Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen

Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen

Relax More - Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen 6

Rech­ten en colofon

De belang­rijk­ste stap­pen bij het voor­ko­men van hart­aan­doe­nin­gen zijn bewe­ging, teza­men met gezon­de voe­ding, gezon­de slaap en gezond den­ken. Oefe­nin­gen hel­pen om de spie­ren van de rib­ben­kast te ont­span­nen en de orga­nen vol­doen­de ruim­te te geven.
Het ver­be­te­ren van de sme­ring en zuur­stof­voor­zie­ning van orga­nen is een van de fun­da­men­te­le manie­ren om bac­te­ri­ën, virus­sen en toxi­nes (gif­stof­fen) te ver­wij­de­ren en levert een bij­dra­ge aan het beter func­ti­o­ne­ren- en de gezond­heid van alle orga­nen; spe­ci­aal voor de vita­li­teit van het hart.

Er is niets magisch aan de posi­tie­ve effec­ten van de magi­sche kunst van de Tai Chi-beoe­fe­ning bij hart­aan­doe­nin­gen. Het is een­vou­dig­weg een kwes­tie van het ont­span­nen van de spie­ren van de rib­ben­kast, ter­wijl de armen omhoog drij­ven en de elle­bo­gen licht naar bui­ten bewe­gen om de oksels geo­pend te hou­den, waar­door het volu­me van de tor­so toeneemt.
Dit helpt de orga­nen om effec­tief te func­ti­o­ne­ren, door de ver­groot­te ruim­te in de borst­hol­te. Tege­lij­ker­tijd geeft een die­pe adem­ha­ling ons vol­doen­de zuur­stof in het bloed en ver­wij­dert het kool­di­oxi­de uit het lichaam, waar­door we lang en in goe­de gezond­heid kun­nen leven.
Dit is het pri­mai­re doel van het lang­za­me tem­po van de bewegingen.

Het syn­chro­ni­se­ren van de zach­te, lang­za­me bewe­gin­gen, met een een die­pe mid­den­rif-adem­ha­ling is één van de bes­te manie­ren om hart­aan­doe­nin­gen te voor­ko­men. Uit­a­de­men brengt de zenu­wen tot rust en ver­licht spier­span­ning. Wan­neer de spie­ren van de rib­ben­kast wor­den ont­span­nen, drij­ven de armen omhoog en ope­nen de oksels zich licht. Het resul­taat is een toe­na­me van het volu­me van de tor­so, waar­door de orga­nen meer ruim­te krij­gen om opti­maal te kun­nen functioneren.

De die­pe mid­den­rif-adem­ha­ling brengt meer zuur­stof in de lon­gen dan de nor­ma­le adem­ha­ling. Meer zuur­stof­rijk bloed van­uit het hart sti­mu­leert de wer­king van het immuun­sys­teem. Hier­door is het mak­ke­lij­ker voor het lichaam om te ontgiften.
Het is onze bedoe­ling om het hart goed te laten blij­ven functioneren.

Het hart is de spil van de orga­nen, die het zuur­stof­rij­ke bloed (氣血) door het lichaam ver­voert. Alle belang­rij­ke facet­ten van fit­heid, gezond­heid en het leven zelf, zijn afhan­ke­lijk van het func­ti­o­ne­ren van het hart. De orga­nen zijn voor hun goe­de wer­king afhan­ke­lijk van het hart. Ieder orgaan­weef­sel en iede­re cel in het lichaam is voor een opti­maal func­ti­o­ne­ren afhan­ke­lijk van het bloed dat wordt rond­ge­pompt door het hart.

Hoe­wel emo­ti­o­ne­le stress een natuur­lijk onder­deel van het leven is, zijn de exces­sie­ve en aan­hou­den­de zor­gen, ang­sten en som­ber­heid, die gepaard gaan met stress zeer scha­de­lijk. Stress leidt tot het samen­trek­ken van de spie­ren van de rib­ben­kast. Het mid­den­rif komt omhoog en de armen val­len tegen de rib­ben­kast. Hier­door ver­min­dert het volu­me van de tor­so, waar­door de bloed­door­stro­ming van de orga­nen ver­slech­terd en het hart moge­lijk over­be­last raakt.

Een slech­ter wer­kend hart pompt min­der zuur­stof en voe­dings­stof­fen naar de orga­nen en voert min­der afval­stof­fen, gif­stof­fen en kool­di­oxi­de af uit het lichaam. Dit leidt onver­mij­de­lijk tot ver­gif­ti­ging van de weef­sels en orgaan­fa­len. Het resul­teert in een aan­tal hart-doden­de aandoeningen.

Hart­aan­doe­nin­gen zijn de voor­naams­te doods­oor­zaak in de VS, met bij­na 2000 doden per dag. Ieder jaar krij­gen onge­veer 720.000 Ame­ri­ka­nen een hart­in­farct. Hier­van zijn er 515.000 die een eer­ste hart­in­farct heb­ben en 205.000 die eer­der een hart­in­farct had­den. Een belang­rij­ke oor­zaak van hart­aan­doe­nin­gen is over­ma­ti­ge stress van de orga­nen. Een gebrek aan ruim­te en slech­te cir­cu­la­tie van het hart ver­oor­zaakt ziekten.

Het belang van oefe­nin­gen om hart­aan­doe­nin­gen te voor­ko­men is her­haal­de­lijk aan­ge­toond door experts uit het veld. Zo ver­meldt bijv. de CDC Divi­si­on for Heart Disea­se and Stro­ke Pre­ven­ti­on (DHDSP [noot ver­ta­ler: de Ame­ri­kaan­se vari­ant van de Hart­stich­ting]) in haar samen­vat­ting van risi­co­fac­to­ren en sug­ges­ties dat aan­be­vo­len wordt dat vol­was­se­nen weke­lijks twee­ën­half uur zou­den moe­ten bewegen.

De Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty Medi­cal Cen­ter noemt fit­ness als een manier om hart­aan­doe­nin­gen te voor­ko­men. Bewe­ging is een genees­mid­del van de natuur, krach­ti­ger dan welk medi­cijn dan ook om het men­se­lij­ke hart en de orga­nen te her­stel­len en verjongen.

Dage­lijks bewe­gen is essen­ti­eel voor het hart. Onder­zoe­kers zijn tot de con­clu­sie geko­men dat bewe­ging een supe­ri­eu­re metho­de is om ons hart gezond te hou­den, waar­bij aan­ge­merkt wordt dat regel­ma­ti­ge lich­te bewe­ging beter is dan kor­te, inten­se en meer inspan­nen­der oefe­nin­gen. Bewe­gen helpt om over-span­nen spie­ren in het lichaam los­ser te maken, waar­door alles soe­pe­ler en effi­ci­ën­ter gaat.

De slow moti­on van Tai Chi Chu­an wordt sterk aan­be­vo­len door art­sen. De lang­za­me bewe­gin­gen kal­me­ren het zenuw­stel­sel en ver­lich­ten het over­ma­tig bezig zijn met zor­gen, angst en som­ber­heid. De spie­ren van de rib­ben­kast ont­span­nen en het volu­me van de tor­so neemt toe, zodat meer ruim­te ont­staat en het func­ti­o­ne­ren van de orga­nen verbetert.

Het ver­gro­ten van de ruim­te van de tor­so zorgt voor een beter func­ti­o­ne­ren van de lon­gen, door­dat een vol­le in- en uit­a­de­ming moge­lijk wordt. Tege­lijk druk­ken de tenen tegen de grond en duwen de vin­gers tegen de lucht­weer­stand en ont­staat een krach­ti­ge ener­gie­stroom in het lichaam. Dit cre­ëert een dyna­misch jet-stream golf-effect bin­nen de tor­so waar­door ver­ont­rei­ni­ging van orga­nen weg­ge­spoeld kan wor­den. Dit is ver­ge­lijk­baar met de water­stra­len in een vaat­was­ser, die het vuil van de vaat spoelt en het ser­vies weer als nieuw maakt en klaar maakt om her­bruikt te worden.

Dit geldt ook voor de her­sen­cel­len. Dr. Mai­ken Neder­gaar, voor­aan­staand neu­ro­we­ten­schap­per, legt in “The Power of Sleep” (Ali­ce Prank, time Maga­zi­ne, 9–11-14) uit hoe ver­an­de­rin­gen in her­sen­cel­len tij­dens onze slaap ervoor zor­gen dat er meer gele­gen­heid ont­staat voor de her­sen- en rug­ge­merg­vloei­stof (liquor) om te kun­nen stro­men. “Het is als een vaat­was­ser die de afwas afspoelt om het vuil te ver­wij­de­ren,” schrijft ze.

De Tai Chi bewe­gin­gen hel­pen bij de terug­stroom van bloed van de benen naar het hart. Wan­neer we lang­zaam een stap maken, de voet zacht neer­zet­ten, zodat de kuit­spie­ren ont­span­nen blij­ven, kan bloed zich in het onder­been ver­za­me­len. Wan­neer we gelei­de­lijk het gewicht ver­plaat­sen van de hiel naar de tenen en de tenen op de grond druk­ken, pompt de kuit­spier het bloed in de rich­ting van het hart, waar­door de bloed­aan­voer naar het hart toeneemt.

Dit onder­steu­nend pom­pen van bloed door de kuit­spier, om bloed naar het hart te laten stro­men, is belang­rijk voor ons. Onder­zoek toont aan dat “het slechts één hart­slag kost om het bloed van het hart naar de onder­be­nen te pom­pen, maar dat het enke­le ster­ke hart­sla­gen kost om het bloed terug omhoog naar het hart te pompen.”

Het mecha­nis­me van stap­pen en los­la­ten in Tai Chi Chu­an is erg belang­rijk voor het terug­stro­men van bloed naar het hart, waar­bij tege­lijk de door­bloe­ding van de benen ver­be­tert. Deze kuit­spier­pomp wordt dan ook wel eens het twee­de hart van het lichaam genoemd.

Art­sen advi­se­ren aan vlieg­tuig­pas­sa­giers om tij­dens lan­ge vluch­ten regel­ma­tig op te staan en wat rond te lopen. Het sti­mu­leert de door­bloe­ding van de benen maar zorgt ook voor een gezon­de­re cir­cu­la­tie van de orga­nen in de tor­so. De krap­pe stoe­len van de heden­daag­se com­mer­ci­ë­le vlieg­maat­schap­pij­en dwin­gen de armen tegen de rib­ben­kast, het­geen het volu­me van de tor­so beperkt en orga­nen dicht opeen com­pri­meert. Hier­door kan het hart niet nor­maal functioneren.

Een goe­de gezond­heid hangt af van de orga­nen in het lichaam. Als de orga­nen gezond en sterk zijn, zul­len aan­doe­nin­gen en ziek­ten min­der vaak voor­ko­men. We zou­den niet moe­ten toe­staan dat stress het volu­me van de tor­so redu­ceert, waar­door de wer­king van orga­nen beperkt wordt en de hart­func­tie verslechtert.

Stress is niet altijd slecht. We heb­ben soms span­ning nodig om ons te sti­mu­le­ren. Posi­tie­ve stress barst van de levens­ener­gie. Er zijn veel krijgs­kun­ste­naars, spor­ters en arties­ten die weten hoe ze stress kun­nen benut­ten voor een high ener­gy pres­ta­tie. In goe­de banen gelei­de stress kan echt in ons voor­deel wer­ken. De ambi­tie om te sla­gen is het gevoel van ons bewus­te hart, dat de ener­gie geeft onze ambi­tie te realiseren.

Aan de ande­re kant zal een nega­tie­ve stem­ming van angst, bezorgd­heid en som­ber­heid, de oor­zaak zijn van spier­span­nin­gen. De spie­ren van de rib­ben­kast trek­ken samen en trek­ken het mid­den­rif op, waar­bij tege­lijk de boven­ar­men tegen de rib­ben­kast zak­ken. De ruim­te voor de orga­nen in de tor­so ver­min­dert, waar­door de cir­cu­la­tie ver­slech­tert en zich ris­kan­te omstan­dig­he­den ont­wik­ke­len die kun­nen resul­te­ren in ern­sti­ge hartaandoeningen.

Moe­der Natuur heeft ons een stof­wis­se­lings­pro­ces geschon­ken dat de orga­nen in het lichaam kan her­nieu­wen. Onze tor­so is als het bin­nen­ste van een afwas­ma­chi­ne en de orga­nen zijn als her­bruik­ba­re bor­den. We moe­ten de orga­nen zo vaak moge­lijk rei­ni­gen, zelfs nog vóór de gif­stof­fen zich opho­pen. Het regel­ma­tig rei­ni­gen van de orga­nen om ze in opti­ma­le con­di­tie te hou­den is onze prioriteit.

Geluk­ki­ge men­sen zijn gezon­der en leven lan­ger dan onge­luk­ki­ge men­sen. Wan­neer we geluk­kig zijn, ont­span­nen zich de spie­ren van de rib­ben­kast. Wan­neer we droe­vig zijn, bezorgd of onge­luk­kig, zul­len de spie­ren van de rib­ben­kast samen­trek­ken. De beperk­te ruim­te in de tor­so bemoei­lijkt de orga­nen om nor­maal te functioneren.

De spier-vrije bewe­gin­gen van Tai Chi Chu­an ont­staan door het los­la­ten en opwek­ken van de stroom van ener­gie, om zo een krach­ti­ge ener­ge­ti­sche golf in het lichaam te cre­ë­ren, ter­wijl de spie­ren ont­span­nen, met name die rond de slag­ade­ren, waar­door ver­wij­ding van de bloed­va­ten ont­staat. Hier­door ont­staat een con­stan­te stroom van voe­dings­stof­fen en zuur­stof­rijk bloed door het gehe­le vas­cu­lai­re sys­teem. Deze krach­ti­ge inter­ne ener­gie­stroom gaat veel ver­der dan dan orgaan­rei­ni­ging: Het helpt alles in het lichaam te zuiveren.

Het ont­span­nen van de rib­spie­ren is de bes­te zorg voor onze orga­nen, door­dat zij in staat zijn het volu­me van de tor­so te ver­gro­ten. Dit bevor­dert de rei­ni­ging van de orga­nen zodat zij hun werk goed kun­nen doen en helpt om het hart vitaal en in tip-top con­di­tie te houden.

Het con­cept van de pre­ven­tie van hart­ziek­ten heeft zijn oor­sprong in een inzicht van mijn leraar, de wereld­be­ken­de Groot­mees­ter Prof. Cheng Man-Ching, die opmerk­te: “De orga­nen van kat­ten en hon­den zijn gezon­der dan die van men­sen, omdat hun orga­nen vrij in het lichaam han­gen als zij rond­lo­pen. Dit helpt om de orga­nen te sme­ren en te van zuur­stof te voor­zien om ze gezond te hou­den, in con­trast met de onge­zon­de men­se­lij­ke orga­nen die vaak tegen elkaar bot­sen in het lichaam.”

De infor­ma­tie die ik heb ver­za­meld en onder­zocht in mijn dage­lijk­se beoe­fe­ning met stu­den­ten gedu­ren­de de laat­ste 60 jaar, leidt mij naar dit posi­tie­ve idee: het rei­ni­gen van de orga­nen is de basis van gezond blij­ven. De ana­lo­gie van “orgaan­rei­ni­ging als een vaat­was­ser” draag ik al jaren met me mee.

Dit arti­kel is een deel van mijn levens­lan­ge toe­wij­ding aan Tai Chi beoe­fe­naars. De inner­lij­ke beoe­fe­ning van Tai Chi Chu­an is als het inwen­dig rei­ni­gen van het lichaam. Regel­ma­tig rei­ni­gen van de orga­nen, cel­len, slag­ade­ren, aders en de weef­sels van het lichaam zijn van vitaal belang voor de gezond­heid van het hart. Het rei­ni­gen door de Tai Chi bewe­gin­gen kan ook hel­pen om nier- en lever­aan­doe­nin­gen te voor­ko­men, als­me­de kan­ker. Het is onte­gen­zeg­ge­lijk behulp­zaam in het ver­min­de­ren van ande­re kwa­len, ziek­ten en stress.

Het dage­lijks beoe­fe­nen van Tai Chi Chu­an, met hart en geest bij het voe­len van de ener­gie­stroom die door het lichaam golft, zal de dok­ters bui­ten de deur hou­den. Het con­se­quent en dage­lijks beoe­fe­nen van deze lang­za­me bewe­gin­gen is bij­zon­der behulp­zaam voor het ver­min­de­ren van de over­be­las­ting van zie­ken­huis­per­so­neel en dokters.

Colo­fon:
Door Yang Stijl T’ai Chi Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen (web­si­te)

Oor­spron­ke­lij­ke publi­ca­tie: Len­te 2015,
Inter­na­ti­o­nal Maga­zi­ne of Tai Chi Chu­an, vol. 39, No.1

Ver­ta­ling: Ronald de Caluwé, (www.relaxmore.nl) met gro­te dank voor de hulp van Lau­ra Sto­ne (www.thestudiotaichi.nl) en Fred van Wel­sum. Ver­scheen in TQT Tijd­schrift, jaar­gang 3, nr. 10 — juni 2015. (Hier een PDF weer­ga­ve.)

Dit arti­kel mag over­ge­no­men wor­den, maar alleen inclu­sief colo­fon. Dit geldt ook voor de illu­stra­ties. De links in het arti­kel naar webpagina’s op deze web­si­te mogen uiter­aard weg­ge­la­ten wor­den. Dank voor uw belangstelling.

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top