Home » Learn More » Mindfulness » Niet waarom, maar HOE

Niet waarom, maar HOE

Relax More - Niet waarom, maar HOE

Een zachtmoedige aanpak van depressie

Deze blog­post is geschre­ven door dr. Ser­van-Schrei­ber en ver­scheen in Ode 117

Isa­bel­le weet wat het bete­kent om depres­sief te zijn, dus vindt ze het advies van haar psy­chi­a­ter nog­al won­der­lijk. Hij vraagt of ze goed wil kij­ken naar hoe ze gevoe­lens van mach­te­loos­heid ervaart, en niet naar het waar­om ervan. Isa­bel­le gaat in gedach­ten terug naar haar laat­ste depres­sie­ve peri­o­de, toen ze een hele zon­dag thuis had geze­ten, niet in staat om van de bank af te komen. Ze werd voort­du­rend over­spoeld door gevoe­lens van angst en zelf­kri­tiek:
‘Ik voel me nu zo ellen­dig omdat ik zoveel ver­keer­de keu­zes in mijn leven heb gemaakt. Ik had nooit in de ver­koop moe­ten stap­pen. daar ben ik hele­maal niet geschikt voor. En daar heb ik die vent leren ken­nen die me heeft laten zit­ten. En nu is het te laat om nog kin­de­ren te krij­gen. En op mijn leef­tijd is de kans op een kind met een afwij­king sowie­so vier keer zo groot.’

Inkt­zwar­te denk­beel­den tui­me­len door haar hoofd, en ze lij­ken alle­maal zo reëel en over­wel­di­gend dat elke acti­vi­teit zin­loos wordt.

Maar nu heeft Isa­bel­le die laat­ste depres­sie­ve aan­val ach­ter zich gela­ten. Ze wil dit het liefst nooit mee mee­ma­ken en heeft zich gewend tot een the­ra­peut bij de facul­teit Psy­cho­lo­gie van de uni­ver­si­teit van Leu­ven. Deze stelt een nieu­we aan­pak voor: pro­beer som­be­re gedach­ten, maar ook tij­de­lij­ke aflei­ding te ver­mij­den. Gevoe­lens wor­den hier­door niet door­leefd of voor­ko­men. Wan­neer de fysie­ke ver­schijn­se­len en schrij­nen­de denk­beel­den zich weer aan­die­nen, is het beter om de wer­king van lichaam en geest te ver­ken­nen, zegt hij.

De instruc­ties zijn een­vou­dig: ‘Ga met rech­te rug op een stoel zit­ten en laat uw han­den op uw dij­en rus­ten. Richt de aan­dacht op de gebeur­te­nis­sen in uw lichaam en pro­beer een beeld of woord te ver­zin­nen die deze gebeur­te­nis­sen het best kun­nen weer­ge­ven. Als er onwel­ko­me gedach­ten uw geest bin­nen­drin­gen, neem ze dan waar en laat ze weg­vloei­en. Let nu op het vol­gen­de denk­beeld of sym­bool dat zich aan­dient, maar hecht er geen oor­deel van “goed” of “slecht” aan. Neem er alleen notie van. Het gaat erom een bewust­zijn aan te leren van wat er hier en nu met u gebeurt. Maakt u zich niet druk over waar­om u voelt wat u voelt of waar­om u denkt wat u denkt, con­cen­treer u vol­le­dig op de vraag: hoe?‘
Isa­bel­le merkt dat haar depres­sie lang­zaam ver­dwijnt wan­neer ze haar aan­dacht richt op de fysie­ke symp­to­men ervan, of wan­neer ze een ang­sti­ge gedach­te waar­neemt zon­der dat deze greep op haar krijgt. Ze begrijpt nu dat zij niet haar depres­sie is en dat die maar één aspect van haar weergeeft.

‘Hoe’ in plaats van ‘waar­om’ is heel een­vou­dig en toch zo belang­rijk. Als u hier­over twij­felt, over­denk dan het ver­schil tus­sen een dok­ter die vraagt waar­om u vijf kilo zwaar­der bent gewor­den en een die vraagt naar uw gevoel over uw eigen lichaam. Dit is het ver­schil tus­sen een beoor­de­ling en iemand die luistert.

Het woord­je ‘hoe’ opent als gebaar de deur naar een die­per inzicht. John Teas­da­le, voor­ma­lig uni­ver­si­tair docent in Cam­brid­ge en belang­rijk auteur van enke­le boe­ken over mind­ful­ness, want daar heb­ben we het hier over, heeft aan­ge­toond dat pati­ën­ten die lij­den onder depres­sie­ve stem­min­gen een der­ge­lijk ver­trou­wen in en begrip van zich­zelf kun­nen aanleren.

Toen Teas­da­le ging wer­ken met men­sen die leden aan depres­sie, pas­te hij deze medi­ta­tie­ve metho­de, die berust op boed­dhis­ti­sche prak­tij­ken, toe. Hij liet zien dat het moge­lijk is om een terug­keer van de ziek­te met meer dan vijf­tig pro­cent te ver­min­de­ren — een resul­taat dat ver­ge­lijk­baar is met dat van anti­de­pres­si­va.
We kun­nen alle­maal zo’n diep inzicht pro­be­ren te ver­wer­ven, in ons­zelf en ande­ren. We hoe­ven alleen het ver­ont­rus­ten­de ‘waar­om’ links te laten lig­gen en ons ver­trou­wen te schen­ken aan de zacht­moe­di­ge vraag ‘hoe’.

Foto: frank mcken­na on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top