Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Tai Chi verdiepingsopleiding bij Laura Stone

Tai Chi verdiepingsopleiding bij Laura Stone

Relax More - Tai Chi verdiepingsopleiding bij Laura Stone

Ieke schrijft over haar bele­ving en opge­da­ne erva­ring van de les­sen die ze recent volg­de bij Lau­ra Sto­ne in Deven­ter.
(Zie de foto bij dit blog.)

Langzaam en ontspannen

Lang­zaam de Tai Chi bewe­gin­gen uit­voe­ren, geeft je meer tijd om te voe­len en te door­voe­len wat je doet. Hier­bij is het belang­rijk om te ont­span­nen, maar niet je ste­vig­heid te ver­lie­zen door te ver­slap­pen. In de vin­gers komt de afwis­se­ling actief, wak­ker naar ontspannen/slapend het dui­de­lijkst tot uiting, bij de vin­ger­top­pen ein­digt tevens steeds de beweging.

Het vast­hou­den van span­ning gebeurt vaak rond het mid­del, bij de heu­pen, lie­zen, rug en schou­ders. Hier bewust ont­span­nen, en vaak kan je nog meer ont­span­nen dan je denkt, maakt dat je vrij­er kan bewe­gen. Dit ont­span­nen wordt ook wel ‘smel­ten’ of ‘zin­ken’ genoemd.

Genieten

Tij­dens deze les­da­gen oefen­den we met name de eer­ste paar bewe­gin­gen van de vorm. Wat mij een mooie nieu­we kijk gaf bij het oefe­nen, was de vaak her­haal­de opmer­king van Lau­ra: “Geniet hier­van!” Op het moment dat we met rechts uit­ge­stapt zijn en smel­ten in de lies en de lin­ker­voet vrij­komt van gewicht om ver­plaatst te wor­den, zei ze steeds weer met nadruk: “GE-NIET!” Nu kreeg ook het veel­vul­dig gebruik van het woord “Exci­ting” van Mas­ter Chen in zijn work­shop die ik in augus­tus volg­de, een die­pe­re bete­ke­nis voor mij.

Smelten

Wat een nieu­we inte­res­san­te bele­ving geeft dit weer, ont­span­nen in de ont­span­ning; smel­ten. En tege­lijk bewust zijn van de moge­lijk­heid die ont­staat; een been vrij van gewicht én hier­van te genie­ten. Hier­mee te oefe­nen (ook in de rest van de vorm) geeft alleen al meer ple­zier, maakt het los­ser, min­der seri­eus en kramp­ach­ti­ger. De weg met ple­zier afleg­gen, oefe­nen ter­wijl je geniet, dat is fijn en ik denk ook eigen­lijk het gro­te­re doel, ter­wijl ik oefen de bewe­gin­gen te perfectioneren.

Links- én rechtsom

Meer ple­zier, meer zijn en min­der doen. Min­der den­ken, m’n best doen en aan­span­nen, is meer voe­len, laten gebeu­ren, ver­trou­wen en ont­span­nen. Een leu­ke uit­da­ging is dat we de bewe­gin­gen zowel links- als rechts­om oefe­nen. Ik merk dat bepaal­de bewe­gin­gen aan de kant die we gewoon­lijk oefe­nen zijn geau­to­ma­ti­seerd. Zodat ik bewust er goed bij moet blij­ven, voor­al daar waar iets aan­ge­past moet wor­den. De ande­re kant is nieuw, hier­door las­tig maar tege­lijk zit er nog geen auto­ma­tis­me, waar­door ik er als begin­ner, met een fris­se blik, mee kan oefe­nen en invoelen.

Vertrouwen op de verdieping

Een ander punt waar ik me meer bewust van werd, was voor mij dat ik mijn aan­dacht niet op een plek houd, maar dat ik rond­om me ben met mijn bewust­zijn en gevoel, als­of ik me bevind in een bol waar­in ik me beweeg. Er werd heel veel ver­teld, voor­ge­daan en geoe­fend. Veel te veel om alle­maal bewust op te nemen. Dat gaf Lau­ra ook aan; som­mi­ge din­gen zul­len nu al begre­pen wor­den, slui­ten bij je aan. Ande­re stuk­ken zul­len later pas op z’n plek val­len of je dui­de­lijk wor­den, wan­neer je iets pas­sends hoort of ziet.

Ver­trou­wen heb­ben dat het, op z’n eigen tijd, een plek krijgt, de infor­ma­tie opne­men maar niet kramp­ach­tig vast wil­len hou­den. Zo heb ik mogen begin­nen aan deze nieu­we uit­da­ging; wel flink moe maar ook ver­heugd op alles wat ik nog mag oefe­nen en leren en de moge­lijk­heid hier voor­al ook van te mogen genieten!

Ieke

Dank je wel voor het delen, Ieke, heel mooi!

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top