Home » Learn More » Relax More » Inspirerende bijscholing

Inspirerende bijscholing

Relax More - Inspirerende bijscholing

Een tijd­je gele­den ben ik weer eens naar een lan­de­lij­ke bij­scho­ling annex net­werk­dag geweest.
Er ston­den lezin­gen en work­shops op het pro­gram­ma die me inte­res­sant leken. Boven­dien is het altijd leuk om collega’s te ontmoeten.

De eer­ste lezing ging over de effec­ten van mind­ful­ness op posi­tie­ve emo­ties in het dage­lijks leven.

Mind­ful­ness heeft hier een dui­de­lijk posi­tief effect op. Een effect dat los gezien moet wor­den van het (posi­tie­ve) effect op nega­tie­ve emo­ties. Met ande­re woor­den: mind­ful­ness is een prij­s­pak­ker, het ver­min­dert nega­tie­ve emo­ties en ver­meer­dert posi­tie­ve emoties.

De twee­de lezing ging over het toe­pas­sen van mind­ful­ness als onli­ne inter­ven­tie. Een onli­ne mind­ful­ness­cur­sus vol­gen dus. Er zijn wat posi­tie­ve resul­ta­ten, maar ook nog heel wat ver­be­ter­pun­ten en vra­gen om te beant­woor­den. Onli­ne mind­ful­ness lijkt voor spe­ci­fie­ke groe­pen mis­schien een goe­de oplossing.

De der­de lezing was wat mij betreft een ver­a­de­ming. Niet dat de ande­re twee slecht waren, maar omdat het onder­werp voor mij nieuw was en dat we nu ein­de­lijk eens een heer­lijk kri­ti­sche noot horen over al het onder­zoek wat gedaan wordt.
Prof. Paul Gross­man, van het Depart­ment of Psy­cho­so­ma­tic Medi­ci­ne, Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal Basel, Zwit­ser­land, hield een lezing geti­teld “Mind­ful­ness and its near-ene­mies: Oppor­tu­ni­ties and oppor­tu­nism as psy­cho­lo­gy embra­ces the big M.” Ofte­wel: Mind­ful­ness en zijn naas­te vij­an­den: kan­sen en oppor­tu­nis­me bij het omar­men van mind­ful­ness door de psychologie.

Gross­man heeft onder­zoek gedaan naar de onder­zoe­ken op mind­ful­ness­ge­bied. Hij komt tot de con­clu­sie dat wat veel onder­zoe­kers meten géén mind­ful­ness is. Bij één bepaal­de meet­schaal die gere­geld gebruikt wordt om metin­gen te doen, wordt zelfs onvol­doen­de onder­scheid gemaakt tus­sen mind­ful­ness en dis­so­ci­a­tie.
Ook heeft hij gevon­den dat som­mi­ge onder­zoe­ken ande­re (min­der posi­tie­ve) resul­ta­ten geven wan­neer zij her­haald worden.
Kort­om: het wordt tijd om kri­tisch te zijn op de con­clu­sies van onderzoekers.

Ik ben oprecht blij met Gross­man, heb drif­tig aan­te­ke­nin­gen zit­ten maken tij­dens zijn lezing en enke­le foto’s gemaakt van dia’s die hij bij zich had. Staat op m’n lijst­je om nog wat over te schrij­ven. Dat wordt waar­schijn­lijk pas na de vakantie.

Ver­der heb ik op deze dag nog enke­le inspi­re­ren­de work­shops gevolgd op het gebied van mind­ful eten en op het gebied van adem en pijn. Een boei­end gebied, waar ik ook nog wel eens op terug zal komen in dit weblog of in een verdiepingsdag.

De dag werd gehou­den in het Aca­de­misch Medisch Cen­trum van Nij­me­gen (UMCN). Het Rad­boud Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum voor Mind­ful­ness werd name­lijk geo­pend. Als men daar onder­zoek gaat doen en de publi­ca­ties en kant­te­ke­nin­gen van Gross­man daar op een goe­de manier bij gebruikt, denk ik dat dit cen­trum wel eens een nut­tig insti­tuut zou kun­nen zijn!

Foto: Ger­rie van der Walt on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top