Home » Learn More » Verhalen » Mindfulness: van Amerika naar de Groningse klei (4 — slot)

Mindfulness: van Amerika naar de Groningse klei (4 — slot)

Relax More - Mindfulness: van Amerika naar de Groningse klei (4 - slot)

Mindfulness: toen, nu en verder

Deel 4 van een serie door Lies Bijl over de intro­duc­tie van mind­ful­ness in Nederland.
Lees hier de voor­gaan­de delen: deel 1, deel 1a, deel 2 en deel 3.

Inleiding

Inmid­dels leven we in 2019, 25 jaar ver­der. Mind­ful­ness als begrip raakt inge­bur­gerd in Neder­land. Onder deze vlag vindt u nu een gro­te vari­a­tie aan cur­sus­sen, die qua inhoud en diep­gang sterk kun­nen verschillen.

Zelf ver­trok ik in 1998 uit Gro­nin­gen en uit­ein­de­lijk uit Nederland.

Het leek me mooi om deze serie af te slui­ten met drie men­sen van het eer­ste uur en mijn hui­di­ge col­le­ga. Zij ver­rijk­ten het aan­bod met hun des­kun­dig­heid en enthou­si­as­me: Johan Tin­ge, mijn eer­ste col­le­ga, Siets­ke de Haan, deel­neem­ster aan mijn aller­eer­ste cur­sus, Auk­je Rood, deel­neem­ster aan mijn eer­ste week­end­trai­ning voor pro­fes­si­o­nals in de gezond­heids­zorg en Ronald de Caluwé van Relax More in Apeldoorn.

Alle vier geven ze tot op de dag van van­daag deze prach­ti­ge trai­ning door: trouw aan de diep­gang en kwa­li­teit van het Ame­ri­kaan­se Cen­ter for Mind­ful­ness van Jon Kabat-Zinn en de train(st)ers in zijn instituut.

Mede door deze men­sen groei­de Mind­ful­ness uit van een lokaal ini­ti­a­tief tot een waar­de­vol­le aan­vul­ling op de gezond­heids­zorg in Nederland.

In de laat­ste para­graaf richt ik mijn blik op de toe­komst: mind­ful­ness als ingre­di­ënt voor meer vita­li­teit in het bestaan.

De bal begint in Groningen te rollen

Na de twee eer­ste trai­nin­gen in Gro­nin­gen voel ik me klaar om naar bui­ten te komen. Samen met Johan Tin­ge begint het bena­de­ren van art­sen en een ziektekostenverzekeraar.

Ons ver­koop­punt:
deze trai­ning kan ver­lich­ting bie­den aan men­sen die wor­ste­len met chro­ni­sche ziek­te en daar­door een groot beroep doen op de eer­ste- en twee­de­lijns hulpverlening.

Hier kunt u lezen hoe dit klein­scha­lig ini­ti­a­tief ver­der ontwikkelde.

 • Johan Tin­ge
  start in 2005 zijn Insti­tuut voor Mind­ful­ness na over­leg met Jon Kabat-Zinn en Saki San­to­rel­li. Het eer­ste in zijn soort in Neder­land en tot op de dag van van­daag  is hij trouw geble­ven aan de oor­spron­ke­lij­ke opzet van de MBSR (Mind­ful­ness Based Stress Reduc­ti­on), zoals ont­wik­keld door Jon Kabat-Zinn.
 • Siets­ke de Haan (deel­neem­ster aan mijn aller­eer­ste Mind­ful­ness­trai­ning in 1996)
  start­te suc­ces­vol haar eigen bedrijf Sen­se in Gro­nin­gen. Nu zet ze haar werk voort in Span­je. Lees voor­al haar per­soon­lijk ver­haal. Het is een inspi­ra­tie voor een ieder die wor­stelt met lang­du­ri­ge ziekte.
 • Auk­je Rood
  zij nam deel aan mijn eer­ste work­shop voor pro­fes­si­o­nals in de gezond­heids­zorg in 1997. Het the­ma: “Kan mind­ful­ness van bete­ke­nis zijn in de gezondheidszorg”.
  In mijn bele­ving toen de meest moei­za­me trai­ning die ik ooit heb gege­ven. Som­mi­ge deel­neem­sters wil­den zelfs niet mee doen met de oefe­nin­gen. Men zag het als niet rele­vant. Ik kan oprecht zeg­gen dat ik beroerd thuis­kwam, wat een flop.Nou, er was ten­min­ste één per­soon die hier anders over dacht.15 jaar later en net terug in Neder­land ont­vang ik een mail­tje van Auk­je: “Wat leuk om weer je naam te zien. Weet je dat jij voor mij de inspi­ra­tie geweest bent om de Mind­ful­ness-oplei­ding te gaan doen?”
  “Ver­spil­de moei­te” bleek aan haar niet ver­spild. Zij her­ken­de de waar­de en groei­de zelf uit tot opleidster.

En ikzelf dan? Van de Groninger klei naar Amerika en terug…

In het leven kun­nen momen­ten van groot suc­ces samen­gaan met groot verdriet.

In 1997 werd mijn medi­ta­tie-vrien­din Els in Gro­nin­gen ver­moord. Het poli­tie-onder­zoek, de drei­ging van een stal­ker en het uit­een­val­len van de medi­ta­tie-vrien­den­groep zet­ten mijn leven op de kop. Het viel uit­een in ervoor en erna.

Ik stop­te met mijn the­ra­pie­prak­tijk, stop­te met Mind­ful­ness­trai­nin­gen en ver­trok uit Gro­nin­gen. Ver­trok uit Neder­land en leef­de 10 jaar in een boed­dhis­tisch kloos­ter in de prach­ti­ge bos­sen van Was­hing­ton Sta­te Amerika.

De zorg voor mijn demen­te­ren­de moe­der bracht mij in 2010 terug naar Nederland.
Het leek er alles­zins op dat mijn nieu­we bestem­ming lag in bio­lo­gisch tui­nie­ren, samen met Tai Chi en Qig­ong mijn gro­te passie.

Laat nou de Tai Chi weer de link met Mind­ful­ness worden.
Want op een zon­ni­ge zater­dag schud ik de hand van Ronald de Caluwé, die zegt: “Ben jij de Lies Bijl?” Stelt u zich voor, na jaren terug uit bui­ten­land, een vreem­de in mijn eigen land, en dan iemand die mijn naam kent. Meer dan dat, die weet dat ik aan de wieg stond van Mind­ful­ness in Nederland.

Zo is het geko­men. Ik mocht in zijn prak­tijk voor­zich­tig mijn weg zoe­ken naar mijn plaats in de Mind­ful­ness wereld.

Vooruit kijkend: compassie en beweging

Begrijp me goed:
het kan niet vaak genoeg onder­streept wor­den dat de MBSR-trai­ning helpt bij stress, (chro­ni­sche) ziek­te, pijn en trau­ma. Onder­zoek beves­tigt dit al jaren.

Tege­lij­ker­tijd blijkt 8 weken soms te ver­hel­de­ren dat er meer te doen valt.
De Com­pas­sie­trai­ning bleek bij­voor­beeld een wel­ko­me aanvulling.

De aan­dacht van Ronald en mij gaat steeds meer naar de bewegingskant.
Wij zien hoe­zeer men­sen van hun lichaam zijn ver­vreemd. Dit onder­mijnt hun zelf­her­stel­lend ver­mo­gen. Dat geldt net zo goed voor zie­ken als voor men­sen die de gevol­gen van een jaren­lang zit­tend bestaan ondervinden.

Jon Kabat-Zinn bena­drukt dit van­af dag 1.
Hij noemt zijn aller­eer­ste boek: “Full cata­strop­he living: using the wis­dom of body and mind to face stress, pain and ill­ness.” Hij bena­drukt in late­re jaren meer en meer het belang van de beli­cha­ming van meditatie.

Veel Mind­ful­ness­trai­ners heb­ben met name affi­ni­teit met de mind en trai­nen voor­al hun medi­ta­tie skills.
Ronald en ik zijn voort­du­rend bezig met “the wis­dom of the body”. De waar­de van het ver­gro­ten van het lichaams­be­wust­zijn door mid­del van bewe­ging. Niet zomaar bewe­gen, maar bewe­gen met zorg­za­me aandacht.

Tai Chi en Qig­ong vor­men daar­toe een prach­ti­ge ingang. Samen zoe­ken we, net als eer­der Jon Kabat-Zinn, naar een trai­ning waar geen bui­te­nis­sig woord aan te pas komt. Een trai­ning die past bij Wes­ters medi­sche begrippen.

U zult er meer over horen.

Nu, 40 jaar na de eer­ste Mind­ful­ness­trai­ning, groeit de urgen­tie van Jon’s bood­schap. Dit the­ma duikt zelfs steeds meer op in de poli­tiek. Ik las een arti­kel in de krant van 21 janu­a­ri: in Apel­doorn heeft de gemeen­te inge­zet op “Extra aan­dacht voor gezond­heid ‘jon­ge­re oude­ren’ in Apel­doorn”.

Relax More - Mindfulness: van Amerika naar de Groningse klei (4 - slot

Dit was deel 4 van een serie door Lies Bijl over de intro­duc­tie van mind­ful­ness in Nederland.
Lees hier de voor­gaan­de delen: deel 1, deel 1a, deel 2 en deel 3.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
1
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top