Home » Learn More » Compassie » Supervisor Compassietraining

Supervisor Compassietraining

Relax More - Supervisor Compassietraining

Bijscholing

Afge­lo­pen voor­jaar volg­de ik een bij­scho­ling voor MBCL-trai­ners (Mind­ful­ness Based Com­pas­si­o­na­te Living) in Amster­dam. Dat is zo af en toe nodig, en nog leuk en inte­res­sant ook.

Ten eer­ste is het altijd pret­tig de grond­leg­gers van deze trai­ning — Erik van de Brink en Frits Kos­ter — weer eens te ont­moe­ten. Daar­bij kom je ook altijd wel enke­le beken­de col­le­ga-trai­ners tegen.
En niet te ver­ge­ten: het ter­rein van de com­pas­sie­trai­ning is nog niet hele­maal ‘geëf­fend’, er vindt nog altijd wat gehark en geschof­fel plaats. De trai­ning was al behoor­lijk uit­ge­kris­tal­li­seerd, maar nog niet 100%. Er is dus ook altijd wel iets nieuws te ver­ne­men op zo’n bijscholing.

Het terrein is weer meer geëffend

Zo mocht ik tij­dens de bij­scho­ling inder­daad ken­nis nemen van een aan­tal nieu­we ont­wik­ke­lin­gen op com­pas­sie-trai­nings-gebied. En ja hoor: de trai­ning is wéér een beet­je mooi­er gewor­den! Onder­de­len slui­ten wat meer op elkaar aan, de inde­ling per ses­sie is licht aan­ge­past en daar­door een stuk even­wich­ti­ger, thema’s die veel vra­gen oprie­pen bij cur­sis­ten zijn meer gestroomlijnd.

Ook is in een vroe­ger sta­di­um van de trai­ning aan­dacht voor ver­er­ge­ring van klach­ten door het oefe­nen van com­pas­sie. Je kunt name­lijk iets té hard van sta­pel lopen bij het trai­nen van com­pas­sie. Niet alle oude pijn is in één keer te ver­zach­ten, daar is echt even tijd voor nodig. Van­daar dat de 8 bij­een­kom­sten van de com­pas­sie­trai­ning over een lan­ge­re peri­o­de dan de mind­ful­ness­trai­ning ver­spreid worden.
Ik hield zelf al wel reke­ning met dit feno­meen, maar heel fijn dat dit nu struc­tu­reel in de trai­ning is ingebouwd.

Steeds meer trainers

Op het nati­o­na­le- en inter­na­ti­o­na­le gebied van com­pas­sie­trai­ning is ook het nodi­ge nieuws te mel­den. Het gaat goed met de trai­ning! Het aan­tal trai­nin­gen in Neder­land groeit. Nog leu­ker vind ik dat de MBCL-trai­ning ook in het bui­ten­land vas­te grond onder de voe­ten krijgt. Dat is ook een mooie belo­ning voor Erik en Frits. Hun boe­ken wor­den in steeds meer talen ver­taald en ze geven in steeds meer lan­den work­shop, intro­duc­ties en trainersopleidingen.

Kwaliteit van trainers

En dan komt op een gege­ven moment het the­ma ‘kwa­li­teit van trai­ners’ in beeld. Iets wat al eni­ge tijd de aan­dacht van Erik en Frits had, maar wat door de groei van de trai­ning nu echt actu­eel gewor­den is. Immers, hoe kun je ervoor zor­gen dat een groei­end aan­tal trai­ners met de juis­te vaar­dig­he­den aan de slag gaat ter­wijl je zelf steeds vaker en lan­ger ‘op tour­nee’ bent?

En: hoe kun je nieu­we trai­ners in de begin­fa­se — tij­dens de eer­ste training(en) — extra hand­vat­ten geven en een plek waar ze met vra­gen terecht kunnen?

Supervisoren

Om de kwa­li­teit van het onder­richt in com­pas­sie beter te kun­nen faci­li­te­ren en om ook een goe­de aan­slui­ting op inter­na­ti­o­naal niveau te hou­den, heb­ben Erik en Frits daar­om beslo­ten nieu­we MBCL-trai­ners alleen nog in het A‑register op te nemen als ze zelf een MBCL-trai­ning (voor mini­maal 4 deel­ne­mers) heb­ben bege­leid, waar­bij ze tij­dens die trai­ning mini­maal drie super­vi­sie­ge­sprek­ken (live, of via Sky­pe of Zoom) heb­ben gevolgd met een erken­de MBCL-supervisor.

Super­vi­so­ren zijn erva­ren com­pas­sie­trai­ners en wor­den door Erik en Frits gevraagd.

Een mooie extra uitdaging

Wat een ver­ras­sing was het dat onder­ge­te­ken­de gevraagd werd om zich als super­vi­sor beschik­baar te stel­len voor de lijst van Erik en Frits! Men­sen die mij iets beter ken­nen weten dat ik het altijd leuk heb gevon­den om ken­nis en erva­ring over te dra­gen. Wat mij betreft een gro­te eer dat deze twee pio­niers me gevraagd heb­ben en ik ben dan ook dank­baar voor het vertrouwen.

Het wil ove­ri­gens niet zeg­gen dat ik van­af heden aan­zien­lij­ke delen van de week bezig ben het super­vi­se­ren van star­tend MBCL-trai­ners. Er zijn zo’n 18 erva­ren trai­ners bena­derd voor deze taak, en trai­ners in oplei­ding mogen zelf beslui­ten wie zij als super­vi­sor kie­zen, dus wie weet.

Maar dit nieuw­tje wil­de ik in ieder geval vast met u delen!

Foto: Sarah Ball on Uns­plash

5 2 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top