Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Hartcore, een pleidooi voor onverbiddelijke hartelijkheid als oplossing

Hartcore, een pleidooi voor onverbiddelijke hartelijkheid als oplossing

Relax More - Hartcore, een pleidooi voor onverbiddelijke hartelijkheid als oplossing

De kern van de cri­sis waar­in de wes­ter­se wereld zich bevindt is niet van eco­no­mi­sche aard maar draait om ethiek. Hoe­wel de pro­ble­men finan­ci­eel, eco­no­misch of poli­tiek ver­taald wor­den, in fei­te gaan ze veel die­per. Ze raken de kern van ons mens zijn. Wat bete­kent het om mens te zijn en wat zijn onze pri­o­ri­tei­ten? Is er een uit­weg uit de zelf­ge­richt­heid en onge­remd mate­ri­a­lis­me in onze samen­le­ving? Leven we alleen voor ons­zelf of dur­ven we uit dat har­nas te stap­pen? Deze vra­gen wor­den aan de orde gesteld door Geer­tje Cou­wen­bergh in haar boek Hart­co­re, een plei­dooi voor onver­bid­de­lij­ke har­te­lijk­heid als oplos­sing voor alles.

Ik kreeg dit boek aan­ge­reikt en vond het inspi­re­rend genoeg om er een stuk­je aan te wij­den. Het is eigen­lijk een snel­cur­sus com­pas­sie­trai­ning. De struc­tuur van het boek loopt paral­lel met de tra­di­ti­o­ne­le volg­or­de van met­ta medi­ta­tie, ook wel genaamd lief­de­vol­le vrien­de­lijk­heid medi­ta­tie. Dat is goed te begrij­pen als je weet dat Geer­tje Cou­wen­bergh dit boek schreef direct na een met­ta retrai­te onder bege­lei­ding van Joti­ka Herm­sen.

In de inlei­ding legt de auteur uit waar­om ze de voor­keur geeft aan het woord har­te­lijk­heid boven vrien­de­lijk­heid. Vrien­de­lijk­heid kan nog een mas­ker zijn, kan nog afstand bewa­ren. Har­te­lijk­heid gaat die­per, is puur, raakt de kern. Zo intro­du­ceert ze de term “hart­co­re”, waar­in het Neder­land­se “hart” en het Engel­se woord voor “kern” gecom­bi­neerd worden.

In vijf hoofd­stuk­ken wor­den het cul­ti­ve­ren van har­te­lijk­heid voor jezelf, een dier­ba­re, een onbe­ken­de, een vij­and en alle leven­de wezens door­ge­no­men. De thema’s die Cou­wen­bergh hier­aan ver­bindt zijn ach­ter­een­vol­gens: vrien­de­lijk­heid, waar­de­ring, aan­dacht, ver­ge­ving en open­heid. Aan het eind van elk hoofd­stuk doet ze sug­ges­ties hoe je dit in dage­lijk­se situ­a­ties kunt toepassen.

Enke­le citaten:

Wat ons op een uni­ver­se­le manier geluk­kig lijkt te maken is het gevoel ver­bon­den te zijn.

Pro­tec­ti­o­nis­me, onbe­twist indi­vi­du­a­lis­me en onge­brei­del­de groei blij­ken geen ster­ke, maar zwak­ke prin­ci­pes. Zwak geach­te prin­ci­pes zoals ver­bin­ding, betrok­ken­heid en zacht­moe­dig­heid zijn de ster­ke principes.

Met­ta is een revo­lu­ti­o­nai­re beoe­fe­ning omdat het tegen de stroom ingaat van ons diep­ge­wor­tel­de patroon van alleen den­ken aan ons­zelf, ons klei­ne groep­je gelijk­ge­stem­den. Het is Pokon voor het cul­ti­ve­ren van een sterk hart.

Aan­dacht is in fei­te de meest basa­le vorm van har­te­lijk­heid. Aan­dacht, het goud van deze tijd, is gratis.

Het boek ein­digt met een oproep aan de lezer om zijn of haar leven “over te laten lopen van har­te­lijk­heid” en daar sluit ik me graag bij aan. Van har­te aanbevolen.

Geer­tje Cou­wen­bergh (1983) is cul­tu­reel antro­po­loog, colum­nist, auteur en schrijf­do­cen­te. Ze publi­ceer­de ver­schil­len­de boe­ken, onder ande­re 10WYS, de WYSheids­re­vo­lu­tie en Maak werk van je leven.  Ze ver­zorg­de de advies­ru­briek in het tijd­schrift Hap­pi­nez waar­van de neer­slag te vin­den is in haar meest recen­te boek Lie­ve Dot. Daar­naast geeft ze work­shops en trai­nin­gen over schrij­ven en zin­ge­ving. Het hier bespro­ken boek Hart­co­re, een plei­dooi voor onver­bid­de­lij­ke har­te­lijk­heid als oplos­sing voor alles ver­scheen in 2012 bij uit­ge­ve­rij Ank-Hermes.

©Pie­ter Korsuize

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top