Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Hoe vrij ben je?

Hoe vrij ben je?

Relax More - Hoe vrij ben je?

Vrij­heid is een groot goed. Dan kun je het natuur­lijk heb­ben over fysie­ke vrij­heid: gaan en staan waar je wilt. Of over de vrij­heid van menings­ui­ting, die vaak in het nieuws is, bijv. in rela­tie tot uit­la­tin­gen van iemand als Geert Wilders.

Mentale vrijheid

Een ander soort vrij­heid is men­ta­le vrij­heid. Las­ti­ger te omschrij­ven. Het is niet alleen kun­nen en mogen den­ken wat je wilt (in een land als Noord-Korea is mis­schien wel gedach­ten­po­li­tie…), maar ook de mate waar­in je vast­zit aan je men­ta­le constructies.
Dus de mate waar­in je je mening, visie, aan­na­me, ver­wach­ting, over­tui­ging, geloof of gedach­te nader wilt onder­zoe­ken en even­tu­eel aan wilt passen.

De Dalai Lama is iemand die daar heel con­se­quent in is. In het kader van recent onder­zoek naar het effect van medi­ta­tie en de wer­king van onze geest, iets waar het Boed­dhis­me eigen­lijk al 2500 jaar onder­zoek naar doet, zegt de Dalai Lama: “Als de moder­ne weten­schap kan aan­to­nen dat een Boed­dhis­tisch stand­punt over de wer­king van onze geest niet klopt, zul­len de Boed­dhis­ti­sche psy­cho­lo­gie en filo­so­fie (die zeer nauw met elkaar ver­we­ven zijn) aan­ge­past moe­ten worden.”

Zo, dat is nog eens een bereid­heid: om de basis­fi­lo­so­fie van je hele levens­over­tui­ging aan te passen.
(Ove­ri­gens geloof ik oprecht dat het niet zo’n vaart zal lopen, het Boed­dhis­ti­sche onder­zoek is, behal­ve mis­schien anders dan het wes­ter­se onder­zoek, echt grondig…)

Opgesloten in de schuur

Een ander voor­beeld van de rela­ti­vi­teit van vrij­heid trof ik recent aan in de Film Room. Een moe­der en haar zoon­tje zijn opge­slo­ten in een klei­ne schuur, door hen ‘Room’ genoemd. Het zoon­tje is nog nooit bui­ten de schuur geweest. De schuur is zijn hele wereld. Het jon­ge­tje maakt een nor­ma­le indruk. Hij weet eigen­lijk niet dat er een wereld bui­ten de schuur is.

Als ze ont­snap­pen zijn ze fysiek vrij, maar voor het jon­ge­tje breekt een tijd aan van onze­ker­heid en wen­nen aan de wereld waar hij dan is. “Zijn we op een ande­re pla­neet?”, vraagt hij op een gege­ven moment aan zijn moeder…

Er is zelfs een terug­ver­lan­gen naar Room, naar de beken­de gevan­ge­nis, omdat dat vei­li­ger voelt dan de onbe­ken­de vrijheid.

Ieder z’n gevangenis

Behal­ve een bui­ten­ge­woon indruk­wek­ken­de film (zie hier­on­der de trai­ler), was Room voor mij ook een uit­no­di­ging om de blik weer eens naar bin­nen te richten.
Wat is vrij­heid? Wat is mijn gevangenis?

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top