Home » Onderzoek

Onderzoek

Ver­ha­len en ana­ly­ses over weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken op het gebied van de dis­ci­pli­nes die we bij Relax More uitdragen.

Effecten van de compassietraining

Geran­do­mi­seerd onder­zoek naar de werk­zaam­heid van Mind­ful­ness-Based Com­pas­si­o­na­te Living (MBCL) bij men­sen met terug­ke­ren­de depres­sie Inlei­ding Eer­der is geble­ken dat Mind­­ful­­ness-Based Cog­ni­tie­ve The­ra­pie (MBCT) terug­val en depres­sie­ve symp­to­men ver­min­dert bij men­sen met terug­ke­ren­de en chro­ni­sche depres­sie (1,2). Ech­ter, ach­ter­af blijven …

Effec­ten van de com­pas­sie­trai­ning Lees verder »

Chi Kung in het park tijdens Wereld Tai Chi Dag 2018 (foto: Rob Feber)

Qigong bij de preventie, behandeling en herstellen van COVID-19

Inlei­ding In dit blog wil ik een recent onder­zoek samen­vat­ten (het ver­scheen 10 mei 2020) en nabe­spre­ken. Het betreft een kli­ni­sche review over de rol die Qig­ong kan spe­len bij lucht­weg­in­fec­ties. Qig­ong-oefe­­nin­­gen staan bekend om hun heil­zaam effect. Door het …

Qig­ong bij de pre­ven­tie, behan­de­ling en her­stel­len van COVID-19 Lees verder »

De effectiviteit van online mindfulness-programma’s

Inlei­ding Onze samen­le­ving ver­an­der­de in 2020 behoor­lijk door het coro­na­vi­rus. Met alle onze­ker­heid die daar­bij hoort, bestaat er onver­min­derd (of mis­schien juist wel méér) behoef­te aan mindfulness-programma’s.  Er is nog maar wei­nig gede­gen onder­zoek gedaan waar een onli­ne mind­­ful­­ness-pro­­gram­­ma precies …

De effec­ti­vi­teit van onli­ne mindfulness-programma’s Lees verder »

Relax More - Bewezen: mindfulness verandert je brein in 8 weken

Bewezen: mindfulness verandert je brein in 8 weken

De beel­den laten het zien Mind­ful­ness medi­ta­tie kan al bin­nen acht weken lei­den tot struc­tu­re­le ver­an­de­rin­gen in het men­se­lijk brein. Dat heb­ben Ame­ri­kaan­se weten­schap­pers aan­ge­toond. Als men­sen gedu­ren­de acht weken onge­veer 30 minu­ten per dag mind­ful­ness medi­ta­­tie-oefe­­nin­­gen doen, ont­staat er meer …

Bewe­zen: mind­ful­ness ver­an­dert je brein in 8 weken Lees verder »

Relax More - Anatomisch bewijs voor het bestaan van meridianen

Wetenschappelijk anatomisch bewijs voor het bestaan van meridianen

Inlei­ding Het zoe­ken naar zicht­ba­re teke­nen van meri­di­a­nen of acu­punc­tuur­pun­ten in ons weef­sel is al een tijd­je gaan­de. Ik heb in de Tai Chi en Qig­ong les­sen al vaker ver­teld over het baan­bre­ken­de werk en het ver­fijn­der onder­zoek naar bindweefsel. …

Weten­schap­pe­lijk ana­to­misch bewijs voor het bestaan van meri­di­a­nen Lees verder »

Relax More - Stress kan DNA beschadigen

Stress kan DNA beschadigen

Adre­na­li­ne en stress Ame­ri­kaan­se weten­schap­pers heb­ben een ver­band gevon­den tus­sen stress en bescha­digd DNA. Adre­na­li­ne (een hor­moon dat vrij­komt bij stress en zorgt dat het lichaam gereed is om te vech­ten of te vluch­ten) die vrij­komt kan bij mui­zen biologische …

Stress kan DNA bescha­di­gen Lees verder »

Relax More - PTSS en stressgerelateerde aandoeningen en auto-immuunziekten

PTSS, stressgerelateerde aandoeningen en auto-immuunziekten

Inlei­ding Recent onder­zoek van weten­schap­pers uit IJs­land en Zwe­den laat zien dat men­sen die PTSS (Post-Trau­­ma­­ti­­sche Stress Stoor­nis) heb­ben gehad een ver­hoog­de kans heb­ben op het krij­gen van auto-immuun­­ziek­­ten. Het onder­zoek is gepu­bli­ceerd in het voor­aan­staan­de Jour­nal of the Ame­ri­can Medical …

PTSS, stress­ge­re­la­teer­de aan­doe­nin­gen en auto-immuun­ziek­ten Lees verder »

Mindfulness verbetert gezondheidstoestand bij Type 2 Diabetes

Mind­ful­ness en sui­ker­ziek­te Een MBSR (Mind­ful­ness Based Stress Reduc­ti­on) inter­ven­tie is effec­tief in het ver­be­te­ren van de gezond­heids­toe­stand en het ver­la­gen van de fre­quen­tie van depres­sie bij men­sen met type 2 dia­be­tes (sui­ker­ziek­te). Aldus een publi­ca­tie in het blad Dia­be­tes Care. …

Mind­ful­ness ver­be­tert gezond­heids­toe­stand bij Type 2 Dia­be­tes Lees verder »

Relax More - Is stress besmettelijk? Hoe jouw brein wordt aangetast door andermans stress...

Is stress besmettelijk? Hoe jouw brein wordt aangetast door andermans stress…

Ver­an­dert stress je brein? Onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Cal­ga­ry ont­dek­ken dat stress meer dan alleen besmet­te­lijk is: het ver­an­dert het brein op cel­lu­lair niveau. Onder­zoek bij mui­zen In een onder­zoek dat recent gepu­bli­ceerd is in Natu­re Neu­ro­s­cien­ce, heb­ben Jai­deep Bains, …

Is stress besmet­te­lijk? Hoe jouw brein wordt aan­ge­tast door ander­mans stress… Lees verder »

Relax More - Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Mul­ti­ple Scle­ro­se — MS Af en toe schrijf ik iets over een weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een tijd­je gele­den ont­dek­te ik een arti­kel over het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven met behulp van mind­ful­ness voor men­sen met MS. Mul­ti­ple Scle­ro­se. Een slo­pen­de ziekte, …

Mul­ti­ple Scle­ro­se, mind­ful­ness helpt bij de kwa­li­teit van leven Lees verder »

Relax More - Verhoogt zelfcompassie de motivatie om jezelf te verbeteren?

Zelfcompassie versus zelfwaardering

Het klinkt mis­schien para­doxaal. Het beoe­fe­nen van een com­pas­sie­vol­le hou­ding jegens fou­ten en tekort­ko­min­gen maakt dat we méér gemo­ti­veerd zijn ons­zelf te ver­be­te­ren. En toch is dat wat er uit onder­zoek kwam. Van com­pas­sie naar onver­schil­lig­heid? Een aan­tal onder­zoe­kers ver­moed­de dat de accepterende …

Zelf­com­pas­sie ver­sus zelf­waar­de­ring Lees verder »

Relax More - Kind van depressieve ouder heeft groter risico op depressie

Kind van depressieve ouder heeft groter risico op depressie

Pro­mo­tie-onder­zoek Kin­de­ren met een ouder met een depres­sie of angst­stoor­nis heb­ben een hoog risi­co zelf depres­sief te wor­den of een angst­stoor­nis te krij­gen. Dat blijkt uit onder­zoek van pro­mo­ven­dus Pet­ra Havin­ga van het UMC Gro­nin­gen. Voor het onder­zoek, gepu­bli­ceerd in …

Kind van depres­sie­ve ouder heeft gro­ter risi­co op depres­sie Lees verder »

Relax More - Nieuw inzicht in hoe de geest het lichaam beïnvloedt

Nieuw inzicht in hoe de geest het lichaam beïnvloedt

Neu­ro­we­ten­schap­pers heb­ben nieu­we neu­ra­le net­werk­ver­bin­din­gen tus­sen de her­sen­schors en het bij­nier­merg ont­dekt. Deze ver­bin­din­gen zijn betrok­ken bij de stress­res­pons. Ze geven beter inzicht in hoe depres­sie, stress en ande­re men­ta­le toe­stan­den orgaan­func­tie kun­nen ver­an­de­ren, en laten zien dat er een …

Nieuw inzicht in hoe de geest het lichaam beïn­vloedt Lees verder »

Relax More - Verband tussen veroudering en angst en depressie

Verband tussen veroudering en angst en depressie

Het pro­mo­tie­on­der­zoek van Josi­ne Ver­hoe­ven – psy­cho­loog en onder­zoe­ker bij GGZ inGeest – geeft aan­wij­zin­gen dat psy­cho­lo­gi­sche stress, zoals die wordt erva­ren door men­sen met een depres­sie of een angst­stoor­nis, een uit­wer­king heeft op de ver­ou­de­ring van het lichaam. Het hebben …

Ver­band tus­sen ver­ou­de­ring en angst en depres­sie Lees verder »

Relax More - Tai Chi bij versleten knie

Tai Chi bij versleten knie

Dat rijmt mooi… Maar klopt het ook? Het lijkt er wel op. Onder­zoe­kers van de medi­sche facul­teit van Tufts Uni­ver­si­ty in Bos­ton heb­ben gevon­den dat Tai Chi net zo effec­tief is als gewo­ne fysi­o­the­ra­pie, waar­mee het een inte­res­sant alter­na­tief is. Het blijkt dat …

Tai Chi bij ver­sle­ten knie Lees verder »

Relax More - Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Recent ver­scheen een mooi onder­zoek over het effect van Tai Chi op vier chro­ni­sche aan­doe­nin­gen: borst­kan­ker, arthritis, hart­fa­len en chro­nisch obstruc­tief longlij­den (COPD). Opzet De onder­zoe­kers heb­ben hier­voor een meta-ana­­ly­­se gedaan van een groot aan­tal stu­dies over dit onder­werp. Ze …

Het effect van Tai Chi op chro­ni­sche ziek­ten Lees verder »

Relax More - Effecten van Yoga

Effecten van Yoga

Weten­schap­pe­lijk onder­zoek en zelf­on­der­zoek. Ver­schilt dat nou echt zo van elkaar? Metho­disch zijn er gro­te over­lap­pin­gen; zelf­on­der­zoek zou je als een N=1 kun­nen beti­te­len. Je kunt je afvra­gen waar­om er aan weten­schap­pe­lijk onder­zoek meer waar­de, zelfs meer waar­heids­ge­hal­te wordt toegekend, …

Effec­ten van Yoga Lees verder »

Relax More - Meditatie lijkt veroudering in het brein tegen te gaan 1

Meditatie lijkt veroudering in het brein tegen te gaan

Men­sen die jaren­lang regel­ma­tig medi­te­ren, ver­to­nen een rela­tief klei­ne afna­me van grij­ze stof in hun her­se­nen als ze ouder wor­den. Dat mel­den Ame­ri­kaan­se onder­zoe­kers in het weten­schap­pe­lijk tijd­schrift Fron­tiers in Psy­cho­lo­gy. Afna­me van grij­ze stof De afna­me van grij­ze stof begint …

Medi­ta­tie lijkt ver­ou­de­ring in het brein tegen te gaan Lees verder »

Scroll to Top