Home » Learn More » Compassie » Handvest voor Compassie

Handvest voor Compassie

Relax More - Handvest voor Compassie

Op 12 novem­ber 2009 werd in 32 lan­den het Char­ter for Com­pas­si­on (Hand­vest voor com­pas­sie) gelan­ceerd, een ini­ti­a­tief van de Brit­se schrijf­ster Karen Amstrong. Dit hand­vest, een tekst op basis van de Gul­den Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aan­ge­daan, doe dat ook een ander niet aan) is bedoeld om wereld­wijd men­sen en groe­pen te sti­mu­le­ren tot vreed­zaam en humaan samenleven. 

De tekst van het Handvest:

Het prin­ci­pe van com­pas­sie of mede­do­gen ligt ten grond­slag aan alle reli­gi­eu­ze, ethi­sche en spi­ri­tu­e­le tra­di­ties; steeds opnieuw wordt daar­mee een beroep op ons gedaan alle ande­ren te behan­de­len zoals wij zélf behan­deld wil­len worden.

Com­pas­sie is onze drijf­veer om ons onver­moei­baar in te zet­ten voor het ver­zach­ten van het leed van onze mede­schep­se­len, om terug te tre­den uit het mid­del­punt van onze wereld en een ander voor het voet­licht te plaat­sen, en om recht te doen aan de onschend­ba­re hei­lig­heid van ieder mens en een ieder, zon­der eni­ge uit­zon­de­ring, te behan­de­len met vol­strek­te waar­dig­heid, bil­lijk­heid en respect.

Daar­bij hoort tevens de opdracht om er zowel in het open­ba­re als in het pri­vé-leven voor te waken geen enke­le vorm van leed te ver­oor­za­ken. Door geweld­da­dig te han­de­len, door de kwa­li­teit van het leven van een ander te ver­slech­te­ren, door de grond­rech­ten van die ander te mis­brui­ken of te ont­ken­nen, en door haat te zaai­en met laat­dun­ken­de uitin­gen over ande­ren – zelfs over onze vij­an­den – doen wij de men­se­lijk­heid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erken­nen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te lei­den ver­vuld van com­pas­sie en dat som­mi­gen uit naam van hun reli­gi­eu­ze over­tui­ging het tota­le men­se­lij­ke leed zelfs gro­ter heb­ben gemaakt. Daar­om roe­pen wij iede­re man en vrouw op om: — com­pas­sie opnieuw te maken tot de kern van moreel han­de­len en van reli­gie — terug te keren naar het oude prin­ci­pe dat iede­re inter­pre­ta­tie van geschrif­ten die aan­zet tot geweld, haat of min­ach­ting geen enke­le legi­ti­mi­teit heeft — garant te staan voor de ver­strek­king van cor­rec­te en res­pect­vol­le infor­ma­tie over ande­re tra­di­ties, gods­dien­sten en cul­tu­ren aan jon­ge­ren — posi­tie­ve waar­de­ring van cul­tu­re­le en reli­gi­eu­ze ver­schei­den­heid te sti­mu­le­ren — bij te dra­gen aan mede­le­ven, geba­seerd op ken­nis, voor het leed van alle men­sen – ook van hen die wij als onze vij­an­den zien.

Het is van wezen­lijk belang dat wij com­pas­sie in onze gepo­la­ri­seer­de wereld maken tot een dui­de­lij­ke, lich­ten­de en dyna­mi­sche kracht. Indien com­pas­sie is gewor­teld in prin­ci­pi­ë­le vast­be­slo­ten­heid om uit te stij­gen boven ego­ïs­me, kan zij poli­tie­ke, dog­ma­ti­sche en reli­gi­eu­ze gren­zen slechten.

Als pro­duct van onze wezen­lij­ke afhan­ke­lijk­heid van elkaar, speelt com­pas­sie een fun­da­men­te­le rol bin­nen men­se­lij­ke rela­ties en bij een vol­waar­dig mens­dom. Com­pas­sie voert naar ver­lich­ting en is onmis­baar voor het rea­li­se­ren van een eer­lij­ke eco­no­mie en een har­mo­ni­eu­ze wereld­ge­meen­schap die in vre­de leeft met elkaar.

Het Char­ter heeft een eigen Wiki­Pe­dia pagi­na. Een Neder­lands­ta­li­ge PDF ver­sie van het hand­vest kun je hier down­lo­a­den en lezen. Ik zou zeg­gen: prin­ten, ophan­gen en verspreiden.

Foto: Ronald de Caluwé, 5 sept. 2017,
tij­dens een lezing van Karen Arm­strong in Amsterdam

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top