Home » Learn More » Mindfulness » Mindfulness past in een christelijk leven

Mindfulness past in een christelijk leven

Relax More - Mindfulness past in een christelijk leven

Bijt dat elkaar niet?

Zo af en toe komt de vraag hoe mind­ful­ness zich ver­houdt tot het chris­ten­dom of het lei­den van een ker­ke­lijk leven. Voor mij zelf is die vraag nooit actu­eel geweest, de kerk speel­de geen rol in mijn opvoeding.

Als men­sen er vra­gen over heb­ben, kan ik deze pri­ma beant­woor­den, bijv. tij­dens een tele­foon­ge­sprek. Mind­ful­ness is wat mij betreft niet strij­dig of belem­me­rend met een chris­te­lij­ke of ande­re reli­gi­eu­ze levens­wij­ze. Ster­ker nog: medi­te­ren en het oefe­nen van bewus­ter wor­den, met als doel een meer ethisch leven te lei­den, is vol­gens mij een kern­a­spect van alle reli­gies. (Ondanks dat de kerk geen rol speel­de in mijn opvoe­ding, heb ik wel een beet­je bij­ge­le­zen en ‑geoe­fend…)

What’s in a name

Natuur­lijk kun je ande­re woor­den gebrui­ken voor dezelf­de oefe­ning, of ande­re oefe­nin­gen doen om het­zelf­de na te stre­ven. Zo zijn men­sen soms bang of aller­gisch voor het woord boed­dhis­me. Of is er een voor­oor­deel dat medi­ta­tie zwe­ve­rig is.

Ik had een keer een vrouw aan de tele­foon die zich al aan­ge­meld had voor een trai­ning. Ze was bij de Jehova’s Getui­gen. Na ons gesprek besloot ze deel te nemen aan de trai­ning en ze was er nieuws­gie­rig naar. Een week later bel­de ze op om af te zeg­gen. De reac­ties uit haar kerk­ge­meen­schap waren té nega­tief geweest, de ouder­lin­gen had­den het haar ont­ra­den.
Jam­mer, maar ik snap dat wel, zo gaat dat…

Uit onverdachte hoek

Wat schets­te mijn ver­ba­zing toen ik enke­le weken gele­den een arti­kel onder ogen kreeg uit het Neder­lands dag­blad, een krant met een dui­de­lij­ke en her­ken­ba­re chris­te­lij­ke identiteit.

Ik mag het arti­kel hier niet hele­maal over­ne­men, maar nodig u uit deze link te vol­gen en het op de site van nd.nl te lezen.

Het (pri­ma lees­ba­re) arti­kel is ook in onze zaal ter inza­ge, hier­on­der enke­le inte­res­san­te alinea’s.

De een vindt dat de tech­niek te boed­dhis­tisch is en meent dat je je daar­door open­stelt voor spi­ri­tu­e­le invloe­den die niet chris­te­lijk zijn. Een ander vindt het te veel op de mens en niet op God gericht. Ook de mate waar­in mind­ful­ness toe­ge­past wordt, is een punt van dis­cus­sie. Som­mi­ge chris­ten­psy­cho­lo­gen plei­ten ervoor om het bij een objec­tie­ve tech­niek te hou­den, maar er zijn ook chris­te­nen die vin­den dat het juist een levens­hou­ding moet zijn.

Mind­ful zijn is een levens­hou­ding, waar­van de kern is dat je aan­we­zig bent in het hier en nu. Dat vind je ook terug in de chris­te­lij­ke medi­ta­tie­tra­di­tie. Die begint al in de vier­de eeuw met de woes­tijn­mon­ni­ken. Het is een heel belang­rij­ke lijn in het chris­te­lijk leven, alleen noem­den we die nooit mind­ful. In het ver­lich­te Wes­ten zijn we het kwijt­ge­raakt, en het oos­ten heeft ons opnieuw wak­ker gemaakt.

Auteur Troost ziet in mind­ful­ness juist ver­schil­len­de paral­lel­len met het chris­te­lijk geloof. ‘Je laat bij mind­ful­ness het oor­deel over je gedach­ten en gevoe­lens ach­ter­we­ge. Dat is toch de kern van wat ik geloof, dat het oor­deel eraf mag. Ik héb wel gedach­ten en gevoe­lens, maar dat bén ik niet. Je leert bij een trai­ning je iden­ti­teit niet te zoe­ken in wat je denkt en voelt. Mind­ful­ness is chris­te­lij­ker dan men denkt.’

Som­mi­ge chris­te­nen die de trai­ning vol­gen, geven aan dat het hele­maal niet goed voelt voor ze. Die ruim­te moet er zijn. Maar men­sen die bij voor­baat al zeg­gen dat ze het zwe­ve­rig vin­den, raad ik wel aan het eerst eens te erva­ren. Daar­bij is het ook goed om te kij­ken in wel­ke set­ting de trai­ning gege­ven wordt en wie de trai­ner is.

Neem bij nade­re vra­gen gerust con­tact met ons op.

Foto: Aaron Bur­den on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top