Home » Learn More » Compassie » Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Relax More - Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Mindfulness-vervolgtraining

Toen ik een aan­tal jaar gele­den voor het eerst hoor­de van een Mind­ful­ness-ver­volg­trai­ning, had ik er gemeng­de gevoe­lens bij. Mind­ful­ness is een trai­ning die al een behoor­lijk posi­tief effect kan heb­ben op de manier waar­op men­sen met stress en onge­mak­ken omgaan. Daar­bij is com­pas­sie een van de acht hou­dings­as­pec­ten of onder­steu­nen­de fac­to­ren van mindfulness.

Ik zag ech­ter óók dat som­mi­ge men­sen die­per wil­den gaan in hun onder­zoek en trai­ning en het onder­deel com­pas­sie of mild­heid nader wil­den ont­wik­ke­len. En eigen­lijk was ik ook wel nieuws­gie­rig, voor­al toen ik zag dat de com­pas­sie­trai­ning MBCL (Mind­ful­ness Based Com­pas­si­o­na­te Living) door twee zeer erva­ren trai­ners en medi­ta­tie-beoe­fe­naars was ont­wik­keld. Ik ben blij dat ik me hier­in ver­diept heb.

De com­pas­sie­trai­ning, die bij Relax More twee keer per jaar start, is geba­seerd op een weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de visie die een nieuw per­spec­tief biedt op eeu­wen­ou­de wijs­heid, name­lijk het belang van (zelf)compassie voor fun­da­men­teel wel­zijn.

Een degelijk fundament

De com­pas­sie­trai­ning is onder ande­re geïn­spi­reerd op het werk van Paul Gil­bert (www.compassionatemind.co.uk) Kris­tin Neff (www.self-compassion.org) en Chris­top­her Ger­mer (www.mindfulselfcompassion.org), maar voor­al op het Boed­dhis­me als over­koe­pe­lend ach­ter­lig­gend gedach­ten­goed en levensvisie.

Naast het ver­die­pend trai­nen in mind­ful­ness — zoals com­pas­sie een onder­deel is van mind­ful­ness, is mind­ful­ness een onder­deel van com­pas­sie — komt onder ande­re het vol­gen­de aan bod:

 • Het erken­nen en vali­de­ren van pijn en lij­den als onlos­ma­ke­lijk deel van het leven;
 • De evo­lu­tie van ons brein en hoe com­pas­sie wor­telt in ons overlevingssysteem;
 • Inzicht in de drie cen­tra­le emo­tie­re­gu­la­tie­sys­te­men en hoe deze uit balans kun­nen raken door invloe­den van bui­ten­af en van binnenuit;
  Trai­ning in com­pas­sie kan de balans hel­pen herstellen;
 • Kwa­li­tei­ten en vaar­dig­he­den van com­pas­sie en inzicht in wat het niet is;
 • Com­pas­sie­vol her­ken­nen van (inner­lij­ke) patronen;
 • Tend & befriend: een vier­de reac­tie op stress, naast fight, flight & freeze;
 • Drie anti­do­ta (reme­dies, tegen­gif­fen) tegen stren­ge zelf­kri­tiek, zelf­iso­la­tie en iden­ti­fi­ca­tie met pro­ble­men en emoties;
 • Het ont­wik­ke­len van de com­pas­sie-modus door oefe­nin­gen in com­pas­sie­vol aan­dacht geven, voe­len, rede­ne­ren, ver­beel­den, spre­ken en handelen;
 • Het trai­nen van com­pas­sie als één van de vier zelf­over­stij­gen­de kwa­li­tei­ten: lief­de­vol­le vrien­de­lijk­heid, mede­do­gen, mede­vreug­de en gelijkmoedigheid;
 • Mede­do­gen in actie: de inte­gra­tie van com­pas­sie in rela­ties met ande­ren en in je dage­lijk­se activiteiten.

ECHT een verdiepende training

Een breed pro­gram­ma, waar­bij ach­ter­grond en oefe­ning en the­o­rie en prak­tijk een mooie afwis­se­ling vor­men en waar­bij veel vrij­heid is inge­bouwd om het pro­gram­ma in het eigen tem­po te vol­gen. Dat laat­ste is wat mij betreft bij de com­pas­sie­trai­ning extra belang­rijk, omdat de thema’s die aan de orde komen indrin­gen­der kun­nen zijn en mis­schien iets meer tijd vra­gen voor per­soon­lij­ke aan­dacht. Niet iede­re deel­ne­mer heeft ech­ter voor ieder the­ma even­veel tijd nodig, dat maakt het voor onder­ge­te­ken­de als trai­ner soms op een leu­ke manier uit­da­gend om aan ieders pro­ces tege­moet te komen.

Extra leuk is het wat mij betreft dat ik ook af en toe com­pas­sie­trai­ners in oplei­ding mag bege­lei­den in hun cer­ti­fi­ce­rings­pro­ces. En belang­rijk in die zin, dat ik van mening ben dat, hoe mooi zo’n trai­nings­pro­gram­ma ook in elkaar zit, het trai­nen van een harts­kwa­li­teit als com­pas­sie iets is dat door een trai­ner dient te gebeu­ren die meer doet dan alleen een pro­gram­ma afdraaien.

Nieuwsgierig?

Heb je een mind­ful­ness­trai­ning gevolgd bij een gecer­ti­fi­ceerd trai­ner (VMBN cat. 1) en ben je nieuws­gie­rig naar wat er alle­maal te ont­dek­ken is onder het opper­vlak van de aan­dach­ti­ge geest? Wil je het con­cept zelf­zorg wer­ke­lijk ver­die­pen en je hart ope­nen met behoud van vreug­de? Wil je zicht krij­gen op moti­va­tie­sys­te­men en gezon­de­re keu­zes maken?

Lees hier wat anderen van de compassietraining vonden of kijk hieronder voor een startdatum.

Foto: Tim Mar­shall on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top