Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen

Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen

Relax More - Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen (foto: Rob Feber)

Fibro­my­al­gie wordt in de volks­mond ook wel eens ‘spier­reuma’ of ‘weke delen reu­ma’ genoemd. Een uiterst ver­ve­len­de aan­doe­ning die veel ver­schil­len­de uitings­vor­men kan heb­ben. Pijn in spie­ren, pijn­ge­voe­lig­heid, ver­min­der­de belast­baar­heid, snel­le ver­moeid­heid, stijf­heid, slech­ter sla­pen en con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen zijn slechts enke­le daarvan.

Vergelijkend onderzoek

Tai Chi heeft meer dan een streep­je voor op de lichaams­oe­fe­nin­gen die stan­daard in de VS bij fibro­my­al­gie voor­ge­schre­ven wor­den. Dat schrij­ven onder­zoe­kers van de Tufts Uni­ver­si­ty, Bos­ton in The BMJ, in een stu­die waar­in onder­zoe­kers de ‘opti­ma­le dosis’ Tai Chi tracht­ten te bepa­len. Lichaams­be­we­ging is in de VS de meest fre­quent voor­ge­schre­ven, niet-far­ma­co­lo­gi­sche the­ra­pie tegen fibro­my­al­gie. Al bleek uit eer­der onder­zoek dat Tai Chi ook erg doel­tref­fend is, de twee behan­de­lin­gen wer­den nog niet eer­der met elkaar ver­ge­le­ken.

Opzet

Meer dan 200 pati­ën­ten wer­den inge­deeld in vier Tai Chi-groe­pen: Tai Chi 1 of 2 ses­sies (60 min) per week, dit gedu­ren­de 12 of 24 weken. Een vijf­de groep volg­de weke­lijks twee ses­sies bege­lei­de mil­de aero­be lichaams­be­we­ging (car­dio con­di­tie­trai­ning) van 60 minu­ten gedu­ren­de 24 weken. Bij elke metho­de spoor­de de coach alle deel­ne­mers aan om de oefe­nin­gen thuis elke dag te her­ha­len voor min­stens een half uur.

Resultaat

Relax More - Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen Als uit­komst­maat gold de sco­re op een vra­gen­lijst over fibrol­my­al­gie­klach­ten (FIQR). Deel­ne­mers aan de Tai Chi-les­sen scoor­den voor­gaand aan de inter­ven­tie gemid­deld 62,9 pun­ten. Na twaalf weken Tai Chi was dat gedaald tot 35,1 pun­ten. In de con­tro­le­groep was de uit­gangs­waar­de 68 pun­ten. Dit daal­de na twaalf weken tot 58,6 pun­ten. Tai Chi redu­ceer­de zowel fysie­ke als men­ta­le klach­ten: ook sco­res voor angst, zelf­red­zaam­heid en coping­stra­te­gie waren sig­ni­fi­cant beter in de Tai Chi-groep.
Deze resul­ta­ten zijn best ver­bluf­fend. Dit ter­wijl alle deel­ne­mers gemid­deld al negen jaar aan fibro­my­al­gi­sche klach­ten leden.

In The New Eng­land Jour­nal of Medi­ci­ne zeg­gen de auteurs dat de uit­komst op zijn minst ver­der onder­zoek recht­vaar­digt. Com­men­ta­to­ren van de afde­ling Com­ple­men­tai­re en Inte­gra­tie­ve Genees­kun­de van de Har­vard uni­ver­si­teit zijn onder de indruk van het resultaat.

Een (m.i. magere) poging tot uitleg

In het onder­zoek wor­den ver­schil­len­de rede­nen aan­ge­dra­gen die de supe­ri­o­ri­teit van Tai Chi bij fibro­my­al­gie zou­den kun­nen ver­kla­ren. Ten eer­ste daag­den deel­ne­mers uit de Tai Chi-groe­pen regel­ma­ti­ger op tij­dens de trai­nin­gen. Moge­lijk voe­len de vloei­en­de bewe­gin­gen van Tai Chi pret­ti­ger aan en heb­ben deel­ne­mers meer zin om de dage­lijk­se oefe­nin­gen thuis te her­ha­len. Een twee­de reden is dat Tai Chi spi­ri­tu­e­le ele­men­ten behelst, zoals medi­ta­tie en adem­ha­ling. Die zou­den ook nut­tig zijn om pijn te bestrijden.

Wat ook van belang is

Ik vind dat zelf een wat beperk­te uit­leg en wil daar graag de vol­gen­de rede­nen aan toe­voe­gen, die in ieder geval in mijn les­sen van belang zijn:
Naast dat Tai Chi mis­schien pret­ti­ger voelt dan de hier onder­zoch­te car­dio-fit­ness, leer je tij­dens de Tai Chi les ook iets over de wer­king van het lichaam. Je leert beter coör­di­ne­ren en het lichaam veel meer als een geheel te gebruiken.

Het lichaam als een geheel gebrui­ken ver­min­dert ten eer­ste piek­be­las­tin­gen in lichaams­de­len die anders teveel belas­ting zou­den krij­gen (immers: gedeel­de smart is hal­ve smart…) en maakt ten twee­de het bewe­gen effi­ci­ën­ter (een geco­ör­di­neer­de bewe­ging is effec­tie­ver dan een niet-gecoördineerde).
Effi­ci­ën­ter bewe­ging kost min­der moei­te, geeft meer ont­span­ning en geeft meer plezier.
Op deze manier kan een posi­tie­ve spi­raal in wer­king gezet wor­den, want ple­zier geeft ook ont­span­ning en maakt bewe­gen weer wat lichter…

Het effect van Tai Chi is dus ook bere­de­neer­baar voor men­sen met een beet­je ver­stand van de wer­king van het lichaam én de geest en is beslist bre­der dan alleen maar ont­span­ning en spiritualiteit.

Hoe is het in Nederland?

Dit onder­zoek kon alleen maar op de manier zoals het gedaan is, omdat er in de VS een stan­daard behan­de­ling is t.a.v. bewe­gen bij fibro­my­al­gie. In Neder­land is zo’n stan­daard er niet (dank je, Rob Feber, voor het atten­de­ren hierop).

Het Col­le­ge voor Zorg­ver­ze­ke­rin­gen schrijft:

Het Col­le­ge voor zorg­ver­ze­ke­rin­gen heeft … onder­zoek laten uit­voe­ren naar de effec­ti­vi­teit en vei­lig­heid van fysi­o­the­ra­pie en oefen­the­ra­pie bij fibro­my­al­gie. Op basis van de uit­kom­sten van dit onder­zoek stelt het CVZ zich op het stand­punt dat lang­du­ri­ge inter­mit­te­ren­de fysi­o­the­ra­pie en oefen­the­ra­pie bij fibro­my­al­gie nog geen behan­de­ling is die vol­doet aan het cri­te­ri­um stand van de weten­schap en prak­tijk. De fysi­o­the­ra­peu­ti­sche of oefen­the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling van men­sen met fibro­my­al­gie behoort daar­mee niet tot de te ver­ze­ke­ren zorg van de Zorgverzekeringswet.

M.a.w.: het effect van fysi­o­the­ra­pie is niet aan­ge­toond en dus ver­goe­den we niets.
Elders in het­zelf­de docu­ment lezen we:

Voor fibro­my­al­gie is geen spe­ci­fie­ke behan­de­ling. Uit­leg, gerust­stel­ling en leef­re­gels blij­ken belang­rijk. Pati­ën­ten met fibro­my­al­gie wor­den veel­al behan­deld met pijn­stil­ling, anti­de­pres­si­va, fysi­o­the­ra­pie, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re­ge­drags­the­ra­peu­ti­sche behan­de­lin­gen of revalidatiebehandelingen.

Dat is ook wat je regel­ma­tig hoort van men­sen met fibro­my­al­gie: dat de regu­lie­re genees­kun­de er niet zoveel mee kan, dat men zich niet gehoord voelt en soms zelfs als aan­stel­ler gezien wordt.

Eigen ervaring

Fijn om te lezen dat Tai Chi zo’n posi­tief effect heeft op men­sen met fibro­my­al­gie. Een ver­ve­len­de aan­doe­ning, waar de medi­sche stand eigen­lijk geen goe­de reme­die voor heeft. Effec­ten die ik zelf, als Tai chi leraar, ook zo vaak zie bij deel­ne­mers. Belang­rijk dus dat dit nu gron­di­ger wordt onder­zocht én aangetoond.

En ook ‘han­dig om te weten’: ook als je géén (chro­ni­sche) gezond­heids­klach­ten hebt, is Tai Chi heel pret­tig én gezond. Voor­al in dit tijd­perk waar­in ieder­een zoveel zit­tend werk doet, zoveel in zijn of haar hoofd zit, zo wei­nig doet aan aan­dach­tig bewe­gen (de mees­te spor­ten doen geen beroep op de rela­tie tus­sen lichaam en geest) en waar­in zoveel stress­ge­bon­den klach­ten chro­nisch worden.
Dat hoeft echt niet in de mate waar­in het nu gebeurt. Kom dus gerust eens ken­nis maken en/of een proef­les doen.

Het hele onder­zoek ligt ter inza­ge in onze zaal.

Bron: www.voedingsgeneeskunde.nlwww.medischcontact.nl en CVZ.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top