Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Nei Jing Tu

Nei Jing Tu

Relax More - Nei Jing Tu

De Nei Jing Tu is een beken­de Chi­ne­se afbeel­ding van het men­se­lijk lichaam vol­gens de tra­di­ti­o­neel Chi­nees genees­kun­di­ge visie. De ver­taal­de titel luidt onge­veer ‘kaart van het inner­lij­ke land­schap’ of ‘kaart van de inter­ne alche­mie’. Het ver­beeldt het onzicht­ba­re in het men­se­lijk lichaam, van de spi­ri­tu­e­le en fysie­ke dimen­sies als mani­fes­ta­ties van elkaar, van de geza­men­lij­ke bron waar­uit zij ontspringen…

De oor­sprong van de Nei Jing Tu is onbe­kend. De oudst beken­de ver­sie van de heden ten dage gang­ba­re afbeel­ding dateert uit 1886. Eer­de­re ver­sies van kaar­ten van inter­ne alche­mie zijn geda­teerd rond het jaar 1000.

Relax More - Nei Jing Tu
Nei Jing Tu

De Nei Jing Tu is een zij-aan­zicht van het men­se­lijk lichaam en is te ver­de­len in drie gedeel­ten. In ieder deel staat een Dan Tian (vrij te ver­ta­len als ener­gie-cen­trum) centraal.

In het onder­ste deel zien we een meis­je en een jon­gen, die Yin en Yang voor­stel­len, wer­ken in een tred­mo­len die zich in het onder­ste deel van de wer­vel­ko­lom bevindt (het Cau­da­le kanaal, Chin. Weilü).

Door de ener­gie­stroom om te keren (de Jing ener­gie of Essen­tie, ver­beeld door de water­stroom langs de wer­vel­ko­lom) voor­ko­men ze dat de ener­gie ver­lo­ren gaat. Samen met de Spi­na­le bar­ri­è­re en het Jaden kus­sen (bei­den hier­on­der beschre­ven) vormt het Cau­da­le kanaal de Drie Bar­ri­è­res of Sanguan.

Het water stroomt in een hete oven, die de onder­ste Dan Tian, links naast de vier Yin-Yang sym­bo­len, ver­warmt. Deze vier sym­bo­len staan voor de vier exter­ne ele­men­ten: hout, vuur, metaal en water; met in het mid­den daar­van de (let­ter­lijk) cen­traal gele­gen aar­de als vijf­de en ver­bin­den­de element.

De onder­ste Dan Tian (of Cin­na­ber­veld) is “de ijze­ren buf­fel die de aar­de ploegt en de gou­den munt plant”.

In het mid­del­ste gedeel­te van de afbeel­ding vin­den we de mid­del­ste Dan Tian, die gevormd is als een spi­raal en zich in de hart-regio bevindt. Net erbo­ven zien we een her­ders­jon­gen die het ster­ren­beeld Gro­te Beer (sym­bool voor het cen­trum van het uni­ver­sum) vasthoudt.

Vol­gens een Chi­ne­se legen­de kan de her­ders­jon­gen (sym­bool voor de ster Altair in ster­ren­beeld Ade­laar) maar één keer per jaar het weef­meis­je (afge­beeld onder de spi­raal en sym­bool voor de ster Vega in ster­ren­beeld Lier) ont­moe­ten en zich met haar verenigen.

Ter hoog­te van het weef­meis­je zien we in de wer­vel­ko­lom de boven­ge­noem­de twee­de barrière.

Het boven­ste deel van de afbeel­ding stelt de boven­ste Dan Tian voor. Boven en ach­ter het twaalf ver­die­pin­gen hoge Pavi­li­oen (de tra­chea of lucht­pijp) vin­den we het Jaden Kus­sen. Links ach­ter de ber­gen ver­schijnt de Gou­ver­neurs­me­ri­di­aan (Du Mai, ook wel Zee van Yang genoemd), die over de ach­ter­zij­de van het lichaam loopt. De oude man die hier­naast zit is Lao­zi.

Relax More - Nei Jing Tu 1
De Nei Jing Tu in onze zaal

Onder de Gou­ver­neurs­me­ri­di­aan zien we het begin van de Con­cep­tie­me­ri­di­aan (Ren Mai, ook wel Zee van Yin genoemd), die over de voor­zij­de van het lichaam loopt. De mon­nik die met gehe­ven armen hier­naast staat in Bod­hi­d­har­ma (die vol­gens de over­le­ve­ring het Boed­dhis­me naar Chi­na bracht).

De twee pun­ten staan voor de ogen en repre­sen­te­ren de zon en de maan.

Er is uiter­aard nog veel meer te ver­tel­len over deze afbeel­ding en nóg meer over de ach­ter­lig­gen­de filo­so­fie en wereld­vi­sie. Heel boei­end, deze klas­siek Chi­ne­se visie op het lichaam. We zul­len er vast nog wel eens wat over schrijven…

In onze zaal hangt een mooie gro­te wrijf­prent van de Nei Jing Tu, gemaakt van de stê­le uit de Qing Dynas­tie die in Bai Yun Guan (Wit­te Wol­ken Tem­pel) in Beij­ing bewaard wordt, zie links (en klik voor een vergroting…).

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top