Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Mocean (motion)

Mocean (motion)

Relax More - Mocean (motion)

De mooiste golven

In dit blog wil ik graag een heel mooi film­pje met je delen. Over gol­ven.
Acht minu­ten lang de mooi­ste gol­ven van de zee in slow-moti­on. Ik schreef al eer­der over wol­ken. Ook al van die mooie golfbewegingen.

Toen ik het film­pje eer­der dit jaar ont­dek­te, heb­ben we er tij­dens de Qig­ong les­sen (let­ter­lijk) bij stil gestaan. Nou ja, niet hele­maal stil. Naast de staan­de medi­ta­ties die vaak een deel van Qig­ong les zijn, beoe­fe­nen we ook Shi Li (spreek uit als ‘sjeu lie’). Hier­bij maken we een her­haal­de vloei­en­de bewe­ging om te ont­dek­ken hoe je de bewe­ging met zo min moge­lijk ener­gie­ver­bruik kunt maken. Daar­bij pro­be­ren we dus de bewe­ging onon­der­bro­ken, inspan­nings­loos en tóch krach­tig te laten zijn.

In de Qigong les

En daar ligt een mooie paral­lel met de gol­ven van de zee. Het water is van zich­zelf immers niet actief maar het wórdt bewo­gen. Het beweegt nooit in rech­te lij­nen, maar altijd in cir­kels en spi­ra­len en het komt weer terug naar waar het van­daan kwam. Daar­naast wordt het water niet moe. Tege­lijk kan een golf alleen maar krach­tig zijn als hij gedra­gen wordt door de grond.

Net als we bij Shi Li oefe­nen. Je laten dra­gen door Moe­der Aar­de, de in het lichaam aan­we­zi­ge spi­raal­krach­ten gebrui­ken om in wis­sel­wer­king met de zwaar­te­kracht een inspan­nings­lo­ze en tóch effec­tie­ve bewe­ging te krij­gen. Mooi om te zien, pret­tig om te doen, en een oefe­ning waar je nooit klaar mee bent.

Natuurkracht

In onder­staan­de afbeel­din­gen kun je zien hoe dat werkt met de vor­ming van gol­ven. De afbeel­din­gen komen uit het boek “De Oce­a­nen” (Zomer & Keu­ning, 1977. Dít boek is de reden dat ik rond die tijd lid ben gewor­den van ECI. Weet je nog? “Drie boe­ken of pla­ten voor Fl. 10,00”…).

Zoals je kunt zien speelt de bodem een cru­ci­a­le rol bij het ont­staan van gol­ven langs de kust. Hoe stei­ler de bodem oploopt des te meer wordt het water opge­stuwd, des te krach­ti­ger de gol­ven ‘bre­ken’ en rol­len. Zo ont­staat dus een ‘bran­ding’.

Een fan­tas­ti­sche natuur­kracht. Nóg fas­ci­ne­ren­der wan­neer je beseft dat de draai­ing van de aar­de (nóg een spi­raal­kracht!) en de zwaar­te­kracht van de maan hier een onmis­ba­re rol in spelen. 

Nu genieten!

Hope­lijk ben je nieuws­gie­rig gewor­den naar het film­pje.
Met een prach­ti­ge titel: Mocean, dat klinkt als moti­on, Engels voor bewe­ging

Gefilmd door Chris Bry­an, met een nieuw type hoge­snel­heids­ca­me­ra, dus beel­den met een onge­kend detail, waar­bij je de spi­ra­len van wer­ve­len­de lucht­bel­le­tjes in de gol­ven ziet en de uit­waai­e­ren­de water­drup­pels in de lucht prach­tig kunt zien. Golf­top­pen die als dra­ken, roof­vo­gels of met de kop van tij­ger terug de zee in dui­ken. Soms drei­gend, dan weer met prach­ti­ge licht­re­flec­ties…
(En de stem van Richard Atten­borough klinkt in het begin zacht op de ach­ter­grond, mocht je daar­aan twijfelen…)

Geniet ervan en laat je betoveren door de prachtige golven, met dank aan de aarde en de maan!

Foto: Tim Mar­shall on Uns­plash

5 2 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top