Learn More — Meer dan een blog…

Leren en lezen over veerkracht en
vitaliteit voor lichaam en geest.

We schrij­ven regel­ma­tig over mind­ful­ness, com­pas­sie, tai chi, qig­ong en trau­ma­ver­wer­king. Erva­rin­gen, arti­ke­len, ana­ly­ses van weten­schappelij­ke publi­ca­ties, inspi­re­ren­de quo­tes, boek­re­cen­sies etc.
Al deze arti­ke­len kun je door­zoe­ken in de data­ba­se met behulp van de gea­van­ceer­de zoek­func­ties hier­on­der. Zo kun je zoe­ken op zoek­woord, hoofd­the­ma, cate­go­rie en schrij­ver, en alfa­be­tisch, op datum of op tijd­vak sorteren. 

Een twee­de gro­te bron van infor­ma­tie is de ken­nis­bank die ik Relaxi­con heb genoemd. Hier wor­den een groot aan­tal belang­rij­ke begrip­pen uit­ge­legd. Het Relaxi­con is uiter­aard ook door­zoek­baar.
In de arti­ke­len, ver­ha­len en tek­sten op de site vind je links naar de begrip­pen in het Relaxi­con, én vice versa.

Zo ont­staat een inspi­re­rend en leer­zaam ken­nis- en inspiratie-web!

Abon­neer je op de nieuws­brief als je op de hoog­te wilt blijven!

Learn More,
kenniscentrum in beweging

Veel lees- en ontdek-plezier!

Blijf op de hoogte

Ont­vang maan­de­lijks tips om met meer veer­kracht en vita­li­teit in het leven te staan, samen met meer dan 1000 ande­re abon­nees. Ook han­dig omdat Relax More niet op soci­a­le media actief is.
Geen spam, een­vou­dig opzeggen.

Nieuwsbrief ontvangen

Geen spam, een­vou­dig uitschrijven.

*” geeft ver­eis­te vel­den aan

Naam
Pri­va­cy*
Dit veld is bedoeld voor vali­da­tie­doel­ein­den en moet niet wor­den gewijzigd.

Scroll to Top