Home » Learn More » Mindfulness » Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Relax More - Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Multiple Sclerose — MS

Af en toe schrijf ik iets over een weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een tijd­je gele­den ont­dek­te ik een arti­kel over het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven met behulp van mind­ful­ness voor men­sen met MS.

Mul­ti­ple Scle­ro­se. Een slo­pen­de ziek­te, waar­bij de iso­la­tie­laag rond zenuw­cel­len wordt aan­ge­tast waar­door de impuls­ge­lei­ding in de zenuw gestoord raakt.

Klachten en symptomen

Bij de pati­ënt ont­staan neu­ro­lo­gi­sche stoor­nis­sen zoals bemoei­lijk­te spraak en ver­lam­mings­ver­schijn­se­len. De ziek­te kan bij ieder­een ver­schil­lend ver­lo­pen. Het hangt er maar van af waar de bescha­di­ging optreed.
Mul­ti­ple scle­ro­se komt vaak voor onder jong­vol­was­se­nen, bij vrou­wen meer dan bij mannen.

Medi­cijn­ge­bruik geeft meest­al wei­nig tot geen ver­be­te­ring van kwa­li­teit van leven. Rond de 50% van de men­sen met MS maakt een depres­sie door. 65% heeft last van chro­ni­sche moe­heid. Bij­na 50% geeft zelfs aan dat moe­heid de voor­naams­te beper­ken­de klacht is.

Op Wiki­Pe­dia is een uit­ge­brei­de pagi­na over MS.

Onderzoek

In 2010 is onder­zoek gedaan naar het effect van mind­ful­ness bij men­sen met MS.
Totaal 150 men­sen met MS wer­den onder­ver­deeld in 2 groe­pen, de ene helft volg­de een 9‑weeks mind­ful­ness­pro­gram­ma, de ande­re groep ont­ving alleen de stan­daard­zorg. Voor, direct na- en 6 maan­den na de trai­ning werd onder­zoek gedaan naar de “Gezond­heids­ge­re­la­teer­de kwa­li­teit van leven”.

Dit onder­zoek bestond uit het invul­len van diver­se erken­de en gestan­daar­di­seer­de vra­gen­lijs­ten betref­fen­de kwa­li­teit van leven in het alge­meen, en diver­se klach­ten (moe­heid, depres­sie en angst) in het bij­zon­der. Het onder­zoek staat bol van de onder­zoeks­tech­ni­sche ter­mi­no­lo­gie (ik bedoel dus dat het las­tig te lezen is), dus ik ver­taal hier­on­der enke­le belang­rij­ke zin­nen uit de conclusies.

Conclusies

  • Dit onder­zoek levert bewijs dat mind­ful­ness de kwa­li­teit van leven van MS pati­ën­ten tame­lijk- tot behoor­lijk veel kan ver­be­te­ren voor min­stens 8 maanden.
  • De resul­ta­ten zijn niet afhan­ke­lijk van geslacht of mate van ziek­zijn of neu­ro­lo­gi­sche aanvangsconditie.
  • Deel­ne­mers aan het mind­ful­ness­pro­gram­ma waren opval­lend “therapie“trouw, ondanks dat zij soms lang moesten rei­zen om de bij­een­kom­sten bij te wonen.
  • Bij­na alle mind­ful­ness­deel­ne­mers waren zeer tevre­den over de bereik­te resul­ta­ten. Na 6 maan­den was er een gerin­ge afna­me van effect, het­geen vol­gens de onder­zoe­kers moge­lijk te ver­hel­pen is met een regel­ma­ti­ge “opfris­bij­een­komst”.
  • Dit onder­zoek levert bewijs dat mind­ful­ness een posi­tief effect heeft op een breed sca­la aan klach­ten van men­sen met MS, kos­ten­ef­fec­tief is en rela­tief een­vou­dig is toe te passen.

Een mooi resultaat

Uiter­aard moe­ten de onder­zoe­kers de nodi­ge sla­gen om de arm hou­den; er blij­ven nog een aan­tal vra­gen open staan en de onder­zoeks­groep was niet heel groot. Even­goed reden genoeg om het onder­zoek als gun­stig voor mind­ful­ness te bestempelen.

Een punt dat niet aan de orde komt, maar waar­van ik wél denk dat het een posi­tief effect heeft of gaat heb­ben voor MS pati­ën­ten, is dat het beter omgaan met de ziek­te en met de stress in het dage­lijk­se leven, ertoe kan lei­den dat er min­der of mil­de­re terugval­len óf ver­er­ge­rin­gen (bij MS ‘Schubs’ genaamd) voorkomen.

Bij Relax More hebben we meer dan 10 jaar ervaring met de mindfulnesstraining

U kunt een pdf van het onder­zoek ter inza­ge krij­gen bij een bij­een­komst of work­shop. I.v.m. auteurs­rech­ten mag ik het hier niet plaatsen.

Foto: frank mcken­na on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top