Stressrelease — persoonlijk maatwerk zonder veel praatwerk

Maatwerk is mogelijk

Per­soon­lij­ke bege­lei­ding en stress­re­lea­se kan geschikt zijn wan­neer u:

  • in een per­soon­lij­ke set­ting uw (levens)vraag wilt bespreken
  • u in een rus­ti­ge set­ting wilt wer­ken aan kracht en herstel
  • de peri­o­de tot een vol­gen­de trai­ning wilt overbruggen
  • niet kunt of wilt deel­ne­men aan een groepstraining
  • na een trai­ning aan­vul­len­de onder­steu­ning wenst

en is geschikt voor o.a.:

  • zin­ge­vings­vra­gen
  • het ver­hel­de­ren van de effec­ten van over­tui­gin­gen, patro­nen en gedach­ten op gedrag en welbevinden
  • het vin­den van onder­steu­ning tij­dens moei­lij­ke peri­o­den (bijv. ten gevol­ge van ver­lies of ont­slag of bij gezond­heids­pro­ble­men, over­span­nen­heid of burnout)

Er kan gewerkt wor­den in per­soon­lij­ke ses­sies of via Zoom of Sky­pe met beeld (geschikt voor men­sen die ver­der weg van Apel­doorn wonen).

Op basis van onder­de­len uit- en de prin­ci­pes van de mind­ful­ness- en com­pas­sie­trai­ning, het Boed­dhis­me, (Zen)meditatie, Tai Chi en Qig­ong, ver­ken­nen we samen uw vraag en ont­staan er hand­vat­ten voor het maken van keuzes.

Het uur­ta­rief voor per­soon­lij­ke bege­lei­ding is € 80,00 voor par­ti­cu­lie­ren, bij nor­ma­le finan­ci­ë­le draag­kracht*.
Voor bedrij­ven of instan­ties is het uur­ta­rief € 95 (vrij van BTW).

Neem voor meer info of een afspraak con­tact op.

* 10% van onze inkom­sten wor­den gere­ser­veerd voor soli­da­ri­teit om ook min­der draag­krach­ti­gen deel te kun­nen laten nemen aan een trai­ning of ses­sies te kun­nen laten volgen.

Scroll to Top