Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Iedereen is blind

Iedereen is blind

Relax More - Iedereen is blind

Ilan Amit over­leed in 2013. Hij was een Joods wis­kun­di­ge, filo­soof, defen­sie­spe­ci­a­list en mys­ti­cus die blind werd op z’n 45e. Amit schreef “The Lamp: A (not qui­te) spi­ri­tu­al biography”.

Blind geworden

Eni­ge tijd nadat Ilan blind was, kwam hij via zijn schoon­zoon in aan­ra­king met diens Tai Chi leraar, Assi Ben Porat, en ging les­sen vol­gen. Ook voor Assi een bij­zon­de­re erva­ring, als jong Tai Chi leraar die nog nooit met een blin­de leer­ling had gewerkt.

De Tai Chi leraar

De twee ont­moet­ten elkaar een keer per week gedu­ren­de zo’n 23 jaar. Assi ver­telt dat hij eigen­lijk hele­maal geen reke­ning meer houdt tij­dens de les­sen met Ilan’s blind­heid. “Op de een of ande­re manier heeft ieder­een zijn eigen blindheid”…

Aandachtig bewegen

Voor Ilan zijn de les­sen een moge­lijk­heid om te oefe­nen in niet meer te doen dan wat er op dat moment te doen is: aan­dach­tig bewe­gen, en niet aan iets anders den­ken. En zoals dat gaat bij oefe­nen: soms gaat het mis, is de balans ver­stoord en loopt de bewe­ging stroef.

We leven in een para­doxa­le wereld. We zoe­ken naar zaken die we al heb­ben. Maar je kunt ze niet vin­den, omdat je op de ver­keer­de plaat­sen zoekt… Als je ze dan gevon­den hebt, heb je niet het idee dat je iets gewon­nen hebt, omdat je eigen­lijk ook niets gewon­nen hébt.

We den­ken steeds maar dat we meer nodig heb­ben dan wat we al heb­ben, en dat dit ‘spe­ci­a­le ding’ het doel van het leven is. Tot­dat je beseft dat dit ‘spe­ci­a­le ding’ een niet-spe­ci­aal ding is. Het gewo­ne is het speciale.

Je ziet dat de wereld een plek is waar je over­al toe­val vindt. Het toe­val lijkt alles te bepa­len. Alle prach­ti­ge din­gen gebeu­ren bij toe­val en een keer in de mil­joen gebeurt er iets echt goeds. Wát er gebeurt doet er niet zoveel toe. Het is het aan­we­zig zijn dat ertoe doet. Maar om dat te begrij­pen en te leven is erg moei­lijk. Het bete­kent name­lijk dat rijk zijn of arm, gezond of ziek, of je lijdt of niet, of dat je tevre­den bent, dat al die din­gen eigen­lijk niet zo belang­rijk zijn als wij den­ken dat ze zijn.

Ik moest blijk­baar eerst blind wor­den voor­dat ik dat een beet­je ging begrijpen.

Geniet van dit inspi­re­ren­de film­pje van 5 minuten.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top