­tra­tie die ik soms in de ogen zag.

Dit is een een hele goe­de oefe­ning voor mij, als leraar, geweest. Het heeft mij bij­voor­beeld geleerd niet te focus­sen op de voort­gang in het aan­le­ren van de vorm, maar ook veel aan­dacht te heb­ben voor prin­ci­pes ach­ter de bewe­gin­gen: ont­span­nen, ont­span­nen en nog eens ont­span­nen, en natuur­lijk bewe­gen, als één geheel, ont­span­nen dus. 😉

Bei­de boven­ge­noem­de nade­len zijn hier­mee van de baan, en ik ben er zelf van over­tuigd dat de les­sen kwa­li­ta­tief beter wor­den. Het gaat vaker over inhoud en min­der vaak over vorm, in dit Tai Chi ver­band trou­wens een mooie woord­spe­ling…
Duurt het op deze manier lan­ger om de vorm te leren? Mis­schien qua tijd wel, maar er zit direct ver­die­ping in, dus ik denk dat het zelfs tijd oplevert.

Inhoud belangrijker dan vorm

Daar­om geef ik nu zelf, in mijn eigen school Relax More, op dezelf­de manier les, met een instroom­sys­teem. Een proef­les is altijd moge­lijk, en daar­na star­ten dus ook. Iede­re Tai Chi les is echt les één. In iede­re Tai Chi bewe­ging, voor- of ach­ter­aan in de vorm, vind je dezelf­de prin­ci­pes terug. Dat­zelf­de geldt voor de Qig­ong lessen.

En er is nog een aspect van belang: Tai Chi cur­sis­ten heb­ben ook een ver­ant­woor­de­lijk­heid naar elkaar. Tai Chi is meer dan alleen een din­ge­tje leren en dan naar huis gaan. We bren­gen het direct in de prak­tijk, al IN de les. De ‘oude­re’ leer­ling dient de ‘jon­ge­re’ te hel­pen als dat gevraagd wordt, net zoals een oude­re broer of zus een jon­ge­re helpt.

Tai Chi oefen je ook in de omgang met anderen

Van­daar ook dat de Chi­ne­zen een leraar Sifu (Shi-Fu) noe­men, een term die bestaat uit twee karak­ters; de eer­ste bete­kent leraar, de twee­de bete­kent vader. In de Tai Chi les­sen trai­nen we lichaam én geest, én bren­gen we dit ook zoveel moge­lijk in de prak­tijk. In een war­me, ‘fami­li­ai­re’ en vrien­de­lij­ke omge­ving, waar­in ont­dek­ken en leren gefa­ci­li­teerd worden.

Daar kun je nooit vroeg genoeg mee begin­nen, en het is ook nooit te laat. Pri­ma rede­nen dus om in te stro­men wan­neer je kunt. Proef­les?

* De vorm: een serie van lang­za­me bewe­gin­gen, die je vast wel eens gezien hebt op een film over Chi­na, waar ’s och­tends vroeg in het park men­sen lang­za­me bewe­gin­gen staan te doen. Dát is waar­schijn­lijk een Tai Chi vorm geweest.
Pret­tig om te doen, leer­zaam, goed voor lichaam en geest. En bij Relax More te leren…

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
6
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top