Home » Brein

Brein

Neuroceptie

Neu­ro­cep­tie is het onbe­wus­te pro­ces in ons brein dat con­ti­nu de omge­ving, ons lijf en de rela­ti­o­ne­le sig­na­len ‘scant’ op gevaar. Van­uit over­le­vings­per­spec­tief en onze evo­lu­tie beke­ken is dit een cru­ci­aal pro­ces, dat een van de drie grond­sla­gen vormt voor …

Neu­ro­cep­tie Lees verder »

Perifeer zenuwstelsel (PZS)

Het deel van het zenuw­stel­sel dat bui­ten het cen­tra­le zenuw­stel­sel is gele­gen. Het peri­fe­re zenuw­stel­sel vormt de ver­bin­din­gen van en naar de orga­nen en weef­sels en het cen­tra­le zenuw­stel­sel. Het wordt naar func­tie ver­deeld in het auto­no­me zenuw­stel­sel en het wil­le­keu­ri­ge zenuw­stel­sel.Ook de 12 paar her­sen­ze­nu­wen (waar­on­der de ner­vus vagus), …

Peri­feer zenuw­stel­sel (PZS) Lees verder »

Hersenstam

Een deel van ons oude brein, dat we gemeen­schap­pe­lijk heb­ben met rep­tie­len. Je zou dan kun­nen den­ken dat het voor ons func­ti­o­ne­ren als mens niet zo belang­rijk is, maar net als de stam van een boom, is de stam van …

Her­sen­stam Lees verder »

Relax More - Nervus Vagus

Nervus Vagus

De ner­vus vagus is de tien­de her­sen­ze­nuw en werd in 1540 voor het eerst beschre­ven. Dar­win beschrijft de vagus in 1872 als de “pneu­mo­gas­tri­sche zenuw” (pneu­mo = de long betref­fend; gas­trisch = de maag betr.). N. vagus ver­bindt de her­se­nen met …

Ner­vus Vagus Lees verder »

Zenuwstelsel

Het sys­teem in ons lichaam dat een coör­di­ne­ren­de, stu­ren­de en regu­le­ren­de taak heeft bij alle han­de­lin­gen en acti­vi­tei­ten, zoals het aan­stu­ren van de spie­ren, het ver­wer­ken van prik­kels en bij hoge­re die­ren de emo­ties en de denk­pro­ces­sen en bij men­sen ook de …

Zenuw­stel­sel Lees verder »

Hersenzenuw

Wan­neer we spre­ken van een her­sen­ze­nuw (enkel­voud) heb­ben we het altijd over een paar (links en rechts). Negen van de twaalf paar her­sen­ze­nu­wen ont­sprin­gen uit de her­sen­stam. Twee uit de voor­her­se­nen, één uit het rug­gen­merg. Func­ties Eén van de functies …

Her­sen­ze­nuw Lees verder »

Autonoom zenuwstelsel (AZS)

Dit is het gedeel­te van het zenuw­stel­sel dat lichaams­func­ties regelt die bui­ten onze bewus­te con­tro­le val­len. Dit deel van het zenuw­stel­sel func­ti­o­neert dus auto­noom: het regelt zich­zelf. Het regel­cen­trum bevindt zich voor­na­me­lijk in de her­sen­stam. Daar­naast maken een aan­tal hersenzenuwen …

Auto­noom zenuw­stel­sel (AZS) Lees verder »

Centraal zenuwstelsel (CZS)

Het cen­tra­le zenuw­stel­sel omvat de her­se­nen en het rug­gen­merg, ofte­wel die delen van ons zenuw­stel­sel die zich cen­traal in het lichaam bevin­den. Afbeel­ding: Wel­l­co­me Libra­ry no. 564077i

Willekeurig zenuwstelsel

Men­sen kun­nen bewust con­tro­le uit­oe­fe­nen over lichaams­func­ties (bijv. bewe­gen) via dit deel van het zenuw­stel­sel (van­daar ook de naam). We vin­den het wil­le­­keu­rig- of ani­ma­le zenuw­stel­sel voor­na­me­lijk in de her­sen­schors. Samen met het auto­noom zenuw­stel­sel, ook wel genoemd het vegetatieve …

Wil­le­keu­rig zenuw­stel­sel Lees verder »

Hersenen

De her­se­nen zijn het deel van het cen­traal zenuw­stel­sel dat zich in de sche­del bevindt (het ande­re deel van het cen­tra­le zenuw­stel­sel is het rug­gen­merg). De her­se­nen zijn het waar­ne­men­de, aan­stu­ren­de, con­tro­le­ren­de en infor­ma­tie­ver­wer­ken­de orgaan in de mens. Extreem com­plex De men­se­lij­ke her­se­nen zijn een …

Her­se­nen Lees verder »

Scroll to Top