Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Introductie-workshop Guo Lin Qi Gong

Introductie-workshop Guo Lin Qi Gong

Relax More - Introductie-workshop Guo Lin Qi Gong

Werken aan je gezondheid

Op zater­dag 9 maart (2019) is was er een intro­duc­tie­mid­dag Guo Lin Qi Gong in onze zaal in Apel­doorn, bestemd voor ieder­een die aan zijn gezond­heid wil wer­ken en voor men­sen die leven met een chro­ni­sche ziek­te. Tevens zal er voor­lich­ting zijn voor scho­ling in deze mooie Qi Gong vorm.

Guo Lin Qi Gong

Guo Lin Qi Gong (GLQG) is een bewe­gings­the­ra­pie die in Chi­na ont­wik­keld is voor kan­ker­pa­ti­ën­ten en chro­nisch zie­ken. Het is bedoeld als aan­vul­lend her­stel­pro­gram­ma voor pati­ën­ten, naast hun regu­lie­re behan­de­ling. Zo leert men direct zelf bij te dra­gen aan een bete­re gezond­heid. Het pro­gram­ma bestaat uit een­vou­di­ge loop­oe­fe­nin­gen in com­bi­na­tie met een spe­ci­a­le ademhalingstechniek.

GLQG is ook zeer geschikt om de gezond­heid op peil te hou­den, bij­voor­beeld voor oude­ren die tot risi­co­groe­pen behoren.
In vrij­wel elke stad in Chi­na zijn er tegen­woor­dig kan­ker­her­stel-orga­ni­sa­ties die gebruik maken van de kracht van Guo Lin Qi Gong.

In plaats van pas­sief af te wach­ten wat de ziek­te met hen gaat doen en de behan­de­ling alléén aan art­sen over te laten, zijn men­sen elke dag actief bezig met wan­de­len (bewe­gen en aan­dach­tig ademhalen).
Samen, in de vrije natuur.

Guo Lin Qi Gong bestaat voor­al uit loop­oe­fe­nin­gen met adem­ha­lings­tech­nie­ken. Het is ech­ter goed moge­lijk de oefe­nin­gen lig­gend of zit­tend te doen, met de juis­te ademhalingstechnieken.

Opleiding

Door het oplei­den van lera­ren wil­len we in Neder­land het net­werk van gecer­ti­fi­ceer­de docen­ten uit­brei­den, zodat chro­nisch zie­ken in hun eigen omge­ving Guo Lin Qi Gong kun­nen beoe­fe­nen. Daar­naast pre­sen­te­ren we onze stich­ting op plaat­sen waar chro­nisch zie­ken samen komen en onder­hou­den we con­tac­ten met regi­o­na­le zorg- en sportinstellingen.

Er zijn wereld­wijd diver­se onder­zoe­ken gedaan naar de ver­ster­ken­de wer­king van Qi Gong. Ook de prak­tijk heeft bewe­zen dat deze Qi Gong een groot zelf­ge­ne­zend effect heeft als bege­lei­den­de the­ra­pie bij chro­ni­sche ziek­tes waar­on­der kan­ker, hart- en vaat­ziek­ten, MS, reu­ma enz.

Effecten bij kanker

Sun Quiz­hi en Zhao Li leid­den in het Kuangan Men zie­ken­huis in Beij­ing een onder­zoek: A Cli­ni­cal Obser­va­ti­on of QiG­ong as a The­ra­peu­tic Aid for Advan­ced Can­cer Pati­ënts. Dit arti­kel is in 1988 aan­ge­bo­den aan het Eer­ste Wereld­con­gres voor Aca­de­mi­sche Uit­wis­se­ling van Medi­sche Qi Gong in Beijing.

In de behan­de­ling van vrij­wel elk type en elk sta­di­um van kan­ker wer­den gun­sti­ge resul­ta­ten behaald met een com­bi­na­tie van Guo Lin Qi Gong en allo­pa­thi­sche (regu­lie­re) medi­cij­nen, ope­ra­tief ingrij­pen, che­mo­the­ra­pie, bestra­ling, acu­punc­tuur en kruiden.

Men con­sta­teer­de ver­be­te­ring van de psy­chi­sche toe­stand: actief bij­dra­gen aan je gezond­heid ver­min­dert angst en brengt de zenu­wen tot rust. Ver­ster­king van het immuun­sys­teem en bloed­op­bouw: hier­door kun­nen the­ra­pie­ën beter ver­dra­gen wor­den. De bij­wer­kin­gen van che­mo­k­uren en bestra­ling verminderden.

Wan­neer men ech­ter Guo Lin Qi Gong uit de behan­de­ling weg­laat, duurt de behan­de­ling vaak lan­ger en wordt de kans op her­stel klei­ner. Onder­zoe­ken zoals deze zijn regel­ma­tig her­haald, met ver­ge­lijk­ba­re posi­tie­ve resultaten.

Het leve­ren van een eigen bij­dra­ge ver­sterkt de kan­sen op genezing.

Voor iedereen geschikt

Guo Lin Qi Gong is zo ont­wik­keld, dat deze ook geschikt is voor ver­zwak­te men­sen en/of chro­nisch zie­ken, waar­voor ande­re vor­men van Qi Gong fysiek te zwaar zou­den kun­nen zijn.

Een belang­rijk aspect is de bij­zon­de­re manier van adem­ha­len, de zoge­naam­de Xi-Xi-Hu win­d­adem­ha­ling. Hier­door ver­be­tert het zuur­stof­ge­hal­te in het bloed sterk. Het lichaam wordt ster­ker. Door de beoe­fe­ning van GLQG kun­nen de hor­moon-huis­hou­ding en de stof­wis­se­ling ver­be­te­ren. In de Tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se Genees­kun­de noemt men dat het her­stel van de balans tus­sen Yin en Yang. Zo wer­ken we samen aan opti­ma­le gezond­heid, ieder op zijn eigen niveau.

Naschrift

Inmid­dels is deze work­shop geweest. Het was een mooie en leer­za­me mid­dag, met 12 deelnemers.
Dit krijgt nog wel een ver­volg in onze Qig­ong lessen!
😉

 

Deze work­shop werd ver­zorgd door Mari­an­ne Huij­bregts en Lida Twigt, docen­ten van de oplei­ding voor docent Guo Lin Qi Gong van de Sich­ting Guo Lin Qi Gong Neder­land, samen met Sofie van Har­de­veld, GLQG beoe­fe­naar en leraar.

[fusion_accordion type=”” boxed_mode=”” border_size=“1” border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=“”][fusion_toggle title=“Over de Stich­ting GLQG Neder­land” open=“no”]

De Stich­ting Guo Lin Qi Gong Neder­land is een non-pro­fit orga­ni­sa­tie en onder­houdt nau­we con­tac­ten met de Gui­lin Can­cer Reco­ve­ry Asso­ci­a­ti­on. Tij­dens hun rei­zen en oplei­din­gen aan de Guangxi uni­ver­si­teit van Gui­lin zijn de ini­ti­a­tief­ne­mers van de Stich­ting in Neder­land geraakt door de bij­zon­de­re kracht en ener­gie van de men­sen die deze vorm van Gi Gong beoefenen.

Het is hun over­tui­ging dat Guo Lin Qi Gong niet alleen in Chi­na maar ook in Neder­land chro­nisch zie­ken kan onder­steu­nen bij hun zelf­ge­ne­zend proces.

[/fusion_toggle][/fusion_accordion]

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top