Home » Learn More » Compassie » Resultaten van compassietraining

Resultaten van compassietraining

Relax More - Resultaten van compassietraining

Een mindfulness-verdiepingstraining?

Toen ik voor het eerst hoor­de van een Mind­ful­ness-ver­die­pings­trai­ning, genaamd (Zelf)compassietraining, een aan­tal jaren gele­den, had ik wel wat scep­ti­sche gedach­ten. Zo van “hm, zou dat geen com­mer­ci­ë­le truc zijn?” Er zijn immers al een aan­tal mind­ful­ness-vari­a­ties, waar­van ik lang niet altijd het nut inzie.

Niet de eerste de besten?

Toen ik ech­ter de namen zag die als ont­wik­ke­laars aan deze trai­ning ver­bon­den zijn (Frits Kos­ter en Erik van den Brink), ben ik toch ver­der gaan kij­ken en lezen. Frits en Erik zijn wat mij betreft uit het goe­de medi­ta­tie- en mind­ful­nes­shout gesne­den. Voor mij reden dus om me op te geven voor een ken­nis­ma­kings­trai­ning bij hen om me nader te oriënteren.

De rest is geschie­de­nis, want inmid­dels heb ik al een flink aan­tal com­pas­sie­trai­nin­gen mogen ver­zor­gen. Hier­uit mag je aflei­den dat het­geen ik op de compassie-pagina’s schrijf ook wer­ke­lijk meen.

De (zelf)compassietraining is inder­daad een ver­die­pen­de trai­ning, die heel mooi aan­sluit op de MBSR-/mind­ful­ness­trai­ning. De MBSR trai­ning, die daar­mee dan ook als een basis­trai­ning gezien mag wor­den. ‘Basis’, aan de ene kant in de bete­ke­nis van ‘begin­ner’, aan de ande­re kant in de bete­ke­nis van ‘fun­da­men­teel’, dus nodig om zin­vol aan een ver­volg te kun­nen deelnemen.

Verdiepend en ervaringsgericht

De com­pas­sie­trai­ning is net als de mind­ful­ness­trai­ning een erva­rings­ge­rich­te trai­ning. De oefe­nin­gen zijn gericht op het doen groei­en van accep­ta­tie en ver­bon­den­heid met ons­zelf en met ande­ren. Aan de hand van zelf­on­der­zoek wordt aan eigen erva­ring getoetst wat heil­zaam is en wat niet.

En dat is leer­zaam, want dat doen we niet vaak. De resul­ta­ten van de trai­ning laten zich het best zo omschrijven:

 1. Deel­ne­mers krij­gen inzicht in ele­men­ten uit de wes­ter­se en boed­dhis­ti­sche psy­cho­lo­gie die betrek­king heb­ben op de beoe­fe­ning van compassie
 2. De medi­ta­tie­vaar­dig­he­den brei­den zich uit met tech­nie­ken die hel­pen om lij­den onder ogen te zien en te accep­te­ren / reguleren
 3. Deel­ne­mers krij­gen inzicht in de gelaag­de opbouw van het brein, leren begrij­pen waar­om we ons soms zo mach­te­loos voe­len, hard­voch­tig of wei­nig com­pas­sie­vol gedra­gen, en kun­nen dit kop­pe­len aan deze opbouw
 4. Het zorg- en kal­me­rings­sys­teem wordt versterkt
 5. Deel­ne­mers leren prak­ti­sche oefe­nin­gen om e.e.a. toe te pas­sen in het dage­lijks leven

Deze beknop­te samen­vat­ting van resul­ta­ten beschrij­ven de waar­de­vol­le aan­vul­ling op de ken­nis en erva­ring uit de mind­ful­ness­trai­ning, als­me­de een mooie aan­vul­ling van meditatietechnieken.

En wat training in zelfcompassie NIET is…

 • Zelf­zuch­tig
 • Een weg naar luiheid
 • Posi­tief den­ken of affirmeren
 • Alleen bete­ke­nis­lo­ze woorden
 • Het cre­ë­ren van een suikerlaagje
 • Een ‘beklag- en medelijden-feestje’
 • Een ‘feel good’ oefening
 • Ver­moei­end
 • Dwin­gend

O ja, het kun­nen alle­maal valkui­len zijn, maar de kunst is er niet in te trap­pen. Daar beste­den we tij­dens de trai­ning ruim­schoots aan­dacht aan…

Zelfcompassie is niet voor watjes…

En ook niet ZWAAR

In de com­pas­sie­trai­ning heb­ben we aan­dacht heb­ben voor lij­den, voor het omgaan met de onver­mij­de­lij­ke tegen­sla­gen in het leven en gaan we thema’s als pijn, onze levens­ge­schie­de­nis, dank­baar­heid en ver­ge­ving niet uit de weg. Toch bete­kent dit niet dat het alle­maal kom­mer en kwel is.

Inte­gen­deel: juist het niet wil­len aan­vaar­den van de rea­li­teit van het leven maakt het zwaar. Bij de beoe­fe­ning van zelf­com­pas­sie ont­staat vaak een opmer­ke­lij­ke licht­heid en ruimte.

Hoe zelf­com­pas­sie effect heeft op men­sen bezingt Har­ry Jek­kers prach­tig in “Ik hou van mij”…

Het abstract van het onder­zoek kun je hier vin­den,
het hele onder­zoek ligt ter inza­ge in onze zaal.

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top