Home » Learn More » Onderzoek » Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Relax More - Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Recent ver­scheen een mooi onder­zoek over het effect van Tai Chi op vier chro­ni­sche aan­doe­nin­gen: borst­kan­ker, arthritis, hart­fa­len en chro­nisch obstruc­tief longlij­den (COPD).

Opzet

De onder­zoe­kers heb­ben hier­voor een meta-ana­ly­se gedaan van een groot aan­tal stu­dies over dit onder­werp. Ze stel­den m.b.v. geva­li­deer­de scha­len kwa­li­ta­tie­ve en kwan­ti­ta­tie­ve cri­te­ria op.

Zo is een stu­die met een klein aan­tal deel­ne­mers, of met een mini­ma­le con­tro­le­groep, niet zo veel­zeg­gend. Deze vie­len dus af. Ook stu­dies waar­bij de vraag­stel­ling niet dui­de­lijk genoeg was, of waar­bij de aan­doe­nin­gen van de deel­ne­mers niet spe­ci­fiek genoeg omschre­ven waren, vie­len af. Ook de dou­blu­res (meer­de­re publi­ca­ties over één onder­zoek) wer­den uit­ge­fil­terd. Uit­ein­de­lijk ble­ven 33 stu­dies over, die uit­ge­breid zijn onderzocht.

T.a.v. de Tai Chi inter­ven­tie werd ont­dekt dat de Yang stijl (een zach­te en vloei­en­de stijl, die o.a. bij Relax More wordt beoe­fend) het vaakst werd toe­ge­past. De tijds­duur en ‑span­ne die werd besteed aan Tai Chi vari­eer­de van 6 tot 24 weken, waar­bij de mees­te stu­dies over 12 weken gin­gen. Meest­al ging het om ses­sies van 30 tot 90 minu­ten (meest: 60 minu­ten) en een fre­quen­tie van 2 tot 3 maal per week.

Con­tro­le vond over het alge­meen plaats met een wacht­lijst­groep; een groep men­sen met dezelf­de pro­ble­men als de deel­ne­mers, maar die niet de Tai Chi inter­ven­tie kre­gen aan­ge­bo­den. Er waren ech­ter ook con­tro­le­groe­pen die een ande­re lichaams­ge­rich­te inter­ven­tie kreeg aan­ge­bo­den, zoals wan­de­len, hydro­the­ra­pie, wel­l­ness stret­ching of aero­bics oefeningen.

Een beper­king is dat alleen Engels­ta­li­ge onder­zoe­ken zijn beoordeeld.

Resultaat

Het resul­taat van deze meta-ana­ly­se is dat Tai Chi een ver­be­te­ring laat zien, of min­stens een ten­dens tot ver­be­te­ring, van een aan­tal fysie­ke pres­ta­tie-indi­ca­to­ren, waar­on­der de 6 minu­ten wan­del­test, de ‘sta op en wan­del’-test en spier­kracht (knie-exten­sor) bij nage­noeg alle onder­zoch­te chro­ni­sche aan­doe­nin­gen. Daar­bij ver­be­ter­de door Tai Chi een aan­tal ziek­te-spe­ci­fie­ke symp­to­men zoals pijn en stijf­heid (bij arthritis) en de kwa­li­teit van leven in het algemeen.
Tai Chi lever­de bete­re resul­ta­ten op dan de ande­re lichaams­ge­rich­te interventies.

Mooi is dat de onder­zoe­kers dui­de­lijk maken dat Tai Chi geen ech­te spier­trai­ning is, maar dat Tai Chi veel­zij­di­ger (‘mul­ti-faca­ted’) is, omdat ook lichaams­hou­ding en balans geoe­fend wor­den. Zodoen­de kan het effect van Tai Chi gro­ter zijn of beter merk­baar in het leven dan het effect van geï­so­leer­de krachttraining.

De onder­zoe­kers stellen:

  • Het is het over­we­gen waard om Tai Chi voor te schrij­ven bij men­sen met mul­ti­mor­bi­di­teit (aan meer­de­re [in dit geval chro­ni­sche] ziek­ten lijden)
  • Tai Chi is een geschik­te oefe­ning om de fysie­ke pres­ta­ties van men­sen van mid­del­ba­re en oude­re leef­tijd te verbeteren
  • Tai Chi kan een com­ple­men­tai­re the­ra­pie zijn in som­mi­ge chro­ni­sche  ziekten

De samen­vat­ting van het arti­kel is hier in te zien; het vol­le­di­ge arti­kel ligt ter inza­ge in onze zaal.

Nabeschouwing

Fijn om weer eens een seri­eus arti­kel te zien, waar­bij op weten­schap­pe­lij­ke wij­ze geke­ken wordt naar een aan­tal onder­zoe­ken die naar Tai Chi gedaan zijn. In het arti­kel van ruim 10 pagina’s en ander­hal­ve pagi­na refe­ren­ties staan de effec­ten gede­tail­leer­der en meer per aan­doe­ning beschre­ven dan ik hier­bo­ven doe. En dan blij­ken ook weer de beden­kin­gen die je moet heb­ben (en die de onder­zoe­kers ook benoe­men!) bij dit soort onder­zoe­ken: dat de onder­zoch­te aan­tal­len altijd klei­ner zijn dan je graag zou wil­len om echt har­de uit­spra­ken te doen.

Even­goed zijn de trends dui­de­lijk genoeg, en geluk­kig in over­een­stem­ming met mijn per­soon­lij­ke erva­rin­gen, zowel bij het zelf oefe­nen als bij het doce­ren van Tai Chi.

Ik ben ove­ri­gens benieuwd naar anders-dan-Engels­ta­li­ge meta-ana­ly­ses van onder­zoe­ken naar de effec­ten van Tai Chi…

Proefles volgen?

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top