Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Tai Chi als leerproces en meditatie in beweging

Tai Chi als leerproces en meditatie in beweging

Relax More - Zomerlessen in het park 3

Mar­tin Sap­osnick is al heel lang stu­dent van Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen, wiens Tai Chi stijl wij beoe­fe­nen. Ik kreeg toe­stem­ming van Mar­tin om enke­le aan­te­ke­nin­gen van hem te vertalen.

Tai Chi heeft veel voordelen

Er zijn veel voor­de­len aan het beoe­fe­nen van de vloei­en­de Tai Chi vorm. Het beoe­fe­nen van de vorm helpt de beoe­fe­naars aan een bete­re balans, ver­be­tert de adem­ha­ling en de lichaams­co­ör­di­na­tie.

Wan­neer Tai Chi beoe­fe­naars naar een meer gevor­derd niveau gaan, zul­len ze ook meer voor­de­len, bui­ten de hier­bo­ven genoem­de, erva­ren. De gevor­der­de vorm leert beoe­fe­naars om meer ener­gie te focus­sen op de chi. Als de vorm ver­der ont­wik­keld is en de ener­gie­stroom gericht, kan er een soort van bewe­gen­de medi­ta­tie­vorm ontstaan.

Les nemen

De basis Tai Chi vorm van 60 bewe­gin­gen van Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen kan geleerd wor­den tij­dens les­sen en even­tu­eel met gebruik­ma­king van boe­ken en DVD’s, hoe­wel het aan­ge­ra­den wordt om je door een gevor­derd stu­dent, leraar of mees­ter te laten beoor­de­len en corrigeren.

Beginselen van de gevorderde bewegingen

Deze bewe­gin­gen die­nen aan­ge­leerd te wor­den onder bege­lei­ding van een gevor­derd leraar of mees­ter. Het aan­le­ren van deze bewe­gin­gen vergt per­soon­lijk onder­richt en correctie.

Bij de gevor­der­de bewe­gin­gen wordt de aan­dacht gericht op body mecha­nics*, ade­men en het ont­span­nen van spe­ci­fie­ke lichaams­de­len tij­dens de wind-up* of pre-actie fase, en hoe dit alles geco­ör­di­neerd wordt om de ener­gie te laten stro­men tij­dens de actie-fase.

Inleiding tot de gevorderde bewegingen

Het nu vol­gen­de vraagt bege­lei­ding van een gevor­derd leraar of mees­ter, om zeker te zijn dat het lichaam klaar is voor de bewe­ging door een ener­gie-pad zon­der blok­ka­des, zodat de ener­gie­stroom zo onbe­lem­merd moge­lijk kan vloeien.

 1. Ten alle tijden…
  1. dien je gewor­teld te zijn
  2. dient het onder­ste deel van de rib­ben­kast te voe­len als­of het zinkt en ver­bon­den is met de boog van de voet… ook de schou­der­bla­den voe­len als­of zij zinken
  3. zijn de oksels open zodat de elle­bo­gen weg van het lichaam zijn (Mees­ter Chen refe­reert bij deze posi­tie altijd aan een Chi­hua­hua die onder iede­re oksel zit)
 2. Pre-actie of win­ding up* fase
  1. adem uit als je je voet neerzet
  2. de gro­te teen gaat omhoog wan­neer je uitademt
  3. de vastus medi­a­lis spie­ren (aan de bin­nen­zij­de van de boven­be­nen) zijn ont­span­nen, zodat je flexi­bel bent om te draai­en, een belang­rijk onder­deel van deze fase
  4. de duim en wijs­vin­ger ‘wind up’ en pre­pa­re­ren voor de actie-fase
  5. de schou­ders zijn ontspannen
  6. je armen voe­len als­of ze drij­ven in water
  7. ‘draai je den­ken om’: hoe meer ener­gie nodig is, des te meer moet je ont­span­nen. Dit kan con­tra-intu­ï­tief klin­ken maar is essentieel!
  8. bij weer­stand, slaan of duwen dient ont­span­ning steeds voor­op te staan
 3. Actie-fase
  1. duim en wijs­vin­ger draai­en in
  2. adem in tij­dens de actie
  3. de gro­te teen gaat neer­waarts bij de beweging
  4. er is een punt op de tri­ceps, onge­veer 5 cm van de elle­boog, dat extra aan­dacht ver­dient. Mees­ter Chen noemt dit de “air lift”
  5. er is ook een aan­dachts­punt boven­aan de rib­ben­kast, dat Mees­ter Chen het Com­man­do­cen­trum noemt
  6. de “air lift” beweegt in samen­hang met het Commandocentrum
  7. deze pun­ten heb­ben ook een direc­te rela­tie met de duim en wijs­vin­ger, als­me­de met de gro­te teen, ter­wijl deze steeds die­per wor­telt en indraait; en dit geheel maakt dat de ener­gie draait in zodat de kracht als het ware omhoog plopt.

* Over deze onder­wer­pen, die typisch voor de stijl van Groot­mees­ter Chen zijn, ver­schij­nen t.z.t. ver­de­re schrijf­sels op dit weblog.

Dank aan de bereidheid van Martin Saposnick (al 50 jaar student bij Meester Chen) om zijn verhaal te delen!
Heeft u zin om een proefles te doen?

It’s my inter­pre­ta­ti­on of what Mas­ter Chen has taught me, par­ti­cu­lar­ly in our pri­va­te sessions.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top