Home » Learn More » Mindfulness » De oorsprong van mindfulness (3)

De oorsprong van mindfulness (3)

Relax More - De oorsprong van mindfulness (3)

Recent zijn we al twee keer inge­gaan op dit onder­werp: de her­komst van het begrip sati, wat uit­ein­de­lijk mind­ful­ness gewor­den is in het Engels.

Van­daag nog een klei­ne toe­voe­ging van­uit de ety­mo­lo­gie, de taal­kun­de die zich bezig­houdt met de her­komst van woor­den. Niet dat ik daar zozeer in geschoold ben, maar tij­dens mijn oplei­ding en gere­gel­de surf­toch­ten op inter­net ben ik wel eens iets tegen gekomen…

In het pali-woord sati zit de wor­tel sar, het­geen her­in­ne­ren bete­kent. Ay, dat wordt las­tig, om een link te leg­gen tus­sen het begrip her­in­ne­ren, wat immers een rela­tie heeft met het ver­le­den, en mind­ful­ness, dat over het hier en nu gaat.

Oplet­tend­heid heeft in de prak­tijk hel­der begrip nodig om te kun­nen groei­en en func­ti­o­ne­ren. Bij hel­der begrip is her­ken­ning van het object een voor­waar­de. Dit her­ken­nen heeft een her­in­ne­ring nodig om de zaken nu te kun­nen her­ken­nen zoals ze zijn.

Het van moment tot moment oplet­ten op wat er in jezelf gebeurt, heeft ook ieder moment een ele­ment van ‘snap­pen wat het is’.
De din­gen zien zoals ze zijn bete­kent accep­te­ren wat er is, wat gevoe­lens van rust, ont­span­ning, niets moet en alles valt op zijn plaats met zich meebrengt.
De din­gen zien zoals ze zijn bete­kent zien zon­der inspan­ning, zon­der voor­keur of afkeer, zon­der te wil­len veranderen.
De din­gen her­ken­nen zoals ze zijn, zon­der inspan­ning de din­gen zien zoals ze zijn brengt met zich mee dat er op dat moment geen ver­war­ring is maar helderheid.

Het her­in­ne­ren lijkt ons ook een aan­wij­zing te geven dat de toe­stand die we oefe­nen iets natuur­lijks heeft, iets dat er altijd al was, maar wat we zijn ver­ge­ten. Dit is ook iets dat in de trai­ning gere­geld aan de orde komt. Het is meest­al hele­maal geen kwes­tie van niet aan­dach­tig wil­len zijn, maar veel meer het ver­ge­ten ervan, en het in oude gewoon­ten blij­ven steken.

Zoals Jon Kabat-Zinn zei: “The mind wan­ders, it has a life of it’s own”. (De geest dwaalt rond, hij heeft een eigen leven.)
De link met her­in­ne­ren is dus zo gek nog niet. Ook niet met het oog op wat gedaan moet wor­den om aan­dach­tig te zijn. Eigen­lijk niets: op het moment dat je opmerkt dat je afdwaal­de, ben je ook al weer aan­we­zig. Je her­in­nert je het weer!

U merkt het mis­schien al: voor ver­schei­de­ne boed­dhis­ti­sche ter­men in het pali en sans­kriet is geen Neder­land­se ver­ta­ling beschik­baar die de breed­te van de ori­gi­ne­le term ade­quaat weer­geeft. Mis­schien ook maar goed. Het zou tegen­strij­dig zijn wan­neer het begrip dat iets weer­geeft dat ieder moment nieuw is en steeds opnieuw beleefd en beli­chaamd moet wor­den, zelf rigi­de en star defi­ni­eer­baar zou zijn.

Ten­slot­te nog ter info: veel begrip­pen in het pali en het sans­kriet (‘de ande­re’ oude azi­a­ti­sche taal) lij­ken op elkaar. dham­ma en dhar­ma bij­voor­beeld, of nib­ba­na en nirwa­na. Dit geldt niet voor sati. Het sans­kriet equi­va­lent hier­van schijnt het begrip smri­ti te zijn.

Met dank aan de SimSa­ra nieuws­brief, juni 2004.

Foto: Daniel Holtz­hou­se on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top