Home » Evolutie » Coregulatie

Coregulatie

« Naar Relaxicon begrippenlijst

Core­gu­la­tie is — teza­men met hië­rar­chie en neu­ro­cep­tie — een van de drie grond­sla­gen van de poly­va­gaal­the­o­rie. Men­sen zijn soci­a­le wezens, zo zijn we ‘bedraad’, zo is de ‘hard­wa­re’ van ons brein en ons zenuw­stel­sel aan­ge­legd. We heb­ben een bio­lo­gi­sche behoef­te om afge­stemd te zijn in rela­ties op anderen.

Core­gu­la­tie kun je omschrij­ven als het effect van de inter­ac­tie tus­sen men­sen op het kun­nen regu­le­ren van de fysi­o­lo­gi­sche staat (laten we zeg­gen: de lichaams­ge­voe­lens en de emo­ties). Het is een belang­rijk ele­ment van vei­lig­heid, waar­uit onze soci­a­le betrok­ken­heid voort­komt. De auto­no­me zenuw­stel­sels van twee men­sen (of ande­re zoog­die­ren) vin­den bescher­ming in een geza­men­lijk gevorm­de erva­ring van ver­bon­den­heid. Ide­a­li­ter is core­gu­la­tie weder­ke­rig. Het geven en ont­van­gen van sig­na­len van afge­stemd­heid ver­sterkt de relatie.

Alle (!) posi­tie­ve rela­ties draai­en om core­gu­la­tie. We leren dit als kind, het is een stap op weg naar een vei­li­ge hech­ting. Als je niet goed leert core­gu­le­ren (bijv. door mis­bruik of ver­waar­lo­zing), dan ‘leer’ je niet goed lichaams­sig­na­len te her­ken­nen en mis­schien zelfs dat core­gu­la­tie zelfs gevaar­lijk kan zijn. Je bent dan voor­na­me­lijk aan­ge­we­zen op zelfregu­la­tie. In een niet-opti­ma­le omge­ving om je in te ont­wik­ke­len, komt dit prak­tisch gezien vaak neer op leven in een sym­pa­ti­sche of een dor­saal vaga­le staat (zie poly­va­gaal­the­o­rie): boos of ang­stig en teruggetrokken.

Des­al­niet­te­min is core­gu­la­tie een bio­lo­gi­sche behoef­te, en dus zul­len ook men­sen die dit niet goed heb­ben geleerd, en zich op eigen hout­je door het leven slaan, ernaar op zoek blij­ven en ernaar blij­ven ver­lan­gen, min­stens op een fysi­o­lo­gisch niveau.

We weten inmid­dels dat een­zaam­heid slecht is voor de gezond­heid. Poly­va­gaal gezien ver­hoogt het onze waak­zaam­heid voor drei­ging, met als gevolg een chro­nisch ver­hoog­de cor­t­i­sol­spie­gel en een ver­hoog­de acti­ve­ring van de sympaticus.

Het Afri­kaan­se woord Ubuntu bete­kent “ik ben omdat wij allen zijn”. Een prach­ti­ge ver­woor­ding van de weder­ke­rig­heid van core­gu­la­tie, die we allen nodig heb­ben om ons als mens vol­le­dig te kun­nen ont­plooi­en en vrij te zijn.

Ik schreef een arti­kel over het onge­val dat Peter Levi­ne — grond­leg­ger van Soma­tic Expe­rien­cing® — had en waar­bij hij prach­tig beschrijft hoe hij m.b.v. core­gu­la­tie van een omstan­der zich­zelf wist te reguleren.

Foto: Tai­ki Ishi­ka­wa on Uns­plash

« Naar Relaxicon begrippenlijst
Scroll to Top