Home » Learn More » Verhalen » Geen mening

Geen mening

Relax More - Geen mening

Al lan­ge tijd stoort het mij dat men­sen, veel­al met publie­ke func­ties, het recht van menings­ui­ting als ver­ant­woor­ding gebrui­ken voor hun — hoe zal ik het zeg­gen — onaan­ge­na­me taal­ge­bruik. Het stoort mij voor­al dat het toch sim­pe­le ver­schil tus­sen wat je zegt en hoe je dat zegt, ont­kent of niet begre­pen wordt.

Aandacht voor het juiste spreken

In de boed­dhis­ti­sche leer is het Acht­vou­dig Pad de weg naar het ein­de van lij­den. Eén van de aspec­ten van het Acht­vou­dig Pad is het juis­te spre­ken — een ander aspect, de juis­te aan­dacht, is wat cen­traal staat in een mindfulnesstraining.
Het juis­te spre­ken dus, en daar aan­dacht voor te heb­ben. Over het ‘juis­te’ kun je natuur­lijk weer aller­lei ver­schil­len­de menin­gen heb­ben en dan komt het ver­schil tus­sen wat en hoe opnieuw aan de orde én daar­mee de ver­war­ring tus­sen wat een mening is (niet meer dan een idee, opvat­ting of visie op een onder­werp) en de wij­ze waar­op je die ver­kon­digt. Die wij­ze van ver­kon­di­gen heeft uiter­aard vaak te maken met hoe belang­rijk je de mening acht, hoe je je iden­ti­fi­ceert met die mening.

Begrip van communicatie

In het Acht­vou­di­ge Pad is er nog een aspect waar het juis­te spre­ken mee samen­hangt: het juis­te begrip. Begrip van com­mu­ni­ca­tie, het ver­schil tus­sen inhoud en betrek­king en de ver­ant­woor­de­lijk­heid die je hebt in de publie­ke ruim­te. Mijn inziens dra­gen steeds meer poli­ti­ci bij aan het uit balans raken van wat en hoe. En omdat publie­ke figu­ren dat doen, wordt het gemeen­goed. Een vurig debat staat zo lang­za­mer­hand in een hoog aan­zien, is de norm, waar­mee de inhoud ver­lo­ren gaat, iets waar de poli­tiek last van heeft, maar zelf ook mede ver­oor­zaakt heeft. Het gebruik van een term als ‘de poli­tie­ke are­na’, stuurt hoe wij lij­ken te moe­ten den­ken over menings­ver­schil­len. Naast het besef van het recht op menings­ui­ting zou er een gro­ter besef van een plicht tot ‘juist spre­ken’ mogen zijn. Meer mind­ful omgaan met en aan­we­zig zijn in de publie­ke ruimte!

Soms word ik ove­ri­gens gewoon moe van het heb­ben en moe­ten heb­ben van een mening over van alles. Ik stel me de laat­ste tijd vaker voor dat ik een ‘week-van-geen-mening’ ga beoe­fe­nen. Vol­gen­de week begint mijn werk weer, ver­plich­te ver­ga­de­rin­gen over visie, plan van aan­pak, metho­di­sche en stra­te­gi­sche keu­zes en zo. Een goed begin is het hal­ve werk.

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top