Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Blije mensen leven langer

Blije mensen leven langer

Relax More - Blije mensen leven langer

Oude­re men­sen over­lij­den later als zij tevre­den, blij of geluk­kig zijn.
Dat stel­len Brit­se onder­zoe­kers. Het effect geldt onaf­han­ke­lijk van de gezond­heid of de finan­ci­ë­le situatie.

Een onder­zoeks­team van het Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don vroe­gen 3.800 per­so­nen tus­sen de 52 en 79 om gedu­ren­de een bepaal­de tijd op vier momen­ten per dag aan te geven hoe ze zich op dat moment voel­den. Aan de hand van de sco­res wer­den de deel­ne­mers onder­ver­deeld in drie groe­pen: geluk­kig, gemid­deld geluk­kig en min­der gelukkig.

Vijf jaar later kwa­men de onder­zoe­kers tot de con­clu­sie dat uit de geluk­ki­ge groep 3,6 pro­cent was over­le­den. Voor de gemid­deld geluk­ki­ge groep was dit 4,6 pro­cent en de minst geluk­ki­ge groep 7,3 procent.

De geluk­ki­ge men­sen over­le­den dus bedui­dend later. De onder­zoe­kers heb­ben gecor­ri­geerd voor fac­to­ren die het resul­taat zou­den kun­nen ver­te­ke­nen zoals chro­ni­sche ziek­ten, het beweeg­pa­troon, de alco­ho­l­in­na­me, depres­sie en leeftijd.

“We had­den wel ver­wacht dat er een ver­band zou­den zijn tus­sen hoe men­sen zich voe­len op een bepaal­de dag en kans op over­lij­den in de toe­komst”, ver­telt hoofd­on­der­zoe­ker Andrew Step­toe. “Dat het effect zo groot was, ver­baas­de ons enorm.”

Mij niet eer­lijk gezegd, maar voor het geval boven­staan­de voor u ook ver­ras­send is, plaats ik het toch maar…

Bron: Gezond­heids­net

Bent u toe aan wat oefe­ning om geluk­ki­ger te wor­den, bij­voor­beeld door min­der lang te blij­ven han­gen bij tegenslag?
Kijk dan eens goed rond op deze site, bijv. op deze pagi­na…  😉 

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top