Online Mindfulness voor Gelre personeel

Welkom!

In roe­ri­ge tij­den is het van belang om goed voor lijf en leden te zor­gen. Het stress­sys­teem van veel mede­wer­kers maakt over­uren. Soms zelfs zo veel dat het las­tig is om hele­maal tot rust te komen in de momen­ten dat het wel kan. Mind­ful­ness kan hier een hel­pen­de hand bieden.

Mindfulness: op een gezonde manier omgaan met stress, pijn en ongemak.

De golven zijn niet tegen te houden,
maar je kunt wel leren surfen.

Je bent als Gel­re mede­wer­ker wel­kom om deel te nemen aan de onli­ne mind­ful­ness-medi­ta­ties die 2 keer per week ver­zorgd worden.

Wat gaan we doen?

We gaan samen medi­te­ren. De ene keer met de adem als aan­dachts­punt, de ande­re keer een body­scan, en zo kan er iede­re keer een ander onder­werp zijn. Er is ruim­te voor vra­gen en uit­wis­se­ling, maar we maken er geen praat­ses­sies van.

Wat levert het op?

Je krijgt hand­vat­ten om op een gezonde(re) manier om te gaan met gedach­ten en gevoe­lens die nei­gen naar nega­ti­vi­teit. Het adem­werk kan je hel­pen snel­ler of beter je rust te vinden.

Hoe en wanneer?

We medi­te­ren op vas­te tij­den in de week. Je bent niet ver­plicht om steeds deel te nemen, je bent wel­kom wan­neer het je past. De tij­den zijn:

 • iede­re woens­dag om 19.30 uur
 • iede­re don­der­dag om 19.30 uur

Een ses­sie duurt ca. 40 minu­ten. Als het druk is, lopen we iets uit. 

OK, breng me naar Zoom!

Deze knop brengt je - van­af 5 minu­ten voor de aan­vangs­tijd - recht­streeks naar de onli­ne Zoom-mee­ting. De rest merk je vanzelf.

Mee­ting ID: 810 1845 3217. Passco­de: 048935.

Praktisch

 • Kom op tijd onli­ne.
  Ben je te laat? Dan ben je ook wel­kom. Je micro­foon blijft uit, voeg gewoon stil­le­tjes in.
  Ben je te vroeg (meer dan 5 minu­ten voor aan­vang)? Dan krijg je een mel­ding “Wai­ting for the host to start this mee­ting”. Nog even geduld dan… ;
 • Zorg dat je in een rus­ti­ge ruim­te bent, waar je niet gestoord wordt;
 • Zorg dat je naam zicht­baar is in beeld (aan­pas­sen via de 3 punt­jes in je beeld);
 • Tij­dens de medi­ta­ties mag de came­ra des­ge­wenst even uit, daar­bui­ten lie­ver niet;
 • Ben je nog niet bekend met Zoom? Down­load hier een kor­te instruc­tie;
 • De medi­ta­ties wor­den ver­zorgd door Ronald de Caluwé, mind­ful­ness­the­ra­peut afde­ling Deel­tijd Psy­chi­a­trie en geor­ga­ni­seerd in samen­spraak met het Psy­cho­so­ci­aal Team van het Gel­re Ziekenhuis.

Voel je welkom

Met dit aan­bod wil­len we je een extra hulp­mid­del geven deze moei­lij­ke tijd beter door te komen. Al naar gelang de erva­rin­gen zul­len we e.e.a. aan­pas­sen om zo opti­maal moge­lijk aan de wen­sen tege­moet te komen. Je mag je feed­back via het for­mu­lier hier­on­der insturen.

Met vrien­de­lij­ke groe­ten, graag tot online,

Ronald de Caluwé
Mind­ful­ness­the­ra­peut afde­ling Psychiatrie

Je naam*
E‑mailadres
Vul dit in als je een res­pons wilt ont­van­gen op je feedback.
Dit veld is bedoeld voor vali­da­tie­doel­ein­den en moet niet wor­den gewijzigd.
Scroll to Top