Home » Lichaam

Lichaam

Allostase

Het begrip allo­sta­se is samen­ge­steld uit het Griek­se ‘allo’ (vari­a­bel) en ‘sta­se’ (stil­stand). Teza­men kom je dan op ‘sta­bi­li­teit door ver­an­der­lijk te zijn’. Het­geen sta­biel gehou­den wordt, zijn de ver­schil­len­de bio­che­mi­sche pro­ces­sen in ons lichaam. Allo­sta­se is eigen­lijk een doorontwikkeling …

Allo­sta­se Lees verder »

Fascia

Kort samen­ge­vat is fas­cia een bind­weef­sel­soort. Bind­weef­sel komt in ‘soor­ten en maten’. Zo zijn pezen (bind­weef­sel dat een spier met een bot ver­bindt) en liga­men­ten (bind­weef­sel dat twee bot­ten met elkaar ver­bindt) twee veel genoem­de en beken­de soor­ten. Fas­cia is …

Fas­cia Lees verder »

Biotensegrity

Door weten­schap­pers ook wel “de archi­tec­tuur van het leven” genoemd. Het woord bio­ten­segri­ty — of bio­ten­segri­teit in het Neder­lands — is een samen­voe­ging van bio (= leven) en ten­segri­teit. Dit laat­ste woord is weer een samen­voe­ging van ten­si­on (span­ning) en …

Bio­ten­segri­ty Lees verder »

Polyvagaaltheorie (PVT)

De poly­va­gaal­the­o­rie draait om de com­mu­ni­ca­tie tus­sen her­se­nen en lichaam. Hij beschrijft hoe aller­lei sig­na­len en mecha­nis­men ons gedrag stu­ren en zo ons gevoel van vei­lig­heid bepa­len. De the­o­rie is niet heel erg com­plex, maar heeft wel op meer­de­re gebieden …

Poly­va­gaal­the­o­rie (PVT) Lees verder »

Perifeer zenuwstelsel (PZS)

Het deel van het zenuw­stel­sel dat bui­ten het cen­tra­le zenuw­stel­sel is gele­gen. Het peri­fe­re zenuw­stel­sel vormt de ver­bin­din­gen van en naar de orga­nen en weef­sels en het cen­tra­le zenuw­stel­sel. Het wordt naar func­tie ver­deeld in het auto­no­me zenuw­stel­sel en het wil­le­keu­ri­ge zenuw­stel­sel.Ook de 12 paar her­sen­ze­nu­wen (waar­on­der de ner­vus vagus), …

Peri­feer zenuw­stel­sel (PZS) Lees verder »

Interoceptie

Inter­o­cep­tie is kort gezegd de feed­back van onze inter­ne orga­nen naar onze her­se­nen; de waar­ne­ming van onze inner­lij­ke fysi­o­lo­gie. Het rela­teert aan de uit­druk­king ‘luis­te­ren naar je lichaam’. Het niet toe­pas­sen van dat ada­gi­um leidt tot ver­vreem­ding van het eigen …

Inter­o­cep­tie Lees verder »

Prosodie

De pro­so­die is afhan­ke­lijk van de neu­ra­le regu­la­tie van de spie­ren van het strot­ten­hoofd en en de keel­hol­te, die wor­den aan­ge­stuurd door het gedeel­te van de her­sen­stam dat ook de gemy­e­li­ni­seer­de banen van de ner­vus vagus aan­stuurt.Deze banen func­ti­o­ne­ren paralel …

Pro­so­die Lees verder »

Zintuig

Waar­neem­in­stru­ment waar­mee we de wereld in en ons om heen bewust kun­nen wor­den. Van ouds­her wor­den altijd 5 zin­tui­gen genoemd: zien, horen, proe­ven, rui­ken, voe­len. En dan is daar nog het spreek­woor­de­lij­ke 6e zin­tuig. Toch heb­ben we veel meer mogelijkheden …

Zin­tuig Lees verder »

Relax More - Nervus Vagus

Nervus Vagus

De ner­vus vagus is de tien­de her­sen­ze­nuw en werd in 1540 voor het eerst beschre­ven. Dar­win beschrijft de vagus in 1872 als de “pneu­mo­gas­tri­sche zenuw” (pneu­mo = de long betref­fend; gas­trisch = de maag betr.). N. vagus ver­bindt de her­se­nen met …

Ner­vus Vagus Lees verder »

Zenuwstelsel

Het sys­teem in ons lichaam dat een coör­di­ne­ren­de, stu­ren­de en regu­le­ren­de taak heeft bij alle han­de­lin­gen en acti­vi­tei­ten, zoals het aan­stu­ren van de spie­ren, het ver­wer­ken van prik­kels en bij hoge­re die­ren de emo­ties en de denk­pro­ces­sen en bij men­sen ook de …

Zenuw­stel­sel Lees verder »

Adem

De adem is geen stof­fe­lijk ‘ding’ dat vrij gepre­pa­reerd kan wor­den of zicht­baar gemaakt kan wor­den op een foto of scan. Het is de lucht die we in- en uit­a­de­men. Ade­men is een levens­pro­ces. Tech­nisch Tech­nisch gezien is ade­men het …

Adem Lees verder »

Hersenzenuw

Wan­neer we spre­ken van een her­sen­ze­nuw (enkel­voud) heb­ben we het altijd over een paar (links en rechts). Negen van de twaalf paar her­sen­ze­nu­wen ont­sprin­gen uit de her­sen­stam. Twee uit de voor­her­se­nen, één uit het rug­gen­merg. Func­ties Eén van de functies …

Her­sen­ze­nuw Lees verder »

Autonoom zenuwstelsel (AZS)

Dit is het gedeel­te van het zenuw­stel­sel dat lichaams­func­ties regelt die bui­ten onze bewus­te con­tro­le val­len. Dit deel van het zenuw­stel­sel func­ti­o­neert dus auto­noom: het regelt zich­zelf. Het regel­cen­trum bevindt zich voor­na­me­lijk in de her­sen­stam. Daar­naast maken een aan­tal hersenzenuwen …

Auto­noom zenuw­stel­sel (AZS) Lees verder »

Centraal zenuwstelsel (CZS)

Het cen­tra­le zenuw­stel­sel omvat de her­se­nen en het rug­gen­merg, ofte­wel die delen van ons zenuw­stel­sel die zich cen­traal in het lichaam bevin­den. Afbeel­ding: Wel­l­co­me Libra­ry no. 564077i

Willekeurig zenuwstelsel

Men­sen kun­nen bewust con­tro­le uit­oe­fe­nen over lichaams­func­ties (bijv. bewe­gen) via dit deel van het zenuw­stel­sel (van­daar ook de naam). We vin­den het wil­le­­keu­rig- of ani­ma­le zenuw­stel­sel voor­na­me­lijk in de her­sen­schors. Samen met het auto­noom zenuw­stel­sel, ook wel genoemd het vegetatieve …

Wil­le­keu­rig zenuw­stel­sel Lees verder »

Scroll to Top