Home » Learn More » Mindfulness » Mindfulness en politiek

Mindfulness en politiek

Relax More - Mindfulness en politiek

Ik kreeg recent een arti­kel van de Was­hing­ton Post toe­ge­stuurd. Het behan­delt een belang­rijk the­ma én mis­ver­stand over mind­ful­ness, name­lijk dat je op een aan­dach­ti­ge manier betrok­ken kunt zijn bij de maat­schap­pij, en dat mind­ful­ness dus niet bekent dat je vlucht in een roze wolk.

In dit geval gaat het over de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. Ik ver­taal­de een aan­tal belang­rij­ke pas­sa­ges en heb het geheel wat bewerkt om het lees­baar te houden.

Ja, je kunt mindfulness beoefenen en toch betrokken zijn bij de verkiezingen

Ori­gi­neel door Col­by Itko­witz, 16 maart 2016

Voor veel Ame­ri­ka­nen is mind­ful­ness een manier om wat meer kalm­te en rust in hun leven te erva­ren. De hui­di­ge ver­kie­zings­cam­pag­ne is daar­bij een uit­da­ging, want ont­re­ge­len­de emo­ties van het ande­re eind van spec­trum, zoals boos­heid, frus­tra­tie en angst, tie­ren welig.

Genoeg om ieder­een die mind­ful pro­beert te blij­ven, weg te laten kij­ken van deze gek­ma­ken­de pre­si­dents­ra­ce om zo de inner­lij­ke rust te bewa­ren en te voor­ko­men dat men gek wordt.

En dat is nu pre­cies waar deze mind­ful­ness­be­oe­fe­na­ren het mis hebben.

Aanwezig zijn

Mind­ful zijn vraagt om aan­dacht te heb­ben voor gedach­ten en gevoe­lens zon­der oor­deel. Het gaat over aan­we­zig­heid bren­gen naar het hui­di­ge moment. Het is niet bedoeld om een instru­ment te zijn om je terug te trek­ken uit de wereld. Fei­te­lijk is het doel om men­sen die anders snel afge­leid zou­den zijn door hun gepie­ker en ang­sten, beter om te laten gaan met ande­ren. Ech­te mind­ful­ness voedt dus op een posi­tie­ve manier poli­tie­ke participatie!

Boed­dhis­tisch leraar Ethan Nich­tern: “Het is een kort­zich­tig idee om poli­tiek te ver­mij­den. Fei­te­lijk bete­kent mind­ful­ness dat je met een open hart in con­tact blijft met de men­sen die het niet met je eens zijn. Het zou men­sen dus meer betrok­ken moe­ten laten zijn bij alle aspec­ten van het dage­lijks leven.”

Een les­je maat­schap­pij­leer dat Zen-pries­ter Rev. Angel Kyo­do Wil­li­ams al jaren ver­kon­digt. Zij sti­mu­leert de ‘wel­l­ness-sec­tor’ om betrok­ken te zijn bij poli­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen. “Ieder idee dat deze sec­tor dat niet zou hoe­ven is een per­ver­te­ring van‑, en toont onvol­doen­de begrip aan van wat het bete­kent om mind­ful te zijn.”

“Het doel van mind­ful­ness is niet om alleen maar stress te ver­min­de­ren an sich. Het doel is de ruis in onze geest, die ons ver­hin­dert om de zaken hel­der te zien, te ver­min­de­ren. Hier­door kun­nen we effec­tie­ver de uit­da­gin­gen van het leven beant­woor­den en beter betrok­ken zijn bij de maat­schap­pij,” aldus Williams.

Commercie en stress

Mind­ful­ness is ver­com­mer­ci­a­li­seerd in Ame­ri­ka en aan­ge­past aan de toe­ge­no­men indi­vi­du­a­li­se­ring. Het wordt gebracht als een manier om over­werk­te en gestres­ste men­sen bij zich­zelf te laten komen en, soms let­ter­lijk, op adem te laten komen. Maar er is ook een ele­ment van ver­bon­den­heid en onder­lin­ge afhan­ke­lijk­heid, dat ver­lo­ren gaat bij deze bena­de­ring; het begrip dat je woor­den en daden een effect heb­ben op de maat­schap­pij. En dat je, als bur­ger in deze wereld, een ver­ant­woor­de­lijk­heid hebt.

Dat bete­kent bijv. in de hui­di­ge Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen dat men­sen die mind­ful­ness beoe­fe­nen in staat zou­den moe­ten zijn deel te nemen aan het debat zón­der mee­ge­sleept te wor­den in de hys­te­rie. Om dus de dia­loog te blij­ven voe­ren, in plaats de emo­tie te laten leiden.

Een mindful politicus

Je kunt zelfs mind­ful­ness­be­oe­fe­naar zijn én poli­ti­cus. Tim Ryan (Ohio) is hier­van een mooi voor­beeld. Hij bege­leidt medi­ta­ties op Capi­tol Hill en heeft zich inge­span­nen voor wet­ge­ving om mind­ful­ness op scho­len te intro­du­ce­ren en aan vete­ra­nen met post-trau­ma­ti­sche stress aan te bieden.

Ryan begrijpt wel waar­om veel mind­ful­ness­be­oe­fe­na­ren poli­tiek als een over­bo­di­ge stres­sor beschou­wen. Het haan­tjes­ge­drag in de poli­tiek is tegen­strij­dig aan de hou­ding van nede­rig­heid uit het Boed­dhis­me, waar het gedach­te­goed van­daan komt. Het ver­ba­le — en tegen­woor­dig zelfs fysie­ke — geweld in deze ver­kie­zings­ra­ce, de die­pe gesple­ten­heid die hij ver­oor­zaakt en de into­le­ran­tie die zo publiek is, zijn zeer zeker stres­se­rend. En zelfs Ryan moet toe­ge­ven dat hij niet immuun is voor over­ver­hit­ting in het hui­di­ge poli­tie­ke discours.

Maar hij heeft geleerd die emo­ties te her­ken­nen en op een bruik­ba­re manier te kanaliseren.

“Als er iets gebeurt dat poli­tiek gezien niet is zoals jij zou wil­len, dan kun je natuur­lijk door­draai­en of boos wor­den. Die emo­ties zijn echt op dat moment. Maar de vraag is of je, als je dat waar­neemt, die emo­tie met je op de loop laat gaan,” zegt hij.

Angst als drijvende kracht

Wil­li­ams, die Afro-Ame­ri­kaans is, kan, ondanks dat ze het er niet mee eens is, de tegen­stand tegen Pre­si­dent Oba­ma begrij­pen. En dat schrijft ze toe aan haar mind­ful­ness. Ze is in staat de aan Oba­ma gerich­te woe­de te zien door de ogen van de men­sen die bang zijn voor de ver­an­de­rin­gen in Ame­ri­ka. Het is dezelf­de angst die drij­ven­de kracht is ach­ter de cam­pag­ne van Donald Trump.

“Er ver­an­dert veel in dit land en ik kan begrij­pen dat je dat niet leuk vindt, als je opgroei­de met ande­re idee­ën over wat je land was en waar het voor stond… dat is nor­maal, men­se­lijk en dient geres­pec­teerd te wor­den,” zegt ze. “Als ik weer­stand bied aan het gevan­gen wor­den in de angst en afschuw voor hun woor­den, kan ik die­per kij­ken en zien welk lij­den daar ach­ter zit. Dát is waar mind­ful­ness voor mij over gaat.”

Mindfulness is NIET iets vermijden

Wil­li­ams geeft aan dat ze een toe­na­me waar­neemt van nei­ging van de mind­ful­ness-gemeen­schap om zich af te keren van de toe­ge­no­men pola­ri­se­ring van deze cam­pag­ne. “Maar ver­mij­den is géén deel van de mindfulness-beoefening.”

Vol­gens Nich­tern heb­ben pro­tes­te­ren­den bij de bij­een­kom­sten van Trump steeds een unie­ke kans om mind­ful­ness te tonen. Je kunt dit poli­tie­ke jaar zien als een kans om te tonen wat het is om in de wereld te staan met een hou­ding van com­pas­sie en wijs­heid, in plaats van ang­stig en vol haat.
En te begrij­pen dat het demo­ni­se­ren van ande­ren mindless en onpro­duc­tief is.

Lees hier het arti­kel, op de site van de Was­hing­ton Post

Foto: Michael D Beckwith on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top