Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Maakt aandacht alles mooier?

Maakt aandacht alles mooier?

Relax More - Maakt aandacht alles mooier? 1

Een vraag die bij mij opkwam na het zien van een adver­ten­tie van Ikea, waar de ‘stel­ling’ “Aan­dacht maakt alles mooi­er” te zien was (zie foto’s hier­naast en onderaan).

Een stel­ling is bedoeld om over na te den­ken, om te prik­ke­len. En dat deed deze stel­ling bij mij. Is dat nu zo, maakt aan­dacht alles mooi­er?

Met aandacht het moment beleven

In week 3 van de MBSR trai­ning bespre­ken we een opdracht na, waar­bij deel­ne­mers iede­re dag van de afge­lo­pen week een pret­ti­ge gebeur­te­nis opge­merkt heb­ben. De vraag die daar­bij cen­traal staat is “wat maakt een gebeur­te­nis nou plezierig?”

Eigen­lijk zijn alle ant­woor­den die dan vol­gen (bijv. een fijn gevoel, genie­ten, warm­te, rust, etc.) goed, of beter gezegd: deel van het ant­woord. Want het ant­woord op de vraag is fei­te­lijk: aan­dacht. Aan­dacht maakt dat een ple­zie­ri­ge gebeur­te­nis ook echt ple­zie­rig is.

Als je een ple­zie­ri­ge gebeur­te­nis niet opmerkt, kun je hoog­uit ach­ter­af, met je denk­ver­mo­gen, recon­stru­e­ren dat het waar­schijn­lijk ple­zie­rig geweest was, bijv. het eten van dat gebak­je, als je opge­let had. Als je er op het moment bij bent, kun je echt genie­ten en hoef je het niet bedenken.

In dat opzicht maakt aan­dacht dus eigen­lijk alles wel mooi­er. Alle pret­ti­ge momen­ten wor­den er direc­ter en inten­ser door beleefd.

Onprettige momenten

Dan is er nog een ande­re cate­go­rie gebeur­te­nis­sen, name­lijk de onprettige.
Wat doet aan­dacht daar­mee? Wel­nu: Pre­cies het­zelf­de als met de pret­ti­ge momen­ten. Onpret­ti­ge momen­ten kun­nen door aan­dacht ook uit­ver­groot wor­den, je kunt ze meer intens meemaken.

Maar dat wil­len we toch niet? We wil­len toch van ons onge­mak af?
Natuur­lijk, en daar zit een belang­rijk kern­punt van de MBSR trai­ning. Van som­mi­ge onge­mak­ken in het leven kom je niet af, die adem je niet zomaar even weg. En toch pro­be­ren we dat vaak zo hard. En als het niet lukt pro­be­ren we nog een beet­je har­der. En dat gaat zo door, tot we ons hele leven op de vlucht zijn voor het onge­mak. We vluch­ten in werk, soci­a­le con­tac­ten, spor­ten, drank en ande­re afleidingen.

Automatismen en conditioneringen

Alle­maal niet-aan­dach­tig gedrag. Auto­ma­tis­men en conditioneringen.
En daar ligt weer een ande­re sleu­tel, een ander kern­a­spect van de trai­ning. Als weg­vluch­ten — wat syno­niem is aan: geen aan­dacht wil­len geven — voor onge­mak (blijk­baar) niet helpt, wat zou dan wel hel­pen? Inder­daad: er wél aan­dacht aan geven. Iets con­tra-intu­ï­tiefs, klopt.

En dan ook nog een spe­ci­a­le manier van aan­dacht: mild, open, niet-oordelend.
Wat er dan gebeurt is dat het onge­mak de ruim­te krijgt — bij­na let­ter­lijk — en dat je kunt ont­dek­ken dat dat niet auto­ma­tisch bete­kent dat het je over­spoelt of ver­lamt. Dat je stopt met het toe­voe­gen van lagen van onge­mak, die juist door je vlucht­ge­drag ontstaan.
En dat door het niet-toe­voe­gen van die lagen ruim­te kan ont­staan om je ook weer bewust te wor­den van ande­re zaken dan alleen je ongemakken.

Nee, aan­dacht maakt niet alles mooi­er, maar met een omweg toch weer wel.
Maar of ze dat bij Ikea weten…

Relax More - Maakt aandacht alles mooier?

 

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
1
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top