Home » Compassie

Compassie

Blogar­ti­ke­len over com­pas­sie, erva­rin­gen met- en onder­zoek naar com­pas­sie, en de toe­pas­sing ervan in het dage­lijk­se leven.

Ik en de ander

Wan­neer we con­ti­nu den­ken aan “ik, mij­zelf, mij” en alleen maar over ons­zelf pra­ten, beper­ken we ern­stig het for­maat van de wereld waar we toe wil­len beho­ren. De gebeur­te­nis­sen die plaats­vin­den in het benau­wen­de kli­maat van de zelf­ge­richt­heid, heb­ben een …

Ik en de ander Lees verder »

Werk in uitvoering

Je hebt een vol leven.Een uit­da­gen­de baan.Vrien­din­nen.Je fami­lie.Er is je gelief­de met wie je graag tijd door­brengt.En er zijn de kin­de­ren.Het liefst ga je straks ook weer uit, naar musea, een con­cert of de schouw­burg.En laten we het spor­ten niet …

Werk in uit­voe­ring Lees verder »

Superwomansyndroom

Op de site van Bod­dhiTV stond een mooi arti­kel dat Trix van Hest schreef. Ik mocht het over­ne­men, met gro­te dank aan Trix én Bod­dhiTV. Inlei­ding ‘Hoog opge­lei­de jon­ge zelf­stan­di­ge vrou­wen die te veel eisen aan zich­zelf stel­len.’ Daar hoorde …

Super­wo­man­syn­droom Lees verder »

Effecten van de compassietraining

Geran­do­mi­seerd onder­zoek naar de werk­zaam­heid van Mind­ful­ness-Based Com­pas­si­o­na­te Living (MBCL) bij men­sen met terug­ke­ren­de depres­sie Inlei­ding Eer­der is geble­ken dat Mind­­ful­­ness-Based Cog­ni­tie­ve The­ra­pie (MBCT) terug­val en depres­sie­ve symp­to­men ver­min­dert bij men­sen met terug­ke­ren­de en chro­ni­sche depres­sie (1,2). Ech­ter, ach­ter­af blijven …

Effec­ten van de com­pas­sie­trai­ning Lees verder »

Wereldschaal

Van het ene virus naar het ande­re Van het C‑virus rol­len we naad­loos in het R‑virus. Het racis­­me-virus waart al veel lan­ger rond. Het leeft meest­al onder­huids, in de lagen die nog ónder het pig­ment zit­ten waar velen zo’n verkeerde …

Wereld­schaal Lees verder »

Blijf erbij

Dit is waar­om we medi­ta­tie (be)oefenen — zodat we met meer com­pas­sie met ons­zelf kun­nen omgaan; onze rela­ties met vrien­den, fami­lie en de gemeen­schap waar­in we leven, kun­nen ver­be­te­ren; onze levens in gro­te­re ver­bon­den­heid kun­nen leven. En zodat we in contact …

Blijf erbij Lees verder »

Relax More - Waar is thuis?

Waar is thuis?

Een gast­blog door Mari­ke Smil­de Ik voel me thuis als ik er ben.Ik ben thuis als ik mijn voor­deur ach­ter me dicht­trek.Of niet?Ik ben dan in ieder geval in het huis waar ik woon. Ik ben daar thuis waar ik op …

Waar is thuis? Lees verder »

Geduld oefenen

Ik ont­ving van Hai­mo, deel­ne­mer aan de mind­­ful­­ness- en com­pas­sie­trai­ning, het vol­gen­de per­soon­lij­ke en heel illu­stra­tie­ve ver­haal, waar­voor dank! Geduld, niets voor mij… Geduld is een deugd. Lan­ge tijd vond ik dit maar onzin of op zijn minst in ieder geval niet …

Geduld oefe­nen Lees verder »

Relax More - Blijf in balans

Blijf in balans

Net zoals iemand die met zijn voe­ten in de prut van het drijf­zand staat een ander niet kan hel­pen tot hij zelf vas­te grond onder de voe­ten heeft, om maar eens een tekst uit de oude Pali-canon te cite­ren, zo …

Blijf in balans Lees verder »

Relax More - RAIN: vier stappen om te werken met moeilijke emoties 1

De RAIN van zelfcompassie

Inlei­ding Tara Brach is psy­cho­the­ra­peut en medi­ta­tie­le­raar. Daar­bij is ze erva­rings­des­kun­di­ge op het gebied van een chro­ni­sche ziek­te die gepaard gaat met moe­heid en pijn. Ze heeft enke­le mooie boe­ken geschre­ven over (zelf-)compassie en stuurt regel­ma­tig gelei­de medi­ta­ties rond via …

De RAIN van zelf­com­pas­sie Lees verder »

Relax More - Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Mind­ful­ness-ver­volg­trai­ning Toen ik een aan­tal jaar gele­den voor het eerst hoor­de van een Mind­­ful­­ness-ver­­­vol­g­­trai­­ning, had ik er gemeng­de gevoe­lens bij. Mind­ful­ness is een trai­ning die al een behoor­lijk posi­tief effect kan heb­ben op de manier waar­op men­sen met stress en …

Com­pas­sie­trai­ning, meer dan alleen maar meer mind­ful­ness Lees verder »

Relax More - Compassionele actie

Compassionele actie

Wan­neer we gela­den zijn met boos­heid, doen we vaak din­gen die meer kwaad dan goed doen. Com­pas­sie­vol (of com­pas­si­o­neel) zijn bete­kent NIET dat je pas­sief bent. We kun­nen actief zijn en wer­ken aan het bestrij­den van onrecht en leed, maar …

Com­pas­si­o­ne­le actie Lees verder »

Relax More - De spirituele bypass

De spirituele bypass

Veel van ons zul­len, voor min­stens een deel, met het beoe­fe­nen van medi­te­ren en het bestu­de­ren van het Boed­dhis­me begon­nen zijn als een manier om met psy­cho­lo­gi­sche en rela­ti­o­ne­le ver­won­din­gen om te gaan. Toch zijn we vaak ont­ken­nend over- of onbewust …

De spi­ri­tu­e­le bypass Lees verder »

Relax More - Resultaten van compassietraining

Resultaten van compassietraining

Een mind­ful­ness-ver­die­pings­trai­ning? Toen ik voor het eerst hoor­de van een Mind­­ful­­ness-ver­­­die­­pings­­trai­­ning, genaamd (Zelf)compassietraining, een aan­tal jaren gele­den, had ik wel wat scep­ti­sche gedach­ten. Zo van “hm, zou dat geen com­mer­ci­ë­le truc zijn?” Er zijn immers al een aan­tal mind­­ful­­ness-vari­a­­ties, waarvan …

Resul­ta­ten van com­pas­sie­trai­ning Lees verder »

Scroll to Top