Ronald de Caluwé (1963), trainer, coach en therapeut bij Relax More

Inleiding

Ik ben al sinds de mid­del­ba­re school zeer geboeid door de wis­sel­wer­king van lichaam en geest. Ik las veel over de invloed van deze twee op elkaar, over het effect dat gedach­ten en denk­beel­den heb­ben op ons wel­be­vin­den, hoe we gedach­ten kun­nen ver­war­ren met de rea­li­teit, en door de mecha­nis­men waar­door ziek­ten en stress ontstaan.

Trai­ner Ronald de Caluwé

Dan kom je al snel in aan­ra­king met de Boed­dhis­ti­sche en Tao­ïs­ti­sche tra­di­ties. Daar­naast trok de neu­ro­we­ten­schap, die net in die tijd in een stroom­ver­snel­ling van gro­te ont­dek­kin­gen kwam, mijn aandacht. 

Ik prijs me geluk­kig dat in 1992 Tai Chi Chu­anQig­ong en zen­me­di­ta­tie op mijn pad kwam. Sinds 1996 ben ik trainer/docent in deze dis­ci­pli­nes – die allen een direc­te link heb­ben met mind­ful­ness.

Mindfulness en Compassie

Juni 2009 rond­de ik mijn oplei­ding tot Mind­ful­ness­trai­ner af bij het Insti­tuut voor Mind­ful­ness. Het IvM is een gere­nom­meer­de oplei­der op het gebied van Mind­ful­ness en Com­pas­sie. Sinds­dien volg ik ook gere­geld bij- en nascho­lin­gen van het IvM en de VMBN (waar ik als cat. 1 trai­ner gere­gi­streerd sta).

VMBN-logo
VMBN-logo

In juni 2012 rond­de ik de oplei­ding tot Com­pas­sie­trai­ner af bij Frits Kos­ter en Erik van den Brink, grond­leg­gers van het MBCL pro­gram­ma (Mind­ful­ness Based Com­pas­si­o­na­te Living ofte­wel Com­pas­sie­trai­ning). In 2017 werd ik ook super­vi­sor voor com­pas­sie­trai­ners in opleiding.

Tai Chi, Qigong en Zen

In 1992 begon ik bij Zen- en Tai Chi leraar Rudy van Cuyk. In 2009 ging ik mijn eigen weg op het Zen- en Tai Chi pad. Zo volg­de ik — en volg ik nog steeds — les­sen en work­shops bij onder ande­ren Wil­li­am C. C. Chen (Grand­mas­ter Tai Chi Chu­an), Lau­ra Sto­ne (mees­ter Tai Chi Chu­an), Peter den Dek­ker (ex-seni­or stu­dent Zhan Zhuang Qig­ong van mees­ter Lam Kam Chuen) en bezocht ik jaren­lang de retrai­tes van Maha Karu­na Ch’an, o.l.v. Ton Lat­hou­wers (geau­to­ri­seerd zenleraar).

In augus­tus 2012 ont­ving ik van groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen mijn trai­ner­cer­ti­fi­caat en sloot ik mij aan bij het Wil­li­am C. C. Chen lera­ren­plat­form Neder­land. Begin 2013 kreeg ik toe­stem­ming van Peter den Dek­ker om Zhan Zhuang Qig­ong les­sen te gaan geven.
In 2015 volg­de toe­stem­ming van Ton Lat­hou­wers om namens Maha Karu­na Ch’an zen­groe­pen te bege­lei­den (het­geen ik op dit moment even niet doe).

Stresscoaching en Traumaverwerking

Sinds 2008 ben ik mij aan het ver­die­pen in de rela­tie van onze levens­ge­schie­de­nis met het heden. Hoe beïn­vloedt de geschie­de­nis het heden? Wat is de rol van trau­ma in ons late­re leven? Zo kwam ik o.a. in aan­ra­king met het werk van Peter Levi­ne en rond­de ik begin 2019 de oplei­ding tot Soma­tic Expe­rien­cing Prac­ti­ti­o­ner (lichaams­ge­richt trau­ma­the­ra­peut) af.

Een rijk palet aan ervaring

Inmid­dels (ik schrijf dit begin 2022) mocht ik ruim 79 trai­nin­gen bege­lei­den, met daar­in meer dan 500 deel­ne­mers. Daar­naast meer dan 100 indi­vi­du­e­le tra­jec­ten en vele les­sen Tai Chi en Qigong.

Gedu­ren­de ruim zes jaar gaf ik weke­lijks een les bij de Stich­ting ‘k LEEF, een inloop­huis voor men­sen met kan­ker en hun naasten.

Voor cli­ën­ten van het UWV werk ik samen met een aan­tal coa­ches en bureau’s, om mul­ti-pro­bleem men­sen weer rich­ting arbeids­markt te bege­lei­den. Mind­ful­ness vormt daar­bij een belang­rijk onder­deel en de samen­wer­king heeft hele goe­de resultaten.

De beweging terug

Zoals je op de pagi­na over (de trai­ners van) van Relax More kunt lezen, bouw­de ik van­af 2009 snel mijn car­ri­è­re in de regu­lie­re zorg af om me steeds meer aan Relax More te kun­nen wij­den. Hoe bij­zon­der was het om eind 2019 toch weer de bewe­ging rich­ting regu­lie­re zorg te maken, als mind­ful­ness­trai­ner in de psy­chi­a­trie, wer­kend met men­sen met — naast een psy­chi­a­trisch pro­bleem — lang­du­ri­ge en vaak onbe­gre­pen licha­me­lij­ke klachten.

Persoonlijk

Ik heb aan den lij­ve erva­ren dat als je met mil­de, open aan­dacht kunt kij­ken naar jezelf, naar de situ­a­tie waar je je in bevindt en naar de wereld om je heen, je ruim­te voor jezelf schept om een bewus­te keu­ze te maken. Hier­door hoef je niet mee­ge­sleept te wor­den door vast­ge­roes­te patro­nen of emoties.

Het ver­die­pen in body­mind- en mind­bo­dy-skills en de ‘subthema’s’ com­pas­sie en lichaams­ge­rich­te trau­ma­the­ra­pie (ook bij­zon­der com­pas­sie­vol) geeft me veel inspi­ra­tie en vol­doe­ning. Het blij­ven lezen en leren over weten­schap­pe­lij­ke ont­dek­kin­gen, spi­ri­tu­a­li­teit en de raak­vlak­ken tus­sen deze twee is mate­loos boei­end. Het houdt me vol ver­won­de­ring en nederig.

Wat mij betreft is de beoe­fe­ning van mil­de aan­dacht en com­pas­sie een levens­lang en zeer intri­ge­rend pad. Door met deze mate­rie bezig te zijn, voel ik de ver­bon­den­heid met ande­ren en met de rest van de wereld. Het is wat mij betreft belang­rijk iets nut­tigs te doen met je leven, niet alleen ten behoe­ve van jezelf!

Ik vind het dan ook belang­rijk de dis­ci­pli­nes die ik uit­draag niet alleen te zien als metho­de om jezelf beter te voe­len. Je doet daar­mee zowel jezelf als het ach­ter­lig­gen­de gedach­te­goed en de prin­ci­pes van deze dis­ci­pli­nes tekort.

I love sci­en­ce, and it pains me to think that so many are ter­ri­fied of the sub­ject or feel that choosing sci­en­ce means you can­not als choo­se com­pas­si­on, or the arts, or be awed by natu­re. Sci­en­ce is not meant to cure us of mys­tery, but to rein­vent and rein­vi­go­ra­te it.

Robert Sapols­ky, neurowetenschapper

Een leven vóór Relax More

Mijn vori­ge car­ri­è­re bestaat uit 31 jaar erva­ring in de regu­lie­re gezond­heids­zorg. Met name de acu­te zorg vond ik inte­res­sant. Ik was onder ande­re 18 jaar ver­pleeg­kun­di­ge en 3 jaar mana­ger op een afde­ling Spoed­ei­sen­de Hulp. Daar­naast was ik 8 jaar part-time ambu­lan­ce­ver­pleeg­kun­di­ge en bij­na 10 jaar docent/trainer en advi­seur in de acu­te zorg. Dat was een prach­ti­ge en leer­za­me tijd, waar­in ik ook veel en inten­sief heb samen­ge­werkt met art­sen. Zo heb ik veel geleerd over- en gezien van de wer­king van het men­se­lijk lichaam.

Van­uit mijn onder­zoe­ken­de hou­ding heb ik ook diver­se publi­ca­ties in het acu­te zorg­ge­bied op mijn naam staan en ben ik één van de men­sen die het belang en de inhoud van het tria­ge­pro­ces in Neder­land op de kaart zet­te. Ik ver­taal­de — samen met een goe­de col­le­ga en vriend — twee boeken en sprak meer­de­re malen op nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le con­gres­sen, met name over orga­ni­sa­tie van de acu­te zorg en triage.

In de zie­ken­hui­zen waar ik heb gewerkt, heb ik niet alleen veel men­sen met stres­s­klach­ten ont­moet en ver­zorgd, maar ook na trau­ma­ti­sche gebeurtenissen.

En náást Relax More

Sinds 1987 ben ik getrouwd met Han­ne­ke. We zijn blij met onze twee – inmid­dels vol­was­sen – kin­de­ren: Elles en Lau­rens. In mijn vrije tijd knut­sel ik graag aan deze web­si­te en schrijf ik blogs en arti­ke­len, lees ik ook nog zo af en toe een boek (guil­ty plea­su­re: Step­hen King) en drink ik enke­le keren per week een alco­hol­vrij biertje.

Naast het lezen (en een klein beet­je ver­za­me­len) van Step­hen King, heb ik een paar plank­jes in mijn boe­ken­kast gevuld met boe­ken over lichaams­werk, de geschie­de­nis van de weten­schap, astro­no­mie, het ont­staan van de mens, ont­dek­kings­rei­zen en de evo­lu­tie­the­o­rie. Wer­ken van- en over o.a. Char­les Dar­win, Alfred Rus­sel Wal­la­ce, Alexan­der von Hum­boldt en ande­re ont­dek­kers en beschrij­vers van de won­der­baar­lijk­heid van de natuur beho­ren tot mijn favo­rie­ten.
Daar­bij heeft de evo­lu­tie van het men­se­lijk brein een spe­ci­aal plek­je, én natuur­lijk ook een link met de dis­ci­pli­nes die we bij Relax More beoefenen.

In de vakan­ties heb ik een aan­tal jaren samen met Han­ne­ke door Scan­di­na­vië getrok­ken, in ons cam­per­tje. Onze avon­tu­ren zijn terug te lezen op www.hanenron.nl.

Lees de arti­ke­len van Ronald op relaxmore.nl.

Scroll to Top