Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Met beide voeten op de grond

Met beide voeten op de grond

Relax More - Met beide voeten op de grond 1

Afge­lo­pen week was Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen weer in Neder­land voor zijn jaar­lijk­se Tai Chi work­shop. Tra­di­ti­o­neel de laat­ste vrij­dag t/m maan­dag van augustus.

Samen uit

Relax More - Met beide voeten op de grond
Groot­mees­ter Chen en het club­je van Relax More

Op de eer­ste work­sho­p­avond ben ik samen met drie Tai Chi leer­lin­gen naar Amster­dam gereisd. Voor twee van hen een eer­ste ken­nis­ma­king met “onze” groot­mees­ter. En dat maak­te indruk, waar­over mis­schien later meer.
Voor mij was het niet de eer­ste keer 😉 , maar dat wil niet zeg­gen dat ik niet onder de indruk was…

Vitaal

Wat mij voor­al opviel was dat Grand­mas­ter Chen (zo spre­ken we hem aan) wel jon­ger leek te zijn gewor­den, op zijn 83e jaar. Hij oog­de fris en vitaal en had ander­maal het afge­lo­pen jaar weer veel geleerd over het beoe­fe­nen en doce­ren van Tai Chi. Zoals hij zei: “Ik leer nog steeds nieu­we din­gen, én ik vind steeds nieu­we woor­den om het voor stu­den­ten nog hel­der­der te maken.”

En zo was het ook. Met een opval­len­de hel­der­heid wist Grand­mas­ter Chen ons weer wat te leren over het ont­span­nen van de rib­ben­kast, de samen­hang tus­sen boven­ste rib­ben en oksel/bovenarm en de onder­ste rib­ben en de heu­pen, een bete­re posi­tie van de pols, ‘posi­tie­ve’ en ‘nega­tie­ve’ vin­gers, de hoek van het boven­li­chaam, de kwa­li­teit van het con­tact van de voet met de vloer, de kop­pe­ling tus­sen tenen en vin­gers. Over ‘win­ding’ en ‘spin­ning’ (opwin­den en los­la­ten), over de vuist ‘in’ de elle­boog, over de chi­hua­hua, de ‘four-wheel-dri­ve’ en de ‘lan­ding wings’. En over ple­zier en ‘exci­te­ment’ in het oefe­nen en bewegen.

Typisch Master Chen

Altijd prach­tig om te zien is dat Grand­mas­ter Chen zélf per­fect beheerst wat hij ver­telt, én heel goed kan demon­stre­ren hoe het eruit ziet als je niet de aan­wij­zin­gen volgt. Dat is zeer illu­stra­tief en erg leerzaam.

Wie bekend is met Tai Chi in het alge­meen en de Yang stijl van Grand­mas­ter Chen in het bij­zon­der, zal mis­schien enke­le van boven­ge­noem­de ter­men wel eens gehoord heb­ben. Meer veel is toch typi­sche Wil­li­am Chen ’taal’, voor­ko­mend uit zijn ver ont­wik­kel­de ken­nis van de wer­king van het lichaam, zijn Body Mecha­nics.

Tai Chi leer­lin­gen van Relax More zul­len zeker een aan­tal van deze ter­men her­ken­nen. Het voert natuur­lijk te ver om ze hier alle­maal uit te leg­gen. (Daar­bij: Tai Chi is meer dan alleen wat terminologie…)

Grootmeester

Groot­mees­ter Chen is wat mij betreft de titel groot­mees­ter zeer waar­dig. Wees gerust: ik ben niet zo heel dwe­pe­rig met lera­rengedoe of gevoe­lig voor titels; heb er zelfs een beet­je weer­stand tegen. Maar iemand die de Tai Chi op zo’n niveau beoe­fent, zó geïn­spi­reerd les kan geven, na 60 jaar eigen beoe­fe­ning nog steeds ‘bij­leert’, en die, niet in de laat­ste plaats, zoveel ple­zier en exci­te­ment uit­straalt, die mag van mij die titel met recht dragen.
(Ik heb er ove­ri­gens nog nooit dis­cus­sie over gehoord, het­geen alleen maar aan­toont hoe terecht de titel is.)

Samen thuis

En zo gin­gen we vrij­dag­avond met z’n vie­ren weer ver­rijkt en geïn­spi­reerd naar huis. Voor­lo­pig is er weer genoeg stof om te oefe­nen, uit te dra­gen en te ver­die­pen, zoals mijn drie mede­be­zoe­kers kun­nen beamen.

Wie weet heeft u nu zin om een proefles te komen doen?

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top