Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Qigong en Tai Chi in de buitenlucht is echt anders

Qigong en Tai Chi in de buitenlucht is echt anders

Relax More - Qigong en Tai Chi in de buitenlucht is echt anders

Qigong op een alpenwei

40 jaar gele­den kreeg ik mijn eer­ste les, staan­de op een alpen­wei­de in de och­tend­mist. Met als eni­ge aan­wij­zing: doe me gewoon na, zo goed als je kunt. Beweeg zacht, en zet geen kracht.

Na een uur slo­ten we af: bei­den met twee uit­ge­strek­te armen, hand­pal­men omhoog.
Ik kon mijn ogen niet gelo­ven: uit iede­re hand­palm rees een kolom van stoom op (bij gebrek aan een beter woord: de mist leek te ver­dich­ten). Nie­mand had me kun­nen voor­be­rei­den op deze over­wel­di­gen­de erva­ring. Er ging een nieu­we wereld voor me open.

Dit was Qig­ong zon­der voor­ken­nis, zon­der the­o­rie over spie­ren en pezen of ande­re medi­sche infor­ma­tie. Gewoon met iemand mee­be­we­gen, met vol­le aan­dacht en geen voor­op­ge­steld doel. Medi­ta­tie in bewe­ging. Dan praat ik nog niet eens over het na-effect op mijn lichaam: ik lag ’s nachts te stui­te­ren in mijn bed.

Ik wist toen met­een: Qig­ong heeft ons zoveel meer te bie­den dan de wes­ter­se gym­nas­tiek. Ik wist ook met­een: als ik echt ver­tel wat ik heb mee­ge­maakt, ver­kla­ren mijn vrien­din­nen me voor gek. Dus deed ik het anders.

Van alternatief naar regulier

Als oude rot in de wereld van gezond­heids­voor­lich­ting zocht ik gelijk de ver­ta­ling van de Chi­ne­se wereld naar onze leef­we­reld. Hoe “ver­wes­ter” ik de taal van de Chi­ne­se Tra­di­ti­o­ne­le Genees­kunst. Met als uit­da­ging om iede­re zweem van alter­na­tief of zwe­ve­rig­heid te ver­mij­den. Want in 1980 waren meri­di­a­nen iets voor hip­pie-ach­ti­ge lang­ha­ri­ge nietsnutten.

Als een ter­ri­ër bleef ik de ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de neu­ro­we­ten­schap­pen vol­gen. Het werd steeds mak­ke­lij­ker. Door ver­fijn­de­re onder­zoeks­tech­nie­ken komen oost en west steeds dich­ter bij elkaar te lig­gen. Met name de toe­ge­no­men ken­nis van ons bind­weef­sel maak­ten opeens de geloof­waar­dig­heid van meri­di­a­nen een stuk gro­ter.
Ik hoor het mezelf zeg­gen: “Qig­ong is een didac­tisch diep door­dach­te bewe­gings­vorm, die je iede­re vezel in het lichaam laat gebruiken”.

Of: “Wan­neer de tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se genees­kunst spreekt over meri­di­a­nen, moet je den­ken aan bind­weef­sel­struc­tu­ren. Het belang daar­van begint te dagen in de regu­lie­re genees­kun­de.” Ster­ker nog: je kunt Tai Chi Chu­an en Qig­ong nu tegen­ko­men in programma’s ter pre­ven­tie van valin­ci­den­ten van oude­ren.

Mooi toch, zal je zeggen

Ja en nee. Ja, want zo komen deze heil­za­me bewe­gings­vor­men voor ieder­een beschik­baar.
Nee, want als we er zo over pra­ten, ver­wordt Qig­ong weer tot een — wel­is­waar ver­fijn­de­re — vorm van gymnastiek.

De essen­tie ver­vaagt naar de ach­ter­grond. Som­mi­ge docen­ten spre­ken nooit over de oor­spron­ke­lij­ke basis­prin­ci­pes, voort­ko­mend uit een cul­tuur van ver voor het jaar 0. De mens ziet zich­zelf hier­in nog niet als supe­ri­eur wezen dat de natuur zijn wil op kan leg­gen. Men leef­de met de rit­mes en krach­ten in de natuur. In het vol­le besef dat je hier niet onge­straft tegen­in kunt gaan. Het gedach­ten­goed is eeu­wen­oud én razend actueel.

Buiten de comfortzone van onze huidige leefwereld

Geen dier houdt zijn adem in om nog ver­der te kun­nen stret­chen. Dus zet je maar schrap, dit stuk gaat niet over bind­weef­sel­struc­tuur of bewe­gen in het rit­me van je adem, of het sti­mu­le­ren van je gal­blaas­me­ri­di­aan. Want zo is Qig­ong niet begonnen.

Ik ga met je terug in de tijd, toen men­sen zich heel beschei­den opstel­den ten opzich­te van de goed­deels onbe­ken­de krach­ten van de natuur. De men­sen kon­den niet veel meer dan al hun zin­tui­gen gebrui­ken, obser­ve­ren en nadoen. Ze voel­den daar­door in hun geest/lichaam de kracht en sou­ples­se van de tij­ger, een soli­de geaard­heid van de beer of de licht­heid van een opvlie­gen­de rei­ger. Ze merk­ten ook de invloed op je stem­ming en zelfs de wer­king van hun organen.

De natuur leert de mens bescheiden te zijn over de waarde van het denken

Ik heb 10 jaar in het bos gewoond. Mis­schien dat ik daar­door veel scher­per de ver­vreem­ding in onze leef­we­reld ervaar. Als bewe­ging­do­cent zie ik wel de gevol­gen. De zorg over het gebrek aan bewe­ging begint zelfs een speer­punt in de poli­tiek te wor­den. De gemeen­te Apel­doorn spreekt in de gezond­heids­no­ta 2019 zelfs over de jon­ge­re ouderen.

Maar het draait om meer dan bewe­ging.
Het gaat om het ver­lies aan verbinding.

Ver­bin­ding met de natuur­krach­ten om je heen In het park en op het strand. Deze zomer her­ont­dek­ten Ronald en ik los van elkaar wat we bij­na ver­ga­ten. De mens leeft bij gra­tie van de natuur­krach­ten om zich heen. Qig­ong gaat over het (her)ontdekken van deze krach­ten in en bui­ten onszelf.

We zei­den tegen elkaar: “Het voegt echt een dimen­sie toe als je bui­ten staat”. De bomen deden mij als van­zelf rech­ter op staan. De wind droeg mijn armen, het rui­sen lijkt door mijn lichaam te gaan. De her­in­ne­ring aan de alpen­wei kwam terug.

Mijn eer­ste Qig­ong erva­ring: zon­der medi­sche uit­leg, zon­der boek, zon­der toe­lich­ting. Met als eni­ge instruc­tie: doe me maar na, laat je adem vrij stro­men en voor­al niet trek­ken of duwen. Gewoon zacht mee­be­we­gen met een heel erva­ren Qig­ong beoefenaar.

Met Ronald en Lies in het park

Relax More - Qigong en Tai Chi in de buitenlucht is echt anders 1

Daar­om oefe­nen Ronald en Lies op zater­dag­och­tend Qig­ong en Tai Chi in het Oran­je­park in Apel­doorn: zo vaak als maar kan. En ieder­een mag meebewegen.

We trai­nen niet bij regen, har­de wind en erg lage tem­pe­ra­tu­ren. Dit bete­kent dat we vaak pas de avond ervoor beslis­sen of we er de vol­gen­de och­tend zul­len zijn. Wan­neer je belang­stel­ling hebt, hou dan de agen­da in de gaten.

Hou er ook reke­ning mee dat onze aan­pak anders is dan in de les­sen. Het is veel meer samen bewe­gen dan les krij­gen, net zoals Lies hier­bo­ven beschreef. Van­daar dat de kos­ten ook maar € 3 per keer zijn, con­tant en gepast te vol­doen. Als je het niet kunt beta­len ben je ove­ri­gens ook welkom.

Relax More - Qigong en Tai Chi in de buitenlucht is echt anders 2
En altijd in harmonie… 😉
0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top