Home » Learn More » Maatschappij » Journalistieke vernieuwing

Journalistieke vernieuwing

Relax More - Journalistieke vernieuwing 1

Het nieuws als eenheidsworst

Ik heb jaren­lang geen krant gele­zen. Af en toe namen we een proef­abon­ne­ment op de Volks­krant, de Vrij Neder­land of de NRC, maar daar waren we altijd snel op uit­ge­ke­ken. Ook de zater­dag­edi­ties zijn niet meer wat ze geweest zijn, lijkt het. Het kan natuur­lijk ook zijn dat mijn smaak ver­an­derd is…
Aan­ge­zien ook tv-jour­naals zich steeds min­der in mijn belang­stel­ling kon­den ver­heu­gen, ver­moed ik eer­der dat er iets anders dan alleen een smaak­ver­an­de­ring gaan­de was in mij.

Ik was erg blij en nieuws­gie­rig toen in 2013 De Cor­res­pon­dent het levens­licht zag. Een heel ander geluid: ‘voor­bij de waan van de dag’ én adver­ten­tie­vrij. Dát klonk me als muziek in de oren. Maar zou dat moge­lijk zijn?

De waan van de dag

Pre­cies dat trig­ger­de me. Het feit dat al het nieuws dat je leest in kran­ten en ziet op tv — al het ‘regu­lie­re nieuws’ — los­se feitjes zijn en dat ach­ter­gron­den en con­text zel­den de ruim­te krij­gen die nodig zijn voor een goe­de duiding.

Tel daar­bij de illu­sie op dat het regu­lie­re nieuws onpar­tij­dig pre­ten­deert te zijn, het­geen fei­te­lijk dub­bel bedrog is. Immers: niet alleen de (nooit vol­le­di­ge) inhoud en toon van het nieuws, maar ook het onder­werp dat in het nieuws gebracht wordt is onder­he­vig aan een per defi­ni­tie sub­jec­tie­ve keu­ze van een persbureauredactie.
Het feit dát dat gebeurt is niet eens het groot­ste pro­bleem wat mij betreft, maar wél dat men bij­na wan­ho­pig pro­beert onpar­tij­dig te zijn of over te komen.
Om over de vol­le­dig­heid maar te zwij­gen… Hoe kun je nou zeg­gen “dit was het nieuws”? Was er wer­ke­lijk niets meer dan het­geen de jour­naal­le­zer voor­las? Nee, “dit was het­geen wij meen­den dat u moest weten” is dich­ter bij de waarheid.

En dan is daar nog de strijd die steeds gaan­de is tus­sen media­be­drij­ven wie het eerst met een nieuw­tje naar bui­ten komt en het gevolg daar­van dat hoor en weder­hoor en het con­tro­le­ren van fei­ten ern­stig onder druk staan.

Het boek met de titel ‘Het zijn net men­sen’ van Jor­is Luy­en­dijk gaf ook een heel boei­end inkijk­je in de jour­na­lis­tie­ke wereld.

Bij De Cor­res­pon­dent was men van­af het begin dui­de­lijk: jour­na­lis­ten zijn ook men­sen en heb­ben dus een mening. Door hier open over te zijn, zijn de stuk­ken die men schrijft beter te begrij­pen en kan er open over gedis­cus­si­eerd wor­den. Door de tijd te nemen voor onder­zoek kan de bericht­ge­ving nauw­keu­ri­ger zijn, met meer ach­ter­grond­in­for­ma­tie en dui­ding en min­der emo­tie en stemmingmakerij.

De lezer als deskundige

Een ander groot voor­deel van De Cor­res­pon­dent is dat men van­af het begin dui­de­lijk is geweest in de stel­ling dat 1.000 lezers (het zijn er geluk­kig veel meer) meer weten dan 1 jour­na­list. Van­af dag 1 heeft men het gesprek met de lezer aan­ge­moe­digd en de des­kun­dig­heid van de lezers gebruikt om nóg bete­re stuk­ken te schrijven.

Dit alles heeft gemaakt dat wij van­af het eer­ste uur lid zijn van De Correspondent.
Tot onze gro­te tevredenheid.

Nu dus internationaal

Nieuws houdt niet op bij de lands­gren­zen. We leven in een wereld die gro­ter is dan alleen Neder­land. Het ont­ra­fe­len van nieuws gaat over gren­zen heen.

Van­daar dat de oprich­ters van De Cor­res­pon­dent afge­lo­pen jaar bezig zijn geweest met onder­zoe­ken of hun jour­na­lis­te­ke visie ook inter­na­ti­o­naal aan zou kun­nen slaan en dit is het geval!

Veel inter­na­ti­o­na­le des­kun­di­gen heb­ben zich ach­ter het ini­ti­a­tief geschaard om deze nieu­we vorm van jour­na­lis­tiek bre­der uit te dra­gen, om een jour­na­lis­tie­ke revo­lu­tie ingang te zet­ten.

Relax More - Journalistieke vernieuwing

Deep fake news

Een ande­re reden waar­om deze ont­wik­ke­ling juist nu van groot belang is, is het alom beken­de fake news. Inmid­dels weet ieder­een wel wat dit is (toch?).

Maar de tech­niek staat niet stil. Tegen­woor­dig is het moge­lijk video-opna­mes zo te mani­pu­le­ren dat kwaad­wil­len­den en snood­aards ieder­een alles kun­nen laten zeg­gen wat ze wil­len. Der­tig secon­den video­beeld van een spre­ken­de Mark Rut­te zijn vol­doen­de om de tech­niek zijn werk te laten doen en hem ineens te laten zeg­gen dat hij eigen­lijk een link­se rak­ker is.

Dat is poten­ti­eel gevaar­lijk en onder­mij­nend voor het ver­trou­wen in de poli­tiek én de journalistiek.
VPRO’s Tegen­licht had hier recent een heel boei­en­de uit­zen­ding over, zeker de moei­te van het bekij­ken waard.

Relax More - Journalistieke vernieuwing 2

 

Reclame op Relaxmore.nl?

Bij wij­ze van uit­zon­de­ring neem ik de vrij­heid om een keer recla­me te maken op deze web­si­te. Het is wat mij betreft om meer dan één reden van belang dat een ini­ti­a­tief als De Cor­res­pon­dent slaagt.
Ik nodig u, als lezer, uit om ken­nis te nemen van de 10 jour­na­lis­tie­ke prin­ci­pes die aan De Cor­res­pon­dent ten grond­slag lig­gen en hen te steunen.

Ik heb dat in ieder geval gedaan en heb € 100 gedoneerd.

We hebben echt een betrouwbaar medicijn nodig tegen de waan van de dag.

Foto: Roman Kraft on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top