Home » Learn More » Mindfulness » Mindfulness voor artsen

Mindfulness voor artsen

Relax More - Mindfulness voor artsen

Ik kreeg eens een nieuws­brief door­ge­stuurd van een beken­de (bedankt, Ton!) Het was de Heal­th­Di­rect, een van de nieuws­brie­ven van Els­e­vier. In dit num­mer stond een column van neu­ro­loog Wil Hoef­na­gels over mind­ful­ness. Ik geef hier­on­der de vol­le­di­ge tekst weer, die wat mij betreft geen ver­de­re toe­lich­ting behoeft.

Column: Mindfulness voor neurologen

Jak­kes, zult u mis­schien den­ken bij het lezen van de titel van deze column. Toch hoop ik dat u ver­der leest. Jaze­ker, het is een hype. Erg in op het moment. Het lijkt wel als­of ieder­een plot­se­ling het licht gezien heeft.

Waar gaat het dan om? Mind­ful­ness is niet zomaar te ver­ta­len. Het bete­kent zoiets als aan­dacht, bij jezelf stil­staan. Dat doen we veel te wei­nig. Het is een oude tech­niek die al vele dui­zen­den jaren beoe­fend wordt door aan­han­gers van het boed­dhis­me. Het is een manier om bewust aan­dacht te geven aan je lichaam en wat je voelt. Is dat nodig?

Broodnodig

Ons vak stelt hoge eisen. We wer­ken hard, maken veel uren en heb­ben te wei­nig tijd voor ons­zelf en onze rela­ties. Ik denk dat het aan­tal echt­schei­din­gen bij art­sen hoger is dan in ande­re beroe­pen. Niet voor niets kop­te De Tele­graaf: Art­sen heb­ben zwaar lief­des­le­ven. Med­Net hield een enquê­te onder ruim 700 art­sen. Nog­al wat art­sen gaven aan dat hun rela­ties in de knel kwa­men door de eisen van het werk. Vroe­ger werk­te ik wel 70–80 uur per week in het zie­ken­huis. En dan kwa­men er nog ver­ga­de­rin­gen bij, weten­schap­pe­lijk werk en nascho­ling. Geluk­kig is dat een beet­je ver­an­derd. Ik ben zelf ruim 50, maak niet meer zoveel uren en heb meer tijd dan ooit tevo­ren. De jon­ge­re gene­ra­tie art­sen heeft het ook beter begre­pen. Ze gaan eer­der naar huis dan wij gewend waren. Ze stel­len terecht dat er ook ruim­te moet zijn voor hun privéleven.

Emoties

Ons vak stelt ook emo­ti­o­ne­le eisen. Het valt niet mee om een jon­ge vrouw te bege­lei­den met een kwaad­aar­di­ge her­sen­tu­mor. U weet dat ze dood­gaat, maar dat duurt nog even. Hoe­lang nog, dat valt niet goed te voor­spel­len. Intus­sen praat u met haar en legt con­tact. Als het dan uit­ein­de­lijk mis­gaat, dan ver­liest u ook een beet­je. U heeft mis­schien wel uw pro­fes­si­o­ne­le dis­tan­tie bewaard, maar toch eist ons vak dan ook een hoge emo­ti­o­ne­le tol. Als u dan thuis­komt, hebt u eigen­lijk geen zin meer, wilt u met rust gela­ten wor­den om weer bij te komen. Intus­sen voe­len uw vrouw en kin­de­ren zich mis­schien wel ver­waar­loosd. En dat wreekt zich op den duur. Mis­schien raakt u ze wel kwijt. Aan een rela­tie wor­den immers tegen­woor­dig ook hoge eisen gesteld.

Eisen

Als man moet je aller­lei rol­len aan­kun­nen. Je moet niet alleen een goe­de min­naar zijn, maar ook een goe­de luis­te­raar. Omdat we al de hele dag naar men­sen luis­te­ren, heb­ben we daar ’s avonds vaak geen zin meer in. Zo komt het per­soon­lij­ke in de knel. Als u kin­de­ren heeft, dan moet u ook spel­le­tjes met ze doen. En later met uw vrouw pra­ten over de opvoe­ding en de pro­ble­men. Het draait alle­maal om aan­dacht. En dat is waar Mind­ful­ness de nadruk op legt. Het is een manier om in jezelf te keren en je bewust te wor­den van je lichaam. Het is een vorm van medi­te­ren, een manier om bij jezelf stil te staan. En dat is heel goed. We hol­len immers van het een naar het ander, heb­ben altijd tijd­ge­brek en vra­gen ons nau­we­lijks af wat het alle­maal met ons doet.

Aandacht voor jezelf

Art­sen zor­gen vaak slecht voor zich­zelf. Zij vra­gen niet zo gauw om hulp. Ze zijn gewend om hun eigen pro­ble­men op te los­sen. Om zich te ont­span­nen grij­pen ze vaak naar de fles. Art­sen schij­nen meer alco­hol te gebrui­ken dan gemid­deld. Dat is niet voor niks. Ik denk dat het beter is om op een ande­re manier te leren ont­span­nen. Dat kun je leren, bij­voor­beeld met Mind­ful­ness.

Foto: JAFAR AHMED on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top