Home » Tai Chi en Qigong

Tai Chi en Qigong

Blogar­ti­ke­len over Tai Chi en Qig­ong, erva­rin­gen met- en onder­zoek naar Tai Chi en Qig­ong, en de toe­pas­sing ervan in het dage­lijk­se leven. Bei­de thema’s zou­den een eigen cate­go­rie in het blog kun­nen heb­ben, maar dat zou té kunst­ma­tig zijn.

Als je na het lezen zin hebt in een proef­les, ben je van har­te welkom!

Relax More - Mocean (motion)

Mocean (motion)

De mooi­ste gol­ven In dit blog wil ik graag een heel mooi film­pje met je delen. Over gol­ven.Acht minu­ten lang de mooi­ste gol­ven van de zee in slow-moti­on. Ik schreef al eer­der over wol­ken. Ook al van die mooie golfbewegingen. …

Mocean (moti­on) Lees verder »

Chi Kung in het park tijdens Wereld Tai Chi Dag 2018 (foto: Rob Feber)

Qigong bij de preventie, behandeling en herstellen van COVID-19

Inlei­ding In dit blog wil ik een recent onder­zoek samen­vat­ten (het ver­scheen 10 mei 2020) en nabe­spre­ken. Het betreft een kli­ni­sche review over de rol die Qig­ong kan spe­len bij lucht­weg­in­fec­ties. Qig­ong-oefe­­nin­­gen staan bekend om hun heil­zaam effect. Door het …

Qig­ong bij de pre­ven­tie, behan­de­ling en her­stel­len van COVID-19 Lees verder »

Relax More - Anatomisch bewijs voor het bestaan van meridianen

Wetenschappelijk anatomisch bewijs voor het bestaan van meridianen

Inlei­ding Het zoe­ken naar zicht­ba­re teke­nen van meri­di­a­nen of acu­punc­tuur­pun­ten in ons weef­sel is al een tijd­je gaan­de. Ik heb in de Tai Chi en Qig­ong les­sen al vaker ver­teld over het baan­bre­ken­de werk en het ver­fijn­der onder­zoek naar bindweefsel. …

Weten­schap­pe­lijk ana­to­misch bewijs voor het bestaan van meri­di­a­nen Lees verder »

Relax More - Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen 6

Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen

Rech­ten en colo­fon De belang­rijk­ste stap­pen bij het voor­ko­men van hart­aan­doe­nin­gen zijn bewe­ging, teza­men met gezon­de voe­ding, gezon­de slaap en gezond den­ken. Oefe­nin­gen hel­pen om de spie­ren van de rib­ben­kast te ont­span­nen en de orga­nen vol­doen­de ruim­te te geven. Het verbeteren …

Tai Chi beoe­fe­ning en het voor­ko­men van hart­aan­doe­nin­gen Lees verder »

Relax More - Daar sta je dan...

Daar sta je dan…

Daar sta je dan… Op Qig­ong les. En Ronald app­te me deze foto, met als onder­ti­tel: Prach­tig! Thuis­ge­ko­men liet ik hem zien aan mijn man.“Wat is hier zo bij­zon­der aan?”En dat is het pre­cies.Het is niet bij­zon­der, maar wij zijn het …

Daar sta je dan… Lees verder »

Relax More - Tai Chi Zwaardvorm

Tai Chi Zwaardvorm

Komend najaar (van 2016 dus) star­ten we een nieu­we Tai Chi les, name­lijk zwaard­vorm. Bewe­gen met een zwaard is een prach­ti­ge ver­bre­ding én ver­die­ping van je Tai Chi beoe­fe­ning. Het zwaard is een authen­tiek Chi­nees wapen, waar­mee al heel lang …

Tai Chi Zwaard­vorm Lees verder »

Relax More - Windbeweging

Windbeweging

Mooie taal Dat zou ook wel een mooie ver­ta­ling van Qig­ong zijn: Wind­be­we­ging. Chi, de levens­ener­gie of adem, zou je best vrij mogen ver­ta­len als wind. Zeker in rela­tie tot bewe­ging, waar­bij wind de drij­ven­de kracht kan zijn. Dus: een nieuwe …

Wind­be­we­ging Lees verder »

Relax More - Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen (foto: Rob Feber)

Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen

Fibro­my­al­gie wordt in de volks­mond ook wel eens ‘spier­reuma’ of ‘weke delen reu­ma’ genoemd. Een uiterst ver­ve­len­de aan­doe­ning die veel ver­schil­len­de uitings­vor­men kan heb­ben. Pijn in spie­ren, pijn­ge­voe­lig­heid, ver­min­der­de belast­baar­heid, snel­le ver­moeid­heid, stijf­heid, slech­ter sla­pen en con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen zijn slechts enkele …

Fibro­my­al­gie: Tai Chi veel beter dan gewo­ne lichaams­oe­fe­nin­gen Lees verder »

Relax More - Tai Chi vermindert slaapproblemen na borstkanker

Tai Chi vermindert slaapproblemen na borstkanker

Er staat een mooie stu­die op het punt van ver­schij­nen. Op de uni­ver­si­teit van Los Ange­les (UCLA) heeft men onder­zoek gedaan naar sla­pe­loos­heid (insom­nia) bij borst­kan­ker­pa­ti­ën­ten. Insom­nia Wie sla­pe­loos­heid kent, her­kent ook vast wel dat de zor­gen over de slaap niet …

Tai Chi ver­min­dert slaap­pro­ble­men na borst­kan­ker Lees verder »

Scroll to Top