Somatic Experiencing — traumatherapie in Zutphen

Helen via het lichaam

Soma­tic Expe­rien­cing® bete­kent let­ter­lijk ‘erva­ren in het lichaam’. Soma­tic Expe­rien­cing of kort­weg SE™ is een lichaams­ge­rich­te metho­de voor het helen van trau­ma. Het lichaam is een chro­nisch onder­be­licht aspect in vele vor­men van the­ra­pie die gericht zijn op men­ta­le sta­bi­li­teit en wel­be­vin­den.
Inmid­dels wordt het bewijs steeds ster­ker dat cog­ni­tie­ve (gedrags-)therapieën en the­ra­pie­ën die wer­ken met her­be­le­ving onvol­doen­de besten­dig resul­taat geven bij indrin­gen­de gebeur­te­nis­sen en trauma’s.

Als psy­cho­lo­gen spre­ken over het onbe­wus­te,
heb­ben ze het over het lichaam.
F. M. Alexander

Iede­re erva­ring in het leven die gro­ter, onver­wach­ter, inten­ser en omvat­ten­der is dan we kun­nen ver­wer­ken, kan lei­den tot een trau­ma. Onze natuur­lij­ke reac­tie bij een hef­ti­ge gebeur­te­nis is vech­ten of vluch­ten. Deze vecht- of vlucht­re­ac­tie gebeurt auto­ma­tisch en met behulp van inten­se over­le­vings­ener­gie. Als vech­ten of vluch­ten niet wer­ken, bevrie­zen we.

Natuurlijke reacties op abnormale gebeurtenissen

Bij een trau­ma­ti­sche gebeur­te­nis wordt over­le­vings­ener­gie geblok­keerd, vast­ge­zet in het lichaam. Het zenuw­stel­sel raakt over­wel­digd. Je bent ‘ver­stijfd van schrik’, staat ‘aan de grond gena­geld’, bent ‘bevro­ren’.

Vaak heb­ben men­sen een schuld­ge­voel nadat ze in een zeer indrin­gen­de gebeur­te­nis zijn ‘bevro­ren’, niets heb­ben gedaan, niet voor zich­zelf zijn opge­ko­men. Ech­ter, net als vech­ten en vluch­ten is ook bevrie­zen een natuur­lij­ke (en auto­ma­tisch ver­lo­pen­de) respons.

In de natuur zien we dat prooi­die­ren die ont­snapt zijn, wan­neer de situ­a­tie weer vei­lig is, de over­tol­li­ge over­le­vings­ener­gie ‘ont­la­den’ door te schud­den en tril­len. Wij men­sen komen hier vaak niet aan toe. We stop­pen emo­ties weg en/of voe­len ons vaak niet vei­lig genoeg om te ontladen.

Een van de belang­rijk­ste inzich­ten van mijn der­tig jaar onder­zoek naar trau­ma is dat trau­ma in ieders leven aan­we­zig is in een of ande­re vorm. Het is niet beperkt tot krijgs­ge­van­gen en slacht­of­fers van ver­krach­ting. Wat voor een vol­was­se­ne een klein inci­dent lijkt kan trau­ma­tisch zijn voor een baby, zoals bij­voor­beeld een fel en plots geluid. Ook de her­ha­ling van veel klei­ne inci­den­ten zoals pes­te­rij­en op school kan trau­ma­tisch wor­den.
Peter Levi­ne

Wie wel en wie niet?

Men zegt wel eens: ‘onder druk wordt alles vloei­baar’. Ieder mens heeft een punt waar­op hij of zij over­wel­digd wordt, al doen we nog zo ons best dat te ver­mij­den of onder­druk­ken. Ieder­een heeft ster­ke en zwak­ke plekken.

Onze kwets­baar­heid voor trau­ma is onder ande­re afhan­ke­lijk van in en exter­ne hulp­bron­nen, zoals hulp van vrien­den en fami­lie, of een fij­ne en vei­li­ge eigen plek. Wat ook mee­speelt is opvoe­ding, fami­lie­dy­na­miek, levens­om­stan­dig­he­den, licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gesteld­heid, stress, eer­der trau­ma, en leeftijd.

Tijd heelt niet alle wonden

Jaren later kun­nen de effec­ten nog voel­baar zijn zoals angst, prik­kel­baar­heid, onrust of sla­pe­loos­heid. Ook gevoe­lens van depres­si­vi­teit en mach­te­loos­heid kun­nen teke­nen zijn van een trauma.

Relax More - Trauma-heling

Trau­ma­the­ra­pie helpt je de vast­ge­hou­den span­ning, de geblok­keer­de ener­gie, beet­je bij beet­je te ont­la­den. Dat wat vast zat, kan weer gaan bewe­gen, heel vaak let­ter­lijk. Er ont­staat ruim­te voor natuur­lij­ke bewe­ging en zach­te ontlading.

Ook als het trau­ma al lan­ger gele­den ont­staan is en ook als je de her­in­ne­ring aan de gebeur­te­nis kwijt bent. Dit alles gebeurt op een mil­de en com­pas­sie­vol­le manier. Het is niet de bedoe­ling dat de gebeur­te­nis opnieuw wordt beleefd. De fysie­ke erva­ring staat centraal.

De geest is het ver­ge­ten, maar het lichaam heeft het ont­hou­den.
Sig­mund Freud

Hoe ziet een Somatic Experiencing sessies eruit?

In een Soma­tic Expe­rien­cing ses­sie wordt geblok­keer­de over­le­vings­ener­gie weer in bewe­ging gebracht zodat het kan ont­la­den. We wer­ken met licha­me­lij­ke sen­sa­ties zoals tin­te­lin­gen, warm­te, adem­ha­ling, stro­ming en zach­te bewegingen.

Iede­re ses­sie is weer anders. Als cli­ënt volg je pre­cies wat er gebeurt waar­door je een gro­ter gevoel van con­tro­le over je lichaam krijgt.

Lichaams­be­wust­zijn helpt om emo­ti­o­ne­le fixa­ties te decon­stru­e­ren.
Peter Levi­ne

Somatic Experiencing: voor veel verschillende ‘soorten’ trauma

Niet veel men­sen rea­li­se­ren zich dat ook klei­ne of alle­daag­se gebeur­te­nis­sen trau­ma­ti­se­rend kun­nen wer­ken: een val­par­tij, een zoge­naamd klei­ne ver­won­din­gen, een afwij­zing van een belang­rijk per­soon, medi­sche en tand­heel­kun­di­ge behan­de­lin­gen, grens­over­schrij­dend gedrag, het te horen krij­gen van een naar bericht, enz. enz.

Bij ‘trau­ma’ den­ken we al snel aan hele zwa­re gebeur­te­nis­sen die voor bij­na ieder mens trau­ma­ti­se­rend zijn:

  • Een aan­val waar­bij men niet kon ont­snap­pen, ver­krach­ting, mis­bruik, incest, geweld of oorlog.
  • Fysie­ke ver­won­din­gen door ope­ra­ties, ver­do­ving, ver­bran­ding of vergiftiging.
  • Evenwichtstrauma’s door ern­sti­ge val, hoofd­ver­won­ding, auto-ongeluk.
  • Getui­ge te zijn geweest van een trau­ma­ti­sche gebeurtenis.
  • Natuur­ram­pen.

SE is geschikt voor al deze ver­schil­len­de vor­men van trau­ma, die over­wel­di­gend geweest zijn voor ons zenuwstelsel.

Neem con­tact op met nade­re vra­gen. Er is momen­teel een cli­ën­ten­stop, er is dus ook geen moge­lijk­heid voor een intake-gesprek.

Scroll to Top