Home » Learn More » Relax More » Een frisse site, voor nieuwe plannen!

Een frisse site, voor nieuwe plannen!

Relax More - Een frisse site, voor nieuwe plannen! 2

Plannenmakerij

Mis­schien dat u er al iets van had mee­ge­kre­gen, bijv. via de soci­a­le media of een blogje elders, dat we een aan­tal zaken aan het ver­an­de­ren zijn. Ik wil daar graag nu iets meer over vertellen.

‘Mentale’ disciplines

De laat­ste maan­den is de wens ont­staan om dui­de­lij­ker de ver­we­ven­heid van onze dis­ci­pli­nes voor het voet­licht te bren­gen. Veel men­sen zijn (terecht) blij met een mind­ful­ness­trai­ning, maar zijn zich niet bewust van het feit dat dat eigen­lijk nog maar een begin is van wat moge­lijk is op het gebied van wel­be­vin­den en levenskunst.

Het lei­den van een leven in aan­dacht, een leven waar­in stress en ande­re onge­mak­ken of chro­ni­sche pro­ble­men han­teer­baar zijn en waar­in we tevre­den kun­nen zijn over onze kwa­li­teit van leven, vraagt dage­lijks aan­dacht en oefe­ning. Daar zijn veel ver­schil­len­de vor­men voor. Mind­ful­ness en com­pas­sie zijn er daar twee van. Twee hele mooie en krach­ti­ge, waar­van ik wer­ke­lijk dank­baar ben dat ze op mijn pad zijn geko­men en dat ik ze uit mag dra­gen in de trai­nin­gen die ik verzorg.

‘Fysieke’ disciplines

Tai Chi en Qig­ong zijn twee ande­re dis­ci­pli­nes die naad­loos aan­slui­ten bij de mind­ful­ness- en com­pas­sie­be­oe­fe­ning, zeer behulp­zaam kun­nen zijn bij licha­me­lij­ke klach­ten en om de beoe­fe­ning van het medi­ta­tie­kus­sen naar het dage­lijks leven te brengen.

Een op een…

En dan kan het nog zijn dat er onder­wer­pen zijn waar­voor een meer per­soon­lij­ke bena­de­ring gepas­ter is, bijv. wan­neer oude pijn ons leven tel­kens weer ver­galt. Ik schreef al eens een blog over lan­ge­re ter­mijn effec­ten van indrin­gen­de gebeur­te­nis­sen en trauma’s en de oplei­ding tot lichaams­ge­richt trau­ma-the­ra­peut die ik momen­teel volg.

Samensmelting

Natuur­lijk zijn er goe­de rede­nen om alle dis­ci­pli­nes hun eigen plek onder een gro­te, over­koe­pe­len­de web­si­te te geven, zoals we des­tijds gedaan heb­ben. Toch blijkt uit reac­ties van bezoe­kers en deel­ne­mers nog regel­ma­tig dat men niet weet dat we ook nog ande­re din­gen doen dan mind­ful­nesstrai­nin­gen ver­zor­gen of Tai Chi les­sen geven.

Van­daar dat we nu veel acti­vi­tei­ten, die tot voor kort ieder een eigen web­si­te had­den, onder­ge­bracht heb­ben onder één gro­te noe­mer. Dat bete­kent een nieu­we naam, een nieuw logo en een nieu­we web­si­te (waar u NU ‘op’ bent…)!
En er is meer.

Na 8 weken stopt het niet

Zoals ik hier­bo­ven al beschreef, is een mind­ful­ness­trai­ning een hele mooie begin­stap in het lei­den van een leven in aan­dacht, en zijn er daar­na tal van moge­lijk­he­den om ver­der te gaan met oefenen.

We horen gere­geld terug dat de mind­ful­ness­trai­ning veel lan­ger beklijft dan ande­re inter­ven­ties die men gepro­beerd heeft, zoals aller­han­de ‘praat-the­ra­pie­ën’ of zelfhulpcursussen.

Als je ech­ter niet regel­ma­tig gevoed wordt, tips of trucs aan­ge­bo­den krijgt of inspi­ra­tie en sti­mu­la­tie vindt om te blij­ven oefe­nen, dan ver­sloft ook de mind­ful­ness­boe­fe­ning op een gege­ven moment. Dat is eigen­lijk niet heel erg vreemd…

Langere en betere ondersteuning

Tij­dens onze mind­ful­ness- en com­pas­sietrai­nin­gen mai­len we stee­vast een aan­tal remin­ders via de e‑mail rond. Deze wor­den door de deel­ne­mers gewaar­deerd en vor­men een extra prik­kel om de trai­ning goed door te laten drin­gen. Een aan­tal weken ná de trai­ning stop­pen deze inspiratie-e-mails.

We gaan van­af nu lan­ge­re tijd arti­ke­len en infor­ma­tie, tips, oefe­nin­gen en inspi­ra­tie aan­bie­den aan ex-deel­ne­mers van de mind­ful­ness- en com­pas­sie­trai­ning, zodat de beoe­fe­ning ná de trai­ning beter onder­steund wordt. Iets dat we lan­de­lijk nog niet zijn tegen­ge­ko­men in de vorm die wij gaan toe­pas­sen, dus best uniek eigenlijk… 😉

Nieuw mail-systeem

De afge­lo­pen weken ben ik druk geweest met het in gebruik nemen van ons nieu­we mail­sys­teem. Door de meer geau­to­ma­ti­seer­de werk­wij­ze gaat dit ons op den duur veel werk uit han­den nemen én zor­gen dat de we onze inspi­ra­tie-wens waar kun­nen maken, zón­der voor de ont­van­gers ver­ve­lend te wor­den (ja, dat kán!).

Nieuwe naam en website

De nieu­we naam waar­on­der we dit alles onder­ge­bracht heb­ben en waar­mee we gaan wer­ken, heeft u inmid­dels gezien: RELAX MORE. Mooi hè?

Relax-More-logo-1000

Wij zijn er in ieder geval blij mee! U ziet dat de mind­ful­ness- en com­pas­sie-pagina’s en de Tai Chi en Qig­ong pagina’s al te vin­den zijn op relaxmore.nl (en dus inmid­dels van de oude plek op leef.inaandacht.nl en beweeg.inaandacht.nl zijn verdwenen).

De komen­de tijd zul­len we de ande­re sites (Opgroei­en in Aan­dacht, Eet in Aan­dacht en de Aan­dachts­win­kel) onder Relax More gaan onder­bren­gen en de bij­na 1400 blogjes (best veel…) gaan upda­ten en her­plaat­sen (of niet). We hou­den we u op de hoogte!

Nog vragen? Contacteer ons gerust!

Foto: Jo Szc­ze­pans­ka on Uns­plash

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
1
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top