Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Mindfulness in gewoon Nederlands

Mindfulness in gewoon Nederlands

Relax More - Mindfulness in gewoon Nederlands 1

Een dagje Zutphen

Relax More - Mindfulness in gewoon NederlandsIn de herfst­va­kan­tie was ik een dag­je in Zut­phen. Daar kocht ik in de mooie oude boek­win­kel van de fir­ma Van Some­ren en Ten Bosch het boek “Mind­ful­ness in alle een­voud”. Het is geschre­ven door Bhan­te Hen­epo­la Guna­rat­a­na, een boed­dhis­ti­sche mon­nik uit Sri Lanka. Hij woont al jaren in Ame­ri­ka, waar hij pro­mo­veer­de in de filo­so­fie. Deze uit­ga­ve is een ver­ta­ling van “Mind­ful­ness in Plain English”.

Eenvoudige taal

De Engels­ta­li­ge ver­sie las ik al jaren gele­den met groot genoe­gen. Ik was dan ook blij dat er nu een Neder­land­se ver­ta­ling ver­krijg­baar is. Deze is van de hand van Geor­ge Huls­kra­mer en is zeer goed lees­baar. De eer­ste zin van het voor­woord luidt: “Uit erva­ring heb ik geleerd dat het gebrui­ken van een­vou­di­ge taal de bes­te manier is om ande­ren iets dui­de­lijk te maken.” En dat is zowel de auteur als de ver­ta­ler goed gelukt.

Vipassana

De titel is eigen­lijk een beet­je mis­lei­dend, want het gaat over vipas­sa­namedi­ta­tie, waar­van mind­ful­ness slechts een com­po­nent is. Het boek geeft richt­lij­nen voor het beoe­fe­nen van deze vorm van medi­ta­tie. In de inlei­ding beschrijft de auteur het onder­scheid tus­sen de begrip­pen samat­ha en vipas­sa­na. Deze Pali woor­den bete­ke­nen res­pec­tie­ve­lijk con­cen­tra­tie en hel­der inzicht. Ze wor­den ook wel ver­taald met inner­lij­ke rust en zui­ver gewaar­zijn. Het gaat in dit boek dus om het prak­ti­se­ren van het laatstgenoemde.

Oefenen en vruchten plukken

In zes­tien hoofd­stuk­ken wor­den alle ins en outs van de vipas­sa­na­me­di­ta­tie beschre­ven. Het eer­ste hoofd­stuk heet “Medi­te­ren, waar­om zou je?” Het doel wordt omschre­ven als “het trans­for­me­ren van je per­soon­lijk­heid”. De vruch­ten zijn bewus­ter leven, bete­re con­cen­tra­tie, ver­min­de­ren van span­ning en meer rust en stabiliteit.

De hoofd­stuk­ken twee en drie gaan in op de vraag wat medi­ta­tie niet is en wel is. Het mis­ver­stand dat medi­te­ren alleen voor hei­li­gen is en niet voor gewo­ne men­sen, dat het vluch­ten is voor de rea­li­teit en puur ego­ïs­tisch, wordt ont­ze­nuwd. Wat is het dan wel? Het is een vorm van men­ta­le trai­ning die je leert zien wie je wer­ke­lijk bent, ego-loos gewaar­zijn, niet lan­ger mis­leid door een vals zelfbeeld.

De praktijk

Ver­vol­gens wordt uit­ge­breid inge­gaan op de prak­tijk. Gespro­ken wordt over de ver­eis­te atti­tu­de (mild­heid en geduld), hoe om te gaan met lichaam (houding/zit) en geest (afdwa­len en weer terug­ke­ren bij de adem). Het belang van dis­ci­pli­ne, vas­te plaats en tijd, wor­den bespro­ken. De schrij­ver advi­seert om elke medi­ta­tie te begin­nen met inlei­den­de oefe­nin­gen. Daar­mee bedoelt hij het beoe­fe­nen van met­ta (lief­de­vol­le vrien­de­lijk­heid) voor jezelf en anderen.

Uit­ge­breid wordt beschre­ven hoe je kunt omgaan met pro­ble­men en stoor­zen­ders. Hier­aan zijn maar liefst drie hoofd­stuk­ken gewijd. Pijn, sla­pe­rig­heid, ver­ve­ling, onrust, weer­stand, begeer­te, twij­fel, en nog meer hin­der­nis­sen komen aan de orde.

Mindfulness is de kern

De kern van het boek is te vin­den in hoofd­stuk 13 “Aan­dach­tig-zijn (sati)”, waar­in mind­ful­ness uit­ge­diept wordt. Mind­ful­ness, of zoals hier ver­taald aan­dach­tig-zijn, is de kern van de vipas­sa­na­me­di­ta­tie. Aan­dach­tig-zijn is obser­ve­ren zon­der te oor­de­len. Het omvat drie fun­da­men­te­le acti­vi­tei­ten: ten eer­ste her­in­nert het ons aan wat we aan het doen zijn, ten twee­de zorgt het ervoor dat we de din­gen zien zoals ze wer­ke­lijk zijn en ten der­de bete­kent het door­drin­gen tot in de diep­ste natuur van alle ver­schijn­se­len. Con­cen­tra­tie op zich geeft geen hel­der inzicht, alleen aan­dach­tig-zijn leidt tot inzicht.

In verbinding

In de laat­ste hoofd­stuk­ken bespreekt de schrij­ver de rol die medi­ta­tie in het dage­lijks leven kan spe­len en wat het voor jou kan bete­ke­nen. Vol­gens hem is dat het ophef­fen van het ik-gevoel: het gevoel van afge­schei­den zijn, de afstand die erva­ren wordt tus­sen het “ik” en de ander. In het nawoord wordt nog­maals het belang van lief­de­vol­le vrien­de­lijk­heid benadrukt.

Conclusie

Mijn oor­deel over dit prak­ti­sche boek is zeer posi­tief. Zoals beloofd in de eer­ste zin van het voor­woord is het in kla­re taal geschre­ven. Een aan­ra­der voor ieder­een die werk wil maken van zijn of haar meditatiebeoefening.

 

© Pie­ter Korsuize

Gege­vens van het bespro­ken boek:
‘Mind­ful­ness in alle een­voud’ door Bhan­te Hen­epo­la Guna­rat­a­na, ver­taald door Geor­ge Huls­kra­mer, uit­ge­ve­rij Samsa­ra, Amster­dam, 2018.

Oor­spron­ke­lij­ke uitgave:
Mind­ful­ness in Plain English, uitg. Wis­dom Publi­ca­ti­ons, Bos­ton, USA, 2002.

Foto: Riz­ki Dwi on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top