Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Grootmeester Chen: 86 jaar en still going strong…

Grootmeester Chen: 86 jaar en still going strong…

Relax More - Grootmeester Chen: 86 jaar en still going strong...

Het was weer augustus

Recent was het weer zover: de jaar­lijk­se work­shop van Tai Chi Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen. Ieder jaar komt hij naar Neder­land, in de laat­ste week van augus­tus. De ene keer in Amster­dam, de ande­re keer in Deven­ter. Dit­maal was Deven­ter weer aan de beurt.

Met z’n allen

Relax More - Grootmeester Chen: Chop-stick Tai Chi
Relax More — Groot­mees­ter Chen: Chop-stick Tai Chi

Ik ben altijd dub­bel blij met Deven­ter als loca­tie. Het scheelt veel reis­tijd én er zijn meer van ‘mijn’ Tai Chi stu­den­ten die mee wil­len naar ‘Mas­ter Chen’, zoals we hem noe­men. Zo gin­gen we ook dit jaar met een heel stel Tai Chi’ers van Relax More rich­ting Deven­ter, waar mijn leraar Lau­ra Sto­ne, samen met col­le­ga leraar Roland van San­te, weer de Deven­ter’ work­shop organiseerde.

Still going strong

Er is al eer­der over geschre­ven in dit weblog, over de jaar­lijk­se bezoe­ken van Groot­mees­ter Chen. Ik vind het moei­lijk er iets echt nieuws over te schrijven.

Relax More - Grootmeester Chen en de gecertificeerde leraren die er op zaterdag waren
Groot­mees­ter Chen met gecer­ti­fi­ceer­de leraren

Want wat moet je nu schrij­ven over een 86-jari­ge groot­mees­ter die alleen maar méér ple­zier lijkt te krij­gen in Tai Chi, wiens ogen gaan glim­men als hij de boks­hand­schoe­nen aan­trekt en die steeds hel­der­der beel­den lijkt te vin­den om de prin­ci­pes van deze prach­ti­ge kunst te ver­woor­den en in staat is je het ook zelf te laten erva­ren?
Of over een groot­mees­ter die steeds meer spreekt over écht gevoel in de vorm en min­der over mecha­ni­ca, die mooie links legt tus­sen her­sen­we­ten­schap en de wer­king van ons lijf en die zelf ook steeds blijft leren?

Ik zou het niet weten… 😉
Daar­om vroeg ik enke­le Tai Chi stu­den­ten iets te schrij­ven over hun erva­rin­gen en ben ik blij met de ver­ha­len van Ans en Anne-Karin!

Ans

Op de vrij­dag­avond aan­ge­meld voor de vorm 1e deel, maar meer nog keek ik uit naar de zwaard­les op maan­dag­mid­dag. Na 1 jaar zwaard­les en extra les­sen in het park moest dat kun­nen. Ik vond het voor­al inte­res­sant hoe Mas­ter Chen de les indeel­de. Steeds klei­ne stuk­jes her­ha­len en in klei­ne stap­jes ver­der. En tel­len, dat geeft rit­me aan de bewe­gin­gen en voelt als dan­sen met het zwaard.
En we moch­ten hak­ken op een kar­ton­nen doos, en dat viel niet mee, ook niet voor de erva­ren beoe­fe­naars die dach­ten, dat doen we even!

Anne-Karin

Maan­dag 2 sep­tem­ber was het dan zover: mijn eerst zwaard­les van Groot­mees­ter Chen. Ik heb nu onge­veer een jaar zwaard­les, dus ik weet intus­sen dat er plen­ty ruim­te is voor ver­be­te­ring, nog geen fixed mind­set, nog geen kap­so­nes. Nu is Tai Chi bij uit­stek een bewe­gings­vorm zon­der kap­so­nes, het is fore­ver work in pro­gress. Maar okay, zwaard it was.

Wat mij voor­al opviel is dat voor gevor­der­den het zwaard een ver­len­ging van het lichaam was, het was één geheel, niet zoals bij mij een stuk hout waar ik los­jes wat mee rond­zwier­de. De ver­bin­ding is orga­nisch en de bewe­gin­gen rei­ken ver­der dan het punt­je van het zwaard. Er is een inten­tie en een impact. Wat me opviel aan de stijl van Groot­mees­ter Chen is dat hij zijn zwaard vrij dicht bij zijn lichaam houdt. Geen onno­dig ver­lies van ener­gie. De kracht komt uit zijn core en zodoen­de raakt hij nooit uit balans.

Relax More - Grootmeester Chen en de 'zwaardploeg' van Relax More
Groot­mees­ter Chen en de ‘zwaard­ploeg’ van Relax More

Tot slot

Hope­lijk dat tus­sen de regels door toch wel dui­de­lijk is wat een bij­zon­de­re bele­ve­nis het bezoek van Groot­mees­ter Chen is. Wij kun­nen weer met fris­se inspi­ra­tie aan de slag om onze Tai Chi ver­der te oefe­nen. Met gevoel, met rib­ben die gekop­peld zijn aan onze voe­ten, met flo­a­ting arms, met een open hart.

Voor de lief­heb­bers: vol­gens jaar augus­tus is Mas­ter Chen er weer (Amster­dam is ‘aan de beurt’), en voor­dien is hij in janu­a­ri nog in Bre­men (ook pri­ma te berei­zen, maar € 40 per trein!).

Op de gro­te foto: zwaard­groep van de maan­dag­mid­dag lessen.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top