Home » Learn More » Mindfulness » Over de competenties van mindfulnesstrainers (2)

Over de competenties van mindfulnesstrainers (2)

Zorgen over de wortels

Enke­le weken gele­den schreef ik een eer­ste deel over de com­pe­ten­ties van mind­ful­ness­trai­ners. Dit naar aan­lei­ding van een bin­nen­kort te ver­schij­nen boek onder redac­tie van (o.a.) Jon Kabat-Zinn, waar­in hij zich zor­gen maakt over deze com­pe­ten­ties.
Voor­al omdat er een aan­tal mind­ful­ness­trai­ners zijn die niet zoveel ver­bin­ding heb­ben met de Boed­dhis­ti­sche wor­tels van het gedachtengoed.

Persoonlijke ervaringen

In onder­staand stuk wil ik enke­le per­soon­lij­ke erva­rin­gen delen. Om u te laten weten dat mind­ful­ness­trai­ners ook men­sen zijn en dat het in mind­ful­ness­trai­nings-land ook niet alle­maal pais en vree is.
En dat het wat mij betreft OK en zelfs brood­no­dig is een beet­je kri­tisch te zijn op wie u kiest als uw trai­ner.

Rijk, een handige vent

Zo ga ik u nu iets ver­tel­len over Rijk (fic­tie­ve naam, net als alle ande­re namen in dit bericht). Rijk is een coach met flink wat erva­ring, als je zijn web­si­te mag gelo­ven. Rijk schreef zich in voor een mind­ful­ness­trai­ning bij onder­ge­te­ken­de. Hij ver­tel­de tij­dens de tele­fo­ni­sche ken­nis­ma­king dat hij de ambi­tie had in de toe­komst ook “iets met mind­ful­ness te gaan doen”. Hele­maal pri­ma Rijk, dat doen er meer. Laten we dan later, als jij daar­aan toe bent, het er nog eens over heb­ben. “Graag!”, zei Rijk.

Enke­le weken later werd ik geat­ten­deerd op een adver­ten­tie, dat er in Apel­doorn een nieu­we mind­ful­ness­trai­ner was.
U voelt hem al aan­ko­men: Rijk, die op don­der­dag­avond bij mij aan zijn mind­ful­ness­trai­ning zou begin­nen, ging op de dag erna zijn eigen trai­ning geven. Dan moest hij nog wel even snel naar de copy­shop, denk ik…

Met Rijk heb ik daar­na een inte­res­sant tele­foon­ge­sprek gehad.
Een uur­tje later was zijn mind­ful­nes­s­tra­ning van zijn web­si­te af. Enke­le maan­den later stond hij er weer op. Ben benieuwd wie hij zo gek heeft gekre­gen of dit keer heeft belogen.

Veronique is al een trainer, dus heeft geen opleiding nodig

Dan wil ik u ver­tel­len over Ver­o­ni­que. Ver­o­ni­que is óók een coach en the­ra­peut en heeft een prak­tijk vlak­bij Deven­ter. Zij volg­de een 8‑weekse mind­ful­ness­trai­ning bij mij. Onge­veer een half jaar later mailt ze me:

Ik heb een beet­je een bru­ta­le vraag mis­schien, maar ik durf hem toch te vra­gen…
Sinds kort geef ik zelf ook mind­ful­ness­trai­nin­gen aan mijn cli­ën­ten die ook the­ra­pie vol­gen bij mij. Kan ik mis­schien de the­o­rie die jij op papier hebt gezet voor je eigen trai­nin­gen, ook gebrui­ken? Ik wil dan natuur­lijk jouw naam onder het mate­ri­aal zet­ten.
Als het niet kan, niet erg, dan moet ik de trai­ning zelf samen­stel­len.
En ik vind jouw mate­ri­aal heel uit­ge­breid en volledig.

Ik heb keu­rig net­jes geant­woord dat ze van har­te wel­kom is AL mijn mate­ri­aal te gebrui­ken, NADAT ze een trai­ners­op­lei­ding heeft gedaan. Daar­na kreeg ik het vol­gen­de bericht:

Je ant­woord is dui­de­lijk, geen pro­bleem. Door mijn oplei­ding plus mijn jaren­lan­ge erva­ring als co-trai­ner bin­nen een oplei­ding ben ik pro­fes­si­o­neel opge­leid om trai­nin­gen te geven.

O ja, nog een har­te­lij­ke groet.

De binnenbocht of ronduit onethisch?

Zomaar twee, wat mij betreft stui­ten­de, voor­beel­den van hoe men­sen de bin­nen­bocht nemen bij het ver­sprei­den van mind­ful­ness. Nee, ik ga het nog iets ster­ker stellen:

Twee voor­beel­den van one­thisch gedrag waar­van ik mij ten zeer­ste afvraag of deze men­sen inder­daad mind­ful­ness gaan ver­sprei­den, of iets gaan doen waar ze het eti­ket mind­ful­ness op plakken.

Immers, deze han­del­wij­ze is in schril con­trast met dat waar mind­ful­ness voor bedoeld is. Medi­ta­tie in het alge­meen, en mind­ful­ness in het bij­zon­der, dient name­lijk te lei­den tot een ethi­sche levens­wij­ze. Punt. Woor­den die aan de his­to­ri­sche Boed­dha zelf toe­ge­schre­ven wor­den, en die ook terug te vin­den zijn in de Soetra’s (oude Boed­dhis­ti­sche geschrif­ten). Als u iets weet van mind­ful­ness, kunt u zich dit voor­stel­len, denk (hoop) ik.

Wel of niet openbaren?

Ik heb lang nage­dacht wat ik hier­mee aan moest. Immers, mild­heid is een belang­rij­ke eigen­schap om te ont­wik­ke­len. Daar­bij zit er geen mono­po­lie op het geven van mind­ful­ness. Er is geen mind­ful­ness-poli­tie en ik weet ook niet of dat über­haupt haal­baar zou zijn en/of wen­se­lijk is. Dat geeft veel men­sen veel vrij­heid iets met mind­ful­ness te doen zon­der iets onwet­tigs te doen.

Ben ik hard of onre­de­lijk als ik boven­staan­de schrijf? Ben ik niet-mild naar deze twee men­sen?
Ik heb een mening over hun han­del­wij­ze, ik keur deze name­lijk af. Ik keur hen als mens niet af. Dat kan ik met de hand op mijn hart zeg­gen. Er was een tijd, een aan­tal jaren gele­den, dat ik nog een stuk har­der geweest zou zijn in mijn gedach­ten, oor­deel en uit­spra­ken over hen.

Maar het is mijns inziens ook niet com­pas­sie­vol om deze ver­ha­len niet op te schrij­ven; om one­thi­sche zaken niet te benoe­men. Mis­schien is juist dát wel one­thisch. Van­daar dat ik deze (mis­schien scha­me­le) poging waag.

Alle aanstaand trainers zijn welkom!

Ik schrijf dit ver­haal dus niet om “mijn gram te halen” of om een frus­tra­tie van me af te schrij­ven.
Ik ben boos geweest na deze voor­val­len, dat is waar, maar heb het nog dezelf­de dag mind­ful van me af gezet en heb er ook geen minuut min­der door gesla­pen. Het gaat me er niet om dat er nie­mand anders dan ik mind­ful­ness­trai­ner mag zijn rond Apel­doorn of Deven­ter. Integendeel!

De laat­ste tijd zit er in iede­re mind­ful­ness­groep wel één deel­ne­mer die de ambi­tie heeft om een trai­ners­op­lei­ding te gaan vol­gen en mij heeft uit­ge­ko­zen om zijn/haar eigen 8‑weekse MBSR trai­ning te gaan doen. Pri­ma, ik voel me wer­ke­lijk ver­eerd dat men dan mij uitkiest!

Een gewaarschuwd mens…

Ik schrijf dit ver­haal om u te laten weten dat er men­sen zijn die zich mind­ful­ness­trai­ner noe­men en die daar­toe geen spe­ci­fie­ke oplei­ding heb­ben gevolgd, noch een dege­lij­ke ver­bon­den­heid heb­ben met de Boed­dhis­ti­sche wor­tels van het gedach­ten­goed.
Een twee­de reden om dit te schrij­ven is omdat stil­zwij­gend laten gaan voor mij niet altijd een optie is. Dit was zo’n moment om het stil­zwij­gen te doorbreken.

Er zijn men­sen die zich pia­no­le­raar noe­men, zon­der zelf een fat­soen­lijk deun­tje te kun­nen spe­len. Tij­dens uw eer­ste acht les­sen heeft u dit vast niet in de gaten.
Let dus op als u een trai­ning wilt vol­gen. Met wie gaat u in zee?

Ik schreef hier al eens iets over enke­le aan­dachts­pun­ten voor het kie­zen van een trai­ner. Edel Maex schreef er ook al over.

U bent altijd vrij me te bellen voor info of een kennismaking.

Foto: Syed Ahmad on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
4
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top