Home » Learn More » Trauma » Hoe doen antilopes dat?

Hoe doen antilopes dat?

Hoe doen antilopen en zebra’s dat toch:
zonder stress rondlopen in een wereld vol gevaar?

Het pro­bleem met ons men­sen is dat wij nega­tie­ve gedach­ten kun­nen heb­ben. Zebra’s en anti­lo­pen kun­nen niet pie­ke­ren; daar gaan we althans van uit, want zij bezit­ten niet dat deel van het brein waar wij mee pie­ke­ren (de zoge­naam­de pre-fron­ta­le cortex).

Ontladen is normaal voor zoogdieren

Boven­dien laten zij de effec­ten van span­ning op een natuur­lij­ke manier uit­wer­ken: na de stress­vol­le gebeur­te­nis beven en tril­len ze. Zo ont­staat een ont­la­dings­re­ac­tie, om de opge­bouw­de span­ning (fei­te­lijk over­le­vings­ener­gie) weer kwijt te raken. De stres­shor­mo­nen in hun lichaam, cor­t­i­sol en en adre­na­li­ne, wor­den afge­bro­ken en alles is weer vei­lig. De nor­ma­le staat van alert­heid keert terug.

Hon­den­be­zit­ters heb­ben het vast al eens met eigen ogen gezien. Je hond doet iets wat niet mag en je geeft hem een beris­ping, of hij heeft gevoch­ten met een ande­re hond, of hij is heel erg geschrok­ken (van vuur­werk?). Als de hond beko­men is van de schrik en angst, trilt hij en schudt wat, maar een paar secon­den, en dan is hij het let­ter­lijk en figuur­lijk kwijt.

De mens is een zoogdier dat ontladen moeilijk vindt

Tij­dens en na het soort con­flic­ten dat wij als men­sen heb­ben is tril­len en beven niet gepast. We pro­be­ren dat te onder­druk­ken en scha­men ons als dat niet hele­maal lukt. We menen dat we ons daar­mee zwak tonen, wat alweer een nega­tie­ve gedach­te is.
Na een stress­vol voor­val nemen we meest­al niet de tijd om tot rust te komen en even­tu­eel te ont­la­den. Nee, we gaan door, naar de vol­gen­de (stress­vol­le) afspraak of weer het (veel te druk­ke en agres­sie­ve) ver­keer in.

Niet alleen jam­mer, zelfs onge­zond. Zo kan span­ning zich let­ter­lijk opho­pen in het lichaam en kun­nen men­sen ziek wor­den.

Een elegante weg

En dat is waar mind­ful­ness een rol kan spe­len. Want mind­ful­ness kan ons hel­pen een beet­je meer te rea­ge­ren als anti­lo­pen en zebra’s. Het kan ons hel­pen om niet ver­slaafd te raken aan de destruc­tie­ve gedach­ten­pa­tro­nen in ons hoofd en voor­al: om wat meer de tijd te nemen om voor ons­zelf te zor­gen — door min­der reac­tief te zijn — zodat de natuur haar gang kan gaan en ont­la­ding kan plaatsvinden.

Brin­ging awa­re­ness on pur­po­se to the pre­sent moment wit­hout jud­ge­ment, ofte­wel doel­be­wust gewaar­zijn in het hui­di­ge moment bren­gen, zon­der oor­deel. Een prach­ti­ge defi­ni­tie, waar alles inzit. 

Zon­der oor­deel: heeft een con­flict je geraakt? Erken het, wees trouw aan jezelf en con­gru­ent. Sta jezelf toe te erva­ren dat dit geraakt zijn gedach­ten, gevoe­lens en licha­me­lij­ke gewaar­wor­din­gen met zich meebrengt.

Ja, dat klopt, dat is mis­schien niet pret­tig, dat getril en onrust te erva­ren. Zeker als je denkt dat het niet hoort. Laat dat oor­deel los en volg de wijs­heid van het lichaam. Hoe meer je zoiets zijn natuur­lij­ke gang kunt laten gaan, des te snel­ler is het over. Daar doe je jezelf het groot­ste ple­zier mee, en uit­ein­de­lijk de ander ook.

Ontladen lijkt lastig, maar vraagt eigenlijk niet veel

Wat het vraagt is de bereid­heid om een beet­je onge­mak te erva­ren en het ver­trou­wen dat je dat kunt. En niet in de laat­ste plaats een beet­je tijd om dit pro­ces te laten plaats­vin­den. Want dit uiterst belang­rij­ke en natuur­lij­ke pro­ces laat zich niet stu­ren door wils­kracht of druk­ke agen­da. Ster­ker nog: daar­door blijft span­ning in stand, het­geen voor het lichaam het gevoel geeft dat het gevaar nog niet gewe­ken is.
Het lichaam heeft zijn of haar eigen intel­li­gen­tie

En het is (weer!) te leren

Als je dat los­la­ten van span­ning, dat ont­la­den al lang niet gedaan hebt, en er dus niet alleen span­ning van één ver­ve­len­de situ­a­tie in je lijf zit, maar mis­schien wel van vele jaren, dan kan het ver­stan­dig zijn dit onder bege­lei­ding van een goe­de lichaams­ge­richt wer­ken­de the­ra­peut te doen. Maar het prin­ci­pe van wat ik hier­bo­ven beschreef, blijft gelden.

Het is te doen. Het geeft ruim­te, inzicht en licht­heid.
En een anti­lo­pe en je hond kun­nen het ook…

Foto: Sam Balye on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top