Home » Learn More » Mediteren » Pianospelen moet je ook oefenen

Pianospelen moet je ook oefenen

Relax More - Pianospelen moet je ook oefenen

Regel­ma­tig komt de vraag naar voren waar­om je eigen­lijk je geest zou moe­ten oefe­nen, ofte­wel medi­te­ren. Mat­thieu Ricard is hier wat mij betreft heel dui­de­lijk in:

Waar­om oefenen?
Ik vraag me eigen­lijk af waar­om we die vraag stel­len. Nie­mand stelt immers dezelf­de vraag aan een geta­len­teerd artiest of aan iemand die een pia­nist wil worden. 

Hoe zou het zijn als die per­soon zou zeg­gen “Waar­om zou ik oefe­nen? Waar­om ga ik niet gewoon het toneel op en speel ik Mozart?”

Wan­neer het aan­komt op gewo­ne men­se­lij­ke kwa­li­tei­ten die we alle­maal wil­len heb­ben en (eens) hopen te bezit­ten — altru­ïs­me, inner­lij­ke kracht, de vrij­heid om ade­quaat om te gaan met dat wat op ons pad komt, emo­ti­o­ne­le sta­bi­li­teit, niet van ons stuk gebracht wor­den door haat, heb­zucht en jaloe­zie — dan den­ken we ineens dat we deze zul­len ver­krij­gen omdat we ze wil­len heb­ben, zon­der eni­ge training.
Of we den­ken dat dit vast­staan­de gege­vens zijn, dat ze niet ver­an­der­lijk zijn, dat we ze niet kún­nen trainen.

Het is wer­ke­lijk absurd te den­ken dat je deze posi­tie­ve kwa­li­tei­ten krijgt zon­der er iets voor te doen.

We heb­ben de poten­tie om aardig(er) te zijn, om aan­dach­tig en mind­ful te zijn, om ons goed te voe­len. We gebrui­ken ech­ter maar een klein gedeel­te van dit poten­ti­eel, en dát is waar medi­ta­tie om de hoek komt kij­ken: om de kwa­li­tei­ten die we heb­ben tot hun vol­le poten­ti­eel te ont­wik­ke­len; de kwa­li­tei­ten die nu sla­pend, latent, onder­be­licht en onge­bruikt blijven.

Foto: Jamil­le Quei­roz on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top